PRAVOSLÁVNE VYZNANIE VIERY

 

Niceo - carihradské vyznanie viery je zhrnutím pravoslávneho učenia, a bolo sformulované na všeobecnom sneme v Nicei v roku 325 a Carihrade v roku 381.

 

Viruju vo jedinaho Boha Otca, Vsederžiteľa, Tvorca nebu i zemli, vidimym že vsim i nevidimym. I vo jedinaho Hospoda Isusa Christa, Syna Božija, jedinorodnaho, iže ot Otca roždennaho predže vsich vik: Svita ot Svita, Boha istinna ot Boha istinna, roždenna, ne sotvorenna, jedinosuščna Otcu, imže vsja Byša. Nas radi čelovik i našeho radi spasenija, sšedšaho s nebes, i voplotivšahosja ot Ducha Svjata i Mariji Divy, i vočelovičšasja. Raspjataho že za ny pri Pontijstim Pilati, i stradavša, i pohrebenna, i voskresšaho v tretij deň, po pisanijem. I vozšedšaho na nebesa, i siďjašča odesnuju Otca. I paki hrjaduščaho so slavoju,suditi živym i mertvym, Jehože Carstviju ne budet konca. I v Ducha Svjataho, Hospoda, Životvorjaščaho, iže ot Otca ischoďaščaho, iže so Otcem i Synom spoklaňajema i sslavima, hlaholavšaho proroki. Vo jedinu svjatuju, sobornuju i apostolskuju Cerkov. Ispoviduju jedino kreščenije, vo ostavlenije hrichov. Čaju voskresenija mertvych: I žizni buduščaho vika. Amiň.

 

Verím v jedného Boha, Otca Vševládcu, Stvoriteľa neba i zeme, všetkého viditeľného a neviditeľného. I v jedného Pána Isusa Christa, Božieho Syna, jednorodeného, z Otca zrodeného pred všetkými vekmi. Svetlo zo Svetla, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného, nie stvoreného, tej istej podstaty s Otcom, skrze ktorého všetko bolo stvorené. Ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a vtelil sa zo Svätého Ducha a Panny Márie a stal sa človekom. Za Pontského Piláta bol za nás ukrižovaný, trpel a bol pochovaný. A v tretí deň vstal z mŕtvych podľa Písiem. A vystúpil na nebesá a sedí po pravici Otca. A znova príde so slávou súdiť živých a mŕtvych, a Jeho Kráľovstvu nebude konca. I v  Ducha Svätého, Pána, životvorného, ktorý vychádza z Otca, a ktorý s Otcom a Synom je spolu uctievaný a oslavovaný, ktorý hovoril skrze prorokov. V jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. Očakávam vzkriesenie  mŕtvych a  život budúceho veku. Amen.

 

 

 

 

 

Základy pravoslávnej viery

 

1. Svätá tradícia – je každodenný život Božieho ľudu. Predstavuje súhrn skúseností v Cirkvi, tak ako bol predaný a dostal sa až k nám od Isusa Christa a Jeho apoštolov. Svätá tradícia je vlastný život Cirkvi inšpirovaný a vedený Svätým Duchom, je súhrnom všetkého potrebného pre život a spásu Božieho ľudu.
 

2. Sväté Písmo – je najdôležitejšie dielo svätej tradície. Veríme, že sväté Písmo je slovo Božie, bolo napísané ľuďmi vedenými a inšpirovanými Svätým Duchov, je zjavením samotného Boha. Sväté Písmo – bibliu tvoria: Starý Zákon – popisuje Božie zjavenie do príchodu Isusa Christa; a Nový Zákon – završujúci Božie zjavenie vyhlásením Isusa Christa za Spasiteľa sveta
 

3. Spisy svätých otcov – medzi spisy považované za pramene našej viery patria predovšetkým diela svätých Otcov, ktoré vysvetľujú základne učenie Cirkvi a bránia pravú vieru.
 

4. Modlitba a liturgická bohoslužba – sme pozvaní k uskutočňovaniu osobného modlitebného pravidla, ktoré je nerozlučne spojené s verejnými bohoslužbami Cirkvi. Najdôležitejšou z nich je svätá liturgia. Predstavuje spoločné dielo Božieho ľudu a stretnutie so samotným Bohom.
 

5. Životy svätých – sú svedectvom o Božej pravde. Slúžia nám ako vzory, podľa ktorých môžeme žiť skutočný kresťanský život.
 

6. Vyznanie viery – úplné vyznanie pravoslávnej viery je obsiahnuté v tzv. niceo – carihradskom vyznaní viery alebo symbole viery, ktorý zostavili svätí Otcovia na 1. a 2. ekumenickom sneme v Nicei v roku 325 a v Carihrade v roku 381. Spievame alebo čítame toto vyznanie pri každej sv. liturgii. Pravoslávni kresťania takto vyznávajú svoju vieru nepretržite od 4. storočia.

 

prevzaté : www.pconitra.sk

 

 

Dejinná cesta Brest - Litovskej cirkevnej únie

Dejinná cesta Brest - litovskej cirkevnej únie

30.04.2015 13:01

... pár slov na úvod

  Pravoslávna Cirkev s pokorou verí, že je jedna, svätá, všeobecná a apoštolská Cirkev, o ktorej hovorí Symbol viery. Toto je základné presvedčenie, ktoré vedie pravoslávnych vo vzťahoch s inými kresťanmi. Samozrejme, že existujú odlišnosti medzi kresťanmi, ale samotná Cirkev nie je rozdelená,...
30.04.2015 13:19

Rozdelenie kresťanstva a jeho príčiny I.

  Ako nám svedčí Písmo Sväté, život prvých kresťanov bol vedený plnou snahou po uskutočnení ideálu - jeden duch, jedno srdce a všetko spoločné v Christovi! Ich misia, ako vo svojom diele „Pravoslávie“ hovorí prot. Sergej Bulgakov, ktorá denne prinášala ovocie „bola radostným triumfálnym...
12.06.2015 22:15

Rozdelenie kresťanstva a jeho príčiny II.

  Asi prvým a najznámejším problémom sa stala otázka pochádzania Svätého Ducha - „Filioque“. K jasným a zreteľným Christovym slovám o pochádzaní Svätého Ducha (por. Jn 15, 26), priložili rímski pápeži, že Duch Svätý pochádza od Otca i Syna a tak pozmenili vyznanie viery (Credo) spísané a...
02.07.2015 21:54

Snahy o znovuzjednotenie pomocou cirkevných únií

  Počas štvrtej križiackej výpravy (r. 1202 - 1204), po dobytí Konštantínopolu križiakmi v r. 1204, sa Rím pokúsil ukončiť cirkevnú schizmu menovaním latinského patriarchu v Konštantínopole, čo však prinieslo iba väčšie utvrdenie sa pravoslávnych vo vernosti svojmu pravoslávnemu patriarchovi...
23.08.2015 21:55

Prijatie kresťanstva na Rusi

  Do obdobia naštrbených vzťahov medzi kresťanským Východom a Západom spadá jeden z najdôležitejších momentov v histórii východných Slovanov, ktorý poznačil celé ich ďalšie smerovanie a tým je prijatie kresťanstva na Rusi. Je samozrejmé, že christianizácia nebola výsledkom jednorazovej...
18.09.2015 16:24

Život pravoslávnych na Západnej Rusi a v Poľsko - litovskom kráľovstve

  Od samotného začiatku mongolsko - tatarského jarma na Rusi Litovské kniežatstvo, ktoré do toho času (polovica 13.stor.) zaberalo len nepatrné územie, začína naberať na politickej vážnosti, ale aj rozširovať svoje územie prenikajúc stále hlbšie na územie Západnej Rusi. Práve v tomto období,...
01.11.2015 14:26

Život pravoslávnych na Západnej Rusi a v Poľsko - litovskom kráľovstve a prvé pokusy o vytvorenie cirkevnej únie II

  Sobášom Jagella s Jadwigou v r. 1386 sa vytvoril jeden poľsko - litovský štát, ktorý vošiel neskoršie do histórie pod názvom Rzeczpospolita. Toto spojenie Poľska a Litvy sa uskutočnilo len na politicko - spoločenskej úrovni, Poliaci však od tejto udalosti očakávali omnoho viac. Sám Jagello,...
26.11.2015 17:23

Život pravoslávnych na Západnej Rusi a v Poľsko - litovskom kráľovstve a prvé pokusy o vytvorenie cirkevnej únie III

  Nemôžeme nespomenúť názor pravoslávnej strany na polemiku v spore o charaktere západoruských metropolitov. Keďže Potij dobre vedel, že pravoslávni mu neuveria ani slovo, dal preto overiť svoj dokument na Vilniuskom magistráte. No je jasné, že autorita magistrátu, zloženého prevažne z...
25.02.2016 10:43

PÔSOBENIE JEZUITOV A ICH VPLYV NA ZAVEDENIE ÚNIE

  Analyzujúc historické fakty a udalosti, je zrejmé, že pokusy o zavedenie únie sa periodicky objavovali - čas od času, za tvrdého prenasledovania pravoslávnych mocneli, či zase na nejaký čas, zhodou rôznych spoločenských podmienok slabli, no ako svedčí história do našich dní, nikdy sa celkom...
25.02.2016 11:42

PÔSOBENIE JEZUITOV A ICH VPLYV NA ZAVEDENIE ÚNIE (II.)

  Prvá skupina „čiernej pápežskej gardy“ prišla do Vilniusu v r. 1569. Ako sme už vyššie uviedli, jezuiti na znak pokory do mesta vstupovali peši. No ich ochranca, vilniuský biskup Valerián Protaševič, sa pred hnevom ľudu, zapríčinenom ich príchodom, zabezpečil vojenskou silou (КОЯЛОВИЧ, М.:...
11.10.2016 18:26

Unionistické iniciatívy západo - ruských biskupov

  „V rovnakom čase, ako boli na Litvu pozvaní jezuiti, - hovorí otec Pavel Athoský, - poľská štátna moc začala viesť rozhovory s pravoslávnymi biskupmi a duchovenstvom, aby zistila, aký je ich vzťah k prípadnému zavedeniu únie na Západnej Rusi. Vo väčšine prípadov sa stretla s odmietavým...
01.11.2016 20:50

Unionistické iniciatívy západo - ruských biskupov II.

  Samotné prípravy k uzavretiu únie s Rímom sa konali v úplnom utajení, zachovávanom biskupmi i štátnou mocou. Nami spomínaní biskupi, iniciátori únie (odchádzajúc pod jurisdikciu Ríma a starajúc sa zabezpečiť pre seba priazeň kráľa a štátnej moci), „len utekali, ako sa neskôr ukázalo, pred...
29.11.2016 11:25

Unionistické iniciatívy západo - ruských biskupov III.

  Začiatkom r. 1592 sa nanovo vracia snaha biskupov uzatvoriť úniu, ktorú vtedy už verejne prezentujú. Dozvedáme sa o tom z textu ďalšej listiny Ľvovského Bratstva, odoslanej konštantinopolskému patriarchovi Jeremijovi 7. septembra 1592. V nej Bratstvo nielen informuje patriarchu o zamýšľanej...
14.12.2016 11:36

Snem v Breste v r. 1596 a následky podpísania únie

  Samotnému zvolaniu snemu v Breste v r. 1596 predchádzalo niekoľko rozhodujúcich udalostí - snemy a rokovania medzi pravoslávnou stranou, rímskou cirkvou a poľskou vládnou mocou, počnúc stretnutím biskupov v r. 1590 v Breste. Všetky tieto iniciatívy vykryštalizovali postupne vznik dvoch...

 

 

 

 

Verím v jednu, svätú, sobornú a apoštolskú Cirkev

Verím v jednu, svätú, sobornú a apoštolskú Cirkev

26.06.2013 14:11

Niekoľko slov na začiatok

  Dnešná doba je zvlášť dobou, kedy je na mieste otázka „Kde je pravda?“. Sám Hospodin Isus Christos hovorí : „Iba pravda vás vyslobodí“. Položíme si otázku: „Ale, kde tá pravda vlastne je?“ Je v Cirkvi? Mimo nej? V ktorej vlastne, keď je ich toľko? Či v každej z nich sa skrýva...
26.06.2013 15:27

Ako vnímať iné kresťanské nepravoslávne vierovyznania II.

  „Kresťanskými cirkvami sa nazývajú, okrem našej Pravoslávnej Cirkvi, cirkev latinská a mnohé protestantské spoločenstvá. No ani latinskú cirkev, o to menej protestantské, nemožno nazvať pravými Christovými cirkvami, lebo nie sú jedno s apoštolským usporiadaním Cirkvi Božej“, - hovorí...
08.07.2013 07:44

Ako vnímať iné kresťanské nepravoslávne vierovyznania - Protestantské cirkvi

  „Čo sa týka protestantských spoločenstiev, hoc ich nazveme kresťanskými, lebo vychádzajú z kresťanstva, - hovorí sv. Teofán Zatvorník, - nijako ich nemôžeme nazvať Christovými cirkvami. Christova Cirkev je založená svätými apoštolmi podľa návrhu a plánu Samého Hospodina, zjavená a potvrdená...
11.08.2013 18:05

Ako vnímať iné nepravoslávne vierovyznania - Sekty

  Čo sa týka všetkých možných siekt a spoločenstiev, ktoré sa síce zaodievajú Christovým menom, ale svätej Cirkvi sa dávno odcudzili a stále viac sa od nej vzdiaľujú, je na mieste pripomenúť pravidlá svätých cirkevných Snemov. „Ak niekto mimo Cirkev koná zhromaždenia a o cirkevných...
06.10.2013 14:49

Svätí otcovia vždy učili chrániť sa a utekať od heretikov

  „Niektorí zo zvyku nosia Christovo meno, a pritom robia skutky nedôstojné Boha. Od tých je treba utekať, ako od divej zveri, - hovorí sv. mučeník Ignatij Bohonosec - lebo sú to besní psi, ktorí hryzú zozadu. Majte sa pred nimi na pozore, lebo sú postihnutí nevyliečiteľnou...
14.11.2013 20:06

Budú heretici spasení?

  Na rad prichádza aj otázka – „či môžu byť heretici spasení?“ „Prečo by sa nespasili, pohania, mohamedáni a iní? Veď, aj medzi nimi je toľko dobrých ľudí. Zahubiť týchto dobrých ľudí by bolo v rozpore s Božím milosrdenstvom, dokonca je to v rozpore aj so zdravým ľudským...
08.01.2014 12:03

Svätí otcovia a cirkevné kanóny o modlitebnom a eucharistickom spoločenstve s inoslávnymi

  V duchu cirkevných pravidiel má byť cirkevná modlitba vznesená iba za tých, ktorí patria alebo patrili do Cirkvi, uznávajú alebo ju uznávali ako svoju matku, veria alebo jej verili, a s tými, ktorí sa odcudzili alebo odcudzujú Cirkvi, nemožno mať modlitebné spoločenstvo. 45-te...
28.02.2014 21:17

Budú heretici spasení?

  Na rad prichádza aj otázka – „či môžu byť heretici spasení?“ „Prečo by sa nespasili, pohania, mohamedáni a iní? Veď, aj medzi nimi je toľko dobrých ľudí. Zahubiť týchto dobrých ľudí by bolo v rozpore s Božím milosrdenstvom, dokonca je to v rozpore aj so zdravým ľudským...

 

 

 

Kontakt

Pravoslávna cirkevná obec NIŽNÁ RYBNICA

nikodim@centrum.sk

o. ekonóm Dušan Nikodim Tomko,
správca farnosti
Nižná Rybnica 159
073 01

mob.: 0907 207 718

Vyhľadávanie

 

 

 

 

Prof. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc. 

PRAVOSLÁVIE

Prof. ThDr. Imrich Belejkanič - Sväté Tajiny

26.06.2013 15:03

JELEOPOMAZANIJE

Slovo Božie - Logos, prichádza na svet, aby uzdravil bolesti tohto sveta. Vtelený Boží Syn, Isus Christos, prejavuje svoju mesiášsku silu aj tým spôsobom, že uzdravuje chorých a pomáha každému, kto sa nachádza v núdzi.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš, keď opisuje začiatok Isusovej misijnej činnosti, najprv približuje povolanie Andreja, Šimona zvaného Peter, potom aj Jakuba a Jána za apoštolov. V závere svojho rozprávania píše: „Isus chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a uzdravoval trpiacich všetkými chorobami a neduhmi. Správa o Ňom sa rýchlo rozniesla, takže až zo Sýrie vodili k Nemu chorých, ľudí posadnutých démonmi, námesačných, ochrnutých a On ich uzdravoval“ (por. Mt 4, 23 - 24).

Christos uzdravil malomocného (Mt 8, 1 - 4). Keď prišiel do Kafarnaumu, uzdravuje sluhu rímskeho stotníka (Mt 8, 5 - 13). Pri návšteve Petrovho domu našiel jeho svokru ležať s vysokou horúčkou, dotkol sa jej a tá sa uzdravila (Mt 8, 14 - 15). Keď sa preplavili na druhý breh Galilejského mora, neďaleko Gadary, Christos uzdravuje mužov, ktorí boli posadnutí démonom (Mt 8, 28 - 33). A keď sa potom vrátil naspäť do Kafarnaumu, priniesli k Nemu na nosidlách porazeného človeka, ktorému tiež prinavrátil zdravie (Mt 9, 1 - 3).

Očití svedkovia Christovej moci uzdravovať nemocných boli touto skutočnosťou uchvátení. Svätý apoštol a evanjelista Matúš takto opisuje udalosť, ktorá sa udiala v Galilei: „Tu sa okolo Neho zhromaždili veľké zástupy a priviedli so sebou chorých, zmrzačených, slepých, nemých a všelijako inak postihnutých. Kládli ich pred Neho a On ich uzdravoval. Tí, čo doposiaľ nemohli vyriecť ani slovko, hovorili, chromí chodili, mrzáci sa narovnali a slepí videli! Uchvátené zástupy žasli a nadšene oslavovali Boha“ (por. Mt 15, 30 - 31).

Keď Christos prechádzal cez mesto Jericho, uzdravil slepca (Mk 10, 46 - 52). V meste Naim pred zrakmi mnohých ľudí, ktorí sa zúčastnili na pohrebe syna naimskej vdovy, mu Christos prinavracia život (Lk 7, 11 - 17). Podobne prinavrátil život aj dcére predstaveného židovskej synagógy Jaira, ktorý úpenlivo prosil Christa o pomoc, „lebo mu umiera jediná dvanásťročná dcérka“ (Lk 8, 42). Christos vracia život aj Lazarovi (Jn 11, 1 - 44).

Dar uzdravovať nemocných Spasiteľ preniesol aj na svojich učeníkov, keď im ešte počas svojho života na tejto zemi povedal: „Radšej choďte k ovciam strateným z domu izraelského a hlásajte, že Božie kráľovstvo sa priblížilo. Uzdravujte chorých, krieste mŕtvych, očisťujte malomocných, vyháňajte démonov. Čo ste zadarmo dostali, zadarmo rozdávajte!“ (Mt 10, 6 - 8).

Christos uzdravoval chorých na základe toho, že u nich videl silnú vieru v to, že On im môže pomôcť v nešťastí. Preto sa v Evanjeliu môžeme často stretnúť s vyjadrením Isusa Christa: „Choď, viera tvoja ťa spasila“.

Hoci Christos preniesol dar uzdravovať nemocných aj na svojich učeníkov, raz sa stalo, že v neprítomnosti ich Učiteľa sa na nich obrátil nejaký muž, ktorý ich prosil, aby mu uzdravili námesačného syna, ale oni mu nevedeli pomôcť. Preto musel tohto námesačného chlapca uzdraviť Christos. Keď učeníci zostali sami s Christom, opýtali sa Ho: „Prečo sme ho my nemohli uzdraviť? Isus im odpovedal: „Lebo málo veríte. Ak budete mať vieru aspoň ako horčičné semienko a poviete tomuto vrchu: Posuň sa! - poslúchne vás. Nič pre vás nebude nemožné“ (por. Mt 17, 19 - 20). Z uvedeného je vidieť, že apoštoli mohli uzdravovať chorých, ale len vtedy, keď sami mali silnú vieru v Isusa Christa, Božieho Syna.

Svätý evanjelista Marek svedčí o tom, ako Isusovi učeníci v Jeho mene pomáhali nešťastným: „A tak sa učeníci vydali na cestu a všade nabádali ľudí k pokániu: Zmeňte svoj život! Obráťte sa k Bohu! Oslobodzovali ľudí, ktorých ovládali zlí duchovia, mnohých chorých natierali olejom a uzdravovali ich“ (por. Mk 6, 12 - 13).

Christos aj po Nanebovstúpení prebýva v Cirkvi prostredníctvom Svätého Ducha a s Ním aj Jeho sila uzdravovať chorých a nevládnych. Presviedčame sa o tom z dejín mladej Cirkvi. Potom na učeníkov zostúpil v Jeruzaleme Svätý Duch a v dôsledku Petrovej kázne sa dalo pokrstiť okolo tritisíc ľudí. Stalo sa, píše prvý kresťanský dejepisec svätý apoštol Lukáš, že „raz popoludní okolo tretej sa Peter a Ján uberali do chrámu na pravidelné modlitby. Práve tam prinášali nejakého človeka od narodenia chromého; každý deň ho usadili pri chrámovej bráne, ktorá sa volala Krásna a tam prosil o almužnu tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl prichádzať Petra a Jána, aj ich prosil o almužnu. Zastali pri ňom a Peter povedal: Pozri sa na nás! Žobrák sa na nich túžobne zahľadel v nádeji, že niečo dostane. Ale Peter pokračoval: Zlato ani striebro nemám, ale dám ti cennejší dar. V mene Isusa Christa Nazaretského vstaň a choď! Nato chytil žobráka za pravú ruku, zdvihol ho a v tom okamihu do ochrnutých nôh a kĺbov chromého vstúpila sila. Vstal, chodil a vošiel s apoštolmi do chrámu.,  poskakoval od radosti a chválil Boha“ (por. Sk 3, 1 - 8).

Peter ďalej uzdravuje nevládneho v Lyde: „Tu sa stretol s Eneášom, človekom, ktorý bol už osem rokov pripútaný na lôžko, lebo bol ochrnutý. Peter mu povedal: Eneáš, Isus Christos ti vracia zdravie. Vstaň a usteľ si lôžko! A Eneáš hneď vstal. Keď to obyvatelia Lydy a Sáronu videli, uverili v Isusa Christa“ (por. Sk 9, 33 - 35). V Joppe, neďaleko Lydy, Peter vrátil k životu veriacu ženu menom Tabita, ktorá už bola mŕtva. Čo vážne pri opísaní tejto udalosti je, že: „Peter požiadal, aby všetci odišli, kľakol si a modlil sa. Potom sa obrátil k mŕtvej a povedal: Tabita vstaň! Otvorila oči, uvidela Petra a sadla si. Podal jej ruku a pomohol jej vstať. Potom všetkých zavolal hore a odovzdal im Tabitu živú“ (Sk 9, 40 - 41). Konkrétne v tomto prípade je poukázané na silu modlitby pre uzdravenie človeka.

Na základe skutočností zo Svätého Písma môžeme povedať, že svätá tajina jeleopomazania, tajina na uzdravenie chorých, má pevné biblické základy. Podľa svedectva Písma túto silu má Cirkev vďaka tomu, že náš Spasiteľ Isus Christos jej ju ponechal. Uzdravovanie je možné na základe viery v Christa ako Syna Božieho so silou vrúcnej a úprimnej modlitby.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode