Farnosť sv. žien myronosíc v Koňuši

 

 

 

Chrám sv. žien Myronosíc v Koňuši

 

 

Zo života PCO Koňuš

Chrámový sviatok a posvätenie nového kríža v Koňuši

 

 

F O T O G A L É R I A

 

KOŇUŠ, 12. máj 2019 - V nedeľu, 12. mája 2019, sa v chráme Sv. žien Myronosíc v Koňuši zišli miestni pravoslávni veriaci, ako aj z vedľajších cirkevných obcí, aby oslávili svoj chrámový sviatok. 

Slávnostnú Sv. liturgiu slúžil správca Pravoslávnych cirkevných obcí Bežovce a Blatné Remety, d. o. Miloš Nikifor Surma, ktorý sa v kázni prihovoril zhromaždenému v chráme spoločenstvu. Spolu s ním slúžil správca miestnej farnosti o. Dušan Nikodím Tomko. 

V závere slávnostných bohoslužieb koňušského chrámového sviatku, po požehnaní koliva, poďakovaní všetkým, ktorí sa pričinili o tento Bohom požehnaný deň, pomazovaní posväteným olejom a obchodom okolo chrámu s čítaním Evanjelia, panychídou za zosnulých farnosti, ako aj prosbami za živých, bol posvätený nový poklonný kríž pred koňušským chrámom. 

Veľké poďakovanie pri realizácii postavenia nového kríža patrí donorom nového kríža - rodine Faťolovej z Tibavy a rodine Kravcovej z Malcova, ako aj ostatným kurátorom, ktorí priložili ruky k tomu, aby sa nový kríž mohol vztýčiť a posväcovať naše rodiny, farnosť, obec Koňuš, ako i celé okolie. Sláva Bohu za všetko ! 

 

o. Nikodím (Dušan Tomko)

 

 

 

Chrámový sviatok v Koňuši

 

 

FOTOGALÉRIA

 

KOŇUŠ, 22. apríl 2018 - V druhú nedeľu po Pasche, v ktorú si Cirkev pripomína sv. ženy Myronosice, sa v pravoslávnom chráme v Koňuši stretli veriaci miestni, ako aj z okolitých farností, pri slávnostných bohoslužbách chrámového sviatku - sv. žien Myronosíc, prvých ohlasovateliek Vzkrieseného Christa.

Sv. liturgii predsedal mitr. prot. Bohuslav Senič, tajomník biskupského úradu MKPE, ktorý v závere bohoslužieb odovzdal veriacim pozdravné slovo a požehnanie Jeho Vysokopreosvietenosti vladyku Juraja. Spolu s ním slúžili - mitr. prot. Štefan Horkaj, predchádzajúci správca tejto farnosti a súčasný duchovný - o. ekonóm Dušan N. Tomko.

V závere sv. liturgie bolo požehnané kolivo a slávsky koláč, ktorý sme spolu s deťmi v chráme na slávu Trojjediného Boha a česť sv. žien Myronosíc povzdvyhli a po obchode okolo chrámu s čítaním Evanjelií, za spevu radostného paschálneho tropára "Christos voskrese iz mertvych...", rozdelili pri bratskom "agapé". Sláva Hospodu Bohu za tento požehnaný deň!

 

o. Nikodím (Dušan Tomko)

 

 

Prvá spoveď na Koňuši

 

 

Chrám sv. žien Myronosíc - V sobotu 24. júna päť chlapcov z našej farnosti pristúpilo prvý krát k sv. tajine Pokánia, aby následne v nedeľu 25. júna pri slávnostnej sv. liturgii s očisteným srdcom za prítomnosti svojich blízkych a veriaceho spoločenstva slávnostne vyznali svoju vieru a cez tajinu tajin - sv. Eucharistiu sa znovuzjednotili so svojim Pánom, Spasiteľom a Bohom Isusom Christom - Jánovi, Nikolovi, Ivovi, Patrikovi a Samuelovi, ich rodičom, blízkym i všetkým našim veriacim hojné Božie požehnanie, v zdraví, pokoji a láske, NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA!!! 

 

viac fotografií na našej facebookovej stránke : FOTOALBUM

 

 

Nedeľa sv. Žien Myronosíc v Koňuši

 

 

FOTOALBUM

Koňuš. 30. 4. 2017

 

V tretiu nedeľu po Pasche sa zišli veriaci, miestni i z ďalších cirkevných obcí, v chráme sv. Žien Myronosíc v Koňuši, aby spolu oslávili Vzkrieseného Christa.

Načerpajúc zo svätej chvíle Božskej liturgie, Božieho slova, Jeho požehnania, odpúšťajúcej a uzdravujúcej sily tajomstva Pokánia, ako i samého zjednotenia sa cez sväté Dary Chleba a Vína v Christovi, a za príkladom práve patróniek chrámu a tejto farnosti sv. Žien Myronosíc, mohol každý, hoci nie fyzicky, ale duchovne, zastať pri prázdnom Christovom Hrobe a začuť vo svojom srdci skutočnú radosť, ktorá pred dvetisíc rokmi vyžiarila práve z neho.

 

Sv. liturgiu slúžil prot. Pavol Novák, tajomník pre pastoráciu a školstvo ÚER MKPE, správca farností Inovce a Beňatina, spolu s d. o. Milošom Nikiforom Surmom, správcom farností Bežovce a Blatné Remety a správcom miestnej farnosti, o. ekonómom Dušanom Nikodímom Tomkom.

Slovom po evanjeliu, poukazujúc na príklad žien Myronosíc, ako aj mužov, ktorých spolu s nimi spomíname v tento deň – Jozefa z Arimatie a Nikodíma, sa k veriacim prihovoril o. Nikifor.

Na koniec sv. liturgie prítomných veriacich posväteným olejom pomazal o. ekonóm Vasilij Lembey, správca farností Ruský Hrabovec a Dubrava. Veriaci si z tohto požehnaného dňa mohli vďaka bohuznámej veriacej, rodáčky z Koňuša, odniesť pamätný pozdrav a pohľadnicu s motívmi koňušského chrámu a biblickej udalosti Žien Myronosíc pri prázdnom Christovom Hrobe.

 

V samom závere tohto sviatočného stretnutia v Koňuši sme za spevu paschálnych piesní obišli chrám s čítaním evanjelií oznamujúcim svetu - „že Christos vstal zmŕtvych, … niet Ho (v hrobe), … veď tak, ako povedal – Vstal zmŕtvych ! … a Svojou smrťou premohol smrť !!!“

 

o. Nikodím

Prvá spoveď na Koňuši (26. jún 2016)

 

 

V nedeľu 26. júna 2016 chrám Sv. žien Myronosic na Koňuši zažil milú a požehnanú slávnosť. K prvej spovedi pristúpili deti z farností Choňkovce, Koňuš a Nižná Rybnica, ktorí po katechetickej príprave tak prvý krát v Tajine Pokánia mohli pocítiť silný dotyk Božieho odpustenia - "Tvoje hriechy sú odpustené - Choď a viac nehreš!!! a Jeho nekonečnú lásku, keď Jeho samého cez Tajomstvo Eucharistie mohli prijať do vlastného srdca. Mariane, Tobiasovi, Petrovi, Nikolajovi, ich rodičom, príbuzným i všetkým, ktorí s nami zdieľali túto radosť, prajeme všetko dobré NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA! 

 

Blahoviščenije na Koňuši

 

 

Dňa 7. apríla 2016, vo sviatok Blahoviščenija (Zvestovania) Presvätej Bohorodičky, privítal chrám sv. žien Myronosic v Koňuši miestneho archijereja, Vysoko-preosvieteného vladyku Juraja, arcibiskupa michalvsko - košického. Pravoslávni veriaci na Koňuši sa dodnes pridržiavajú starootcovského juliánskeho kalendára.

Sviatočnú liturgiu s večerňou, spolu s Vysokopreosvieteným vladykom Jurajom, slúžili - novoustanovený správca koňušskej farnosti o. Nikodím (Dušan Tomko) a novovysvätený duchovný a správca farnosti v Bežovciach o. Nikifor (Miloš Surma).

Od 1. apríla 2016 pravoslávna farnosť v Koňuši bola pričlenená pod správu farnosti v Nižnej Rybnici.

 

- nikodim

 

Viac fotografií na našej facebookovej stránke : FOTOALBUM

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode