AKTUALITY 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI, MIESTNEJ CIRKVI I PRAVOSLÁVNEHO SVETA

 

 

 

Aktuality

30.08.2017 11:21

CELOEPARCHIÁLNE SLÁVNOSTI V NIŽNEJ RYBNICI

 

 

Aj tohto roku si Matka Božia zozbierala Svoj národ pri Svojej milostivej ikone – kópii divotvornej klokočovskej ikony Bohorodičky v pútnickom Uspenskom chráme v Nižnej Rybnici.

Tohtoročné duchovné slávnosti sa konali v dňoch 12. – 13. augusta a započali už druhým ročníkom pešej púte z obce Klokočov do duchovného pravoslávneho Nového Klokočova – Nižnej Rybnice.

 

Druhý ročník pešej púte z Klokočova do Rybnice

V sobotu, 12. augusta, sa zhromaždila tohto roku už vyše dvadsiatka veriacich odhodlaných začať duchovné slávnosti pešou púťou z historického Klokočova, kde pred 347 rokmi zaplakala ikona Matky Božej, do duchovného pravoslávneho Nového Klokočova - pútnického chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici, kde sa skoro 10 rokov uchováva kópia divotvornej Klokočovskej ikony a pravoslávny národ prichádza uctiť si Matku nášho Spasiteľa a Pána Isusa Christa.

K našim pútnikom sa pridal aj vzácny hosť zo sesterskej Srbskej pravoslávnej cirkvi, vysokopreosvietený vladyka Amfilofij, metropolita prímorský a čiernohorský, ktorý spolu s našim vladykom Jurajom, poklonením sa kópii divotvornej ikony Matky Božej v klokočovskom, dnes gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, započali a požehnali 20 kilometrovú púť k milostivej ikone do pútnického chrámu v Nižnej Rybnici.

 

FOTOGALÉRIA Z PÚTE 

 

Vzácny hosť, pútnik z Čiernej Hory, vladyka Amfilochij, pred klokočovskou ikonou v Nižnej Rybnici

 

 

Aj napriek nepriaznivým predpovediam počasia a mračnám, ktoré sa ich snažili potvrdiť, pravoslávni veriaci sa od popoludňajších hodín začali schádzať v nižno-rybnickom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, aby sa prišli pokloniť Jej milostivej ikone, poďakovať za hojné milosti i prosiť vo Svojich potrebách, a cez Ňu – Matku nášho Pána a Spasiteľa Isusa Christa, osláviť Trojjediného Boha.

Po privítaní pútnikov, duchovenstva a vzácnych hostí – vysokopreosvietených vladykov, metropolitu Amfilochija a miestneho vladyku Juraja, začali bohoslužby Vsenočného bdenia.

Je treba pripomenúť o veľkej milosti a požehnaní, ktoré prišli ako dar Srbskej pravoslávnej cirkvi v podobe sv. ostatkov sv. svätiteľa Petra, cetinského divotvorcu a novokanonizovaného prvého srbského biskupa – misionára v Amerike, sv. Mardarija, libertvilského, nielen pre zhromaždené modlitebné spoločenstvo, ale pre celú našu eparchiu i miestnu Cirkev na Slovensku.

Po Vsenočnom bdení nasledoval príhovor vladyku Amfilochija, ktorý vyzdvihol význam cyrilometodskej misie a jej duchovný odkaz pre nás, ako aj výzvu svedčiť o tajomstve Cirkvi a jej jednote v Pravoslávii. Metropolita Amfilochij okrem iného povedal, že počiatok slovanského Pravoslávia vychádza z Veľkej Moravy, územia, na ktorom my dnes žijeme. „Ono v sebe zjednocuje tak prvý Rím, ako aj druhý Rím. Ostatky sv. Klimenta, rímskeho pápeža, svätí bratia Cyril a Metod týmto územím preniesli od Čierneho mora do Ríma, a tu nakoniec spočinul aj sv. Cyril. Tam sú uložené aj jeho sväté ostatky. To sa všetko stalo v čase, keď bol prvý Rím pravoslávnym a zostal ním až do 11. storočia. Tu bola zjavená jednota všeobecnej Cirkvi. A dal by Boh, aby práve tu, kde sa jednota Východu a Západu už raz prejavila, aby sa znova obnovila v jednej, svätej, všeobecnej, apoštolskej, pravoslávnej Cirkvi Christovej“, - povedal vladyka Amfilofij. - „Ak sa to má skutočne stať, je nutné, aby sa rímskokatolíci i gréckokatolíci vrátili opäť do plnosti tejto Cirkvi Východu a Západu“.

Táto plnosť pravoslávnej Cirkvi bola dosvedčená aj na Svätom a Veľkom sneme na Kréte na sviatok Päťdesiatnice minulého roka“.

 

 

Po krátkej prestávke, už za burácania hromov, blýskania a svetle sviečok pokračovala duchovne hodnotná beseda, v ktorej vladyka Amfilochij priblížil život svätcov, ktorí cez svoje sväté ostatky boli prítomní s nami v chráme.

Po skončení besedy, bohoslužby za veľkého počtu veriacich pokračovali slúžením sv. tajiny Jeleopomazanija, nočnou sv. liturgiou, molebnami a akafistami do rána. Mnohí veriaci počas tohto času pristúpili k tajine Pokánia a sv. Eucharistii.

V nedeľu ráno, za hlaholu zvona, správca farnosti o. Dušan Nikodím Tomko, spolu s prítomným duchovenstvom michalovsko-košickej eparchie a veriacimi, znova privítal oboch archijerejov, ktorí ako veľký dar k pokloneniu priniesli časť sv. ostatkov sv. Justína Popoviča (+1979), niekdajšieho misionára a obnoviteľa Pravoslávia v našom kraji (prvá polovica 20. stor.).

Práve životný príklad, učenie sv. Justína a jeho láska k Matke Božej boli témou homílie vladyku Amfilochia.

Záver duchovných slávností v Nižnej Rybnici už tradične ukončil obchod okolo chrámu s čítaním Evanjelia a modlitbami za živých i zosnulých veriacich farnosti, za obec a našu miestnu Cirkev, ako aj posvätením koliva a lámaním slávskeho koláča.

Archijerejskú liturgiu spevom sprevádzal Metropolitný vzdelávací chór Pravoslávnej cirkvi na Slovensku pod vedením dirigentky Nadeždy Sičákovej.

 

FOTOGALÉRIA ZO VSENOČNÉHO BDENIA

 

Matka Božia Klokočovská v Cetine a Bare

 

 

V závere bohoslužieb tohto slávnostného dňa a modlitbe pred milostivou ikonou Klokočovskej Bohorodičky vladyka Juraj poďakoval všetkým, ktorí priputovali v tieto dni do pútnického chrámu v Nižnej Rybnici, a zvlášť vladykovi Amfilochijovi, ktorý ako pútnik, ale aj apoštol čiernohorského kraja precestoval vyše 1200 km, aby spolu s nami oslávil Tú, Ktorá nám na svet priniesla Spasiteľa.

Pri tejto príležitosti odovzdal vladyka Juraj metropolitovi Amfilochijovi kópiu klokočovskej ikony, ktorá podľa slov vladyku metropolitu spočinie v Cetine pri ostatkoch sv. Petra, cetinského, ako sa vyslovil, ktorej zväčšenú podobu dá napísať na stene bočnej kaplnky sv. Rastislava v novovybudovanom katedrálnom chráme v meste Bar (Čierna Hora).

 

FOTOGALÉRIA ARCHIJEREJSKEJ LITURGIE

 

o. Nikodim Dušan Tomko

 

 

 

 

 

BARY, TALIANSKO (21. 5. 2017) - Ostatky sv. Nikolaja, čudotvorcu od čias keď boli križiakmi prenesené do Bary prichádzajú do pravoslávneho sveta - Začiatok cesty do Ruska, za hlaholu zvonov a zvolaní CHRISTOS VOSKRESE !!! 

MOSKVA, RUSKO (21. - 22. 5. 2017) - Svätú Rus navštívil sv. divotvorca Nikolaj - Jeho sv. ostatky po 930 rokoch, od ich prenesenia v talianske Bary, znova v pravoslávnom svete - SME SVEDKAMI VEĽKÝCH ZNAMENÍ ČASU - DAL BY HOSPODIN, ABY SME DOKÁZALI V NICH VIDIEŤ VEĽKÚ BOŽIU MILOSŤ A JEHO POŽEHNANIE !

 

 

 

Aktuality

SV. OSTATKY SV. DIVOTVORCU NIKOLAJA V MOSKVE

 

 

 

21. mája 2017 boli leteckým špeciálom z talianského Bary privezené do Moskvy ostatky sv. Nikolaja, čudotvorcu.

 

 

Túto veľkú svätyňu prišlo s kvetmi a ikonami v rukách na letisko Vnukovo privítať veľké množstvo veriacich, kde po oficiálnom privítaní s vojenskými poctami a krátkym molebnom, boli prenesené na večerné bohoslužby do chrámu Christa Spasiteľa. Tu budú k úcte veriacim vystavené do 12. júla.

Od 13. - 28. júla časť ostatkov, konkrétne rebro vybraté z oblasti srdca sv. Nikolaja, navštívia Petrohrad, po čom budú opäť vrátené do Talianska. Častica moščí – sv. ostatkov je uložená v zdobenej arche, zhotovenej z drahého kovu a zabezpečená ochranným sklom.

 

 

Prepožičanie časti ostatkov svätca Ruskej pravoslávnej Cirkvi je výsledkom stretnutia moskovského patriarchu Kyrila s rímskym pápežom Františkom vo februári 2016.

Takmer tisíc rokov sa svätyňa nachádzala v murovanej hrobke dolného chrámu baziliky v talianskom meste Bary, pod 30 tonovou mramorovou doskou.

 

 

V krátkom interview pre média metropolita Ilarion (Alfejev), predseda Oddelenia zahraničných vzťahov Moskovského patriarchátu, sa vyjadril: „Táto udalosť svojím významom pre našu Cirkev nemá obdobu. Práve Ruská Cirkev ešte v 11. stor., niekoľko rokov potom, čo ostatky sv. Nikolaja boli prenesené z Myr Lykijských do Bary, ustanovila sviatok pripomínajúcu túto udalosť. Zakaždým, keď prichádza letný sviatok svätiteľa Nikolaja, 22. mája, počujeme v bohoslužbe slová: „Prichádza deň veľkolepej slávnosti, mesto Bary sa raduje, a s ním celý svet jasá“. Aj dnes celá Ruská pravoslávna Cirkev sa raduje spolu s talianskym mestom Bary, pretože svätiteľ Nikolaj navštívil krajinu, kde ho uctieva a miluje národ. V samotnej Moskve, ako aj v ďalších ruských mestách, je množstvo chrámov zasvätených svätiteľovi a divotvorcovi Nikolajovi.

Svätý Nikolaj je tým, ktorý obzvlášť rýchlo odpovedá na modlitby a mnohí ľudia sa na svojej vlastnej skúsenosti utvrdili, že o čokoľvek ho prosíš, on spĺňa všetky prosby. A práve z toho dôvodu ľudia uctievajú svätiteľa a divotvorcu Nikolaja“.

 

z internetových zdrojov, o. Nikodím

 

 

 

 

 

 

ATHÉNY, 15. 5. 2017

 - Ostatky sv. apoštolom rovnej cisárovnej Heleny, po prvý krát v Grécku od času ich prenesenia do Benátok v čase križiackých výprav. 

Viac v naších AKTUALITÁCH.

 

 

Aktuality

17.05.2017 14:25

OSTATKY SV. HELENY V GRÉCKU

 

 

Tisícky veriacich privítali 14. mája v Aténach sv. ostatky sv. apoštolom rovnej cisárovnej Heleny, matky sv. apoštolom rovného cisára Konštantína Veľkého, ktoré po prvý krát boli privezené do Grécka z talianskych Benátok.

Na aténskom letisku mošči – ostatky svätej Heleny, privítali hierarchovia Gréckej pravoslávnej Cirkvi a minister národnej obrany Grécka Panos Kammenos.

Na uvítacom obrade v chráme sv. Barbory, kde sa budú ostatky nachádzať do 15. júna, sa zúčastnil aj prvohierarcha Gréckej pravoslávnej Cirkvi, arcibiskup aténsky a celého Grécka, Jeroným a grécky prezident Prokopis Paulopulos.

Sv. Helena, konštantínopolská, je známa svojím prínosom pre rozvoj a šírenie kresťanstva. Z jej iniciatívy bol v Jeruzaleme prevedený prieskum, pri ktorom boli nájdené vzácne kresťanské svätyne a relikvie – Hospodinov Hrob, Životodárny Kríž Spasiteľa a mnohé ďalšie duchovné poklady ranokresťanskej Cirkvi. Pre túto jej prácu bola nazvaná apoštolom rovnou a zástankyňou kresťanstva. Zosnula v r. 328 vo veku 80 rokov. Jej sv. ostatky boli v r. 1211 prenesené z Konštantínopola do Benátok.

Jej syn, imperátor Konštantín, známy tzv. Milánskym ediktom (r. 313), ktorým prvý krát oficiálne dovoľuje kresťanstvo ako jedno z náboženstiev v Ríši, neskôr, keď sám sa zrieka pohanstva, prenáša hlavné mesto cisárstva z pohanského Ríma do starobylej osady Byzantion (r. 330), na základoch ktorej buduje nové centrum impéria, neskôr po ňom pomenované na Konštantínopol (dnešný Istambul). Cisár Konštantín Veľký je spolu so svojou matkou cisárovnou Helenou v pravoslávnej Cirkvi uctievaný ako svätý a apoštolom rovný. Ich pamiatku spomíname 21. mája (3. júna).

 

Z internetových zdrojov pripravil o. Nikodím

 

 

08.05.2017 15:23

Duchovní arcidekanátu v Nižnej Rybnici

 

Duchovní sobraneckého arcidekanátu sa 4. mája 2017 stretli pri ďalšej riadnej porade, ktorá sa tentokrát uskutočnila v Nižnej Rybnici.

Stretnutie duchovných začalo liturgiou v miestnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorú za spolúženia ostatných duchovných viedol prot. Pavol Novák, správca farností Inovce a Beňatina.

Po sv. liturgii sa duchovní presunuli do farskej budovy, kde pod vedením arcidekana a správcu tunajšej farnosti, o. ekonóma Dušana Nikodíma Tomka, pokračovala samotná porada, ktorá sa venovala stanoveným témam programu, ako i aktuálnym otázkam zo života arcidekanátu.

 

Prvým a hlavným bodom tejto porady bola príprava akcií pre deti a mládež, ktoré budú uskutočnené v blízkom čase. O pripravovaných akciách referoval o. Bohuslav Senič, tajomník ÚER MKPE v Michalovciach a správca PCO v Sobranciach, ako aj o. Pavol Novák, tajomník pre školstvo a pastoráciu, zároveň správca PCO v Inovciach, kde by sa aj tieto mládežnícke akcie mali uskutočniť.

Pripravujú sa akcie v dvoch termínoch – v dňoch 26. - 27. mája, na podnet skupiny duchovných a s požehnaním vladyku Juraja, akcia pre mládež vo veku od 15 rokov, ktorej nosná duchovná téma bude „SOŠESTVIJE – ZOSLANIE SV. DUCHA“, ako aj zaangažovanie mládežníkov do prípravy ďalšej akcie „DEŇ DETÍ“, zameranej aj na mladšie vekové skupiny, ktorá sa má uskutočniť takisto v Inovciach, v dňoch 9. - 10. júna 2017.

Organizačná skupina má za úlohu takisto osloviť mladežníkov, ochotných pomôcť s realizáciou 2. ročníka „Uspenskej“ púte „ZO STARÉHO KLOKOČOVA DO NOVÉHO“.

 

Ďalšie body programu sa venovali pripravovaným duchovným akciám na farnostiach – chrámovým sviatkom v jednotlivých cirkevných obciach.

 

Bol predložený program tohtoročných Uspenských eparchiálnych slávností v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici, ktoré sa uskutočnia nedeľu po Zosnutí Presvätej Bohorodičky, v dňoch 19. - 20. augusta. Zadaním zostáva doriešenie organizácie a propagácie už spomenutej pešej púte z Klokočova do Rybnice.

O. Novák informoval o ďalšom pripravovanom ročníku Inoveckých slávností sv. mučeníka Maxima Sandoviča, ktoré by mali byť spojené s televíznym vysielaním priameho prenosu sv. liturgie z Inoviec.

V téme duchovných akcií v sobraneckom arcidekanáte sa duchovní zhodli o pokračovaní započatej tradície arcidekanátnych slávností sv. Rastislava (5. júla) v chráme sv. Rastislava v PCO Podhoroď. Správca farnosti, o. ekonóm Ivo Ozimanič, bol poverený pripraviť program tohto stretnutia a požiadať Vysokopreosvieteného vladyku Juraja o požehnanie.

V závere správcovia farností informovali o plánovaných posviackách – ikonostasu v Bežovciach a rozpisu chrámu v Ruskom Hrabovci a Inovciach.

 

K programu porady bola priradená otázka, ktorá sa zrodila spontánne z aktuálnej potreby – OTÁZKA PASTORÁCIE V NEMOCNIČNÝCH A SOCIÁLNYCH ZARIADENIACH V SOBRANCIACH.

O. Senič, správca PCO Sobrance, ako aj ďalší duchovní, ktorí prichádzajú do týchto zariadení zaopatriť svojich veriacich, sa stretávajú s požiadavkou zo strany našich veriacich, ktorí sú neraz dlhodobo klientami týchto zariadení, o nejakú „regulárnu“ službu pravoslávnej Cirkvi v tomto priestore.

Bolo konštatované, že „mimoriadné“ zabezpečenie sv. Tajinami svojich veriacich, vykonávajú duchovní sami. Otvorenou otázkou zostal náš vstup s pravidelnou pravoslávnou bohoslužbou (liturgia izobraziteľna, akafist a pod.) s priestorom pre spoveď, prijatie sv. Eucharistie., kde by sa mohli duchovní arcidekanátu striedať, a aj takto misijne svedčiť o našom pôsobení v tomto kraji.

 

o. Nikodím (Dušan Tomko), arcidekan

 

30.04.2017 17:16

Nedeľa sv. Žien Myronosíc v Koňuši

 

V tretiu nedeľu po Pasche sa zišli veriaci, miestni i z ďalších cirkevných obcí, v chráme sv. Žien Myronosíc v Koňuši, aby spolu oslávili Vzkrieseného Christa.

Načerpajúc zo svätej chvíle Božskej liturgie, Božieho slova, Jeho požehnania, odpúšťajúcej a uzdravujúcej sily tajomstva Pokánia, ako i samého zjednotenia sa cez sväté Dary Chleba a Vína v Christovi, a za príkladom práve patróniek chrámu a tejto farnosti sv. Žien Myronosíc, mohol každý, hoci nie fyzicky, ale duchovne, zastať pri prázdnom Christovom Hrobe a začuť vo svojom srdci skutočnú radosť, ktorá pred dvetisíc rokmi vyžiarila práve z neho.

Sv. liturgiu slúžil prot. Pavol Novák, tajomník pre pastoráciu a školstvo ÚER MKPE, správca farností Inovce a Beňatina, spolu s d. o. Milošom Nikiforom Surmom, správcom farností Bežovce a Blatné Remety a správcom miestnej farnosti, o. ekonómom Dušanom Nikodímom Tomkom.

Slovom po evanjeliu, poukazujúc na príklad žien Myronosíc, ako aj mužov, ktorých spolu s nimi spomíname v tento deň – Jozefa z Arimatie a Nikodíma, sa k veriacim prihovoril o. Nikifor.

Na koniec sv. liturgie prítomných veriacich posväteným olejom pomazal o. ekonóm Vasilij Lembey, správca farností Ruský Hrabovec a Dubrava. Veriaci si z tohto požehnaného dňa mohli vďaka bohuznámej veriacej, rodáčky z Koňuša, odniesť pamätný pozdrav a pohľadnicu s motívmi koňušského chrámu a biblickej udalosti Žien Myronosíc pri prázdnom Christovom Hrobe.

V samom závere tohto sviatočného stretnutia v Koňuši sme za spevu paschálnych piesní obišli chrám s čítaním evanjelií oznamujúcim svetu - „že Christos vstal zmŕtvych, … niet Ho (v hrobe), … veď tak, ako povedal – Vstal zmŕtvych ! … a Svojou smrťou premohol smrť !!!“

 

o. Nikodím

 

19.03.2017 14:12

KRESTOPOKLONNÁ NEDEĽA V NIŽNEJ RYBNICI

 

 

Tvojmu Krížu klaniame sa Vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme !

 

Krestopoklonná nedeľa – Cirkev pred náš zrak vykladá Kríž – znamenie a nástroj nášho spasenia. V rybnickom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý je aj pútnickým chrámom Michalovsko – košickej eparchie, v ten deň, okrem k poklone vystaveného kríža, boli v centre pozornosti ešte ďalšie tri kríže – tri nové „zlaté“ kríže, ktoré budú zdobiť zrekonštruovanú strechu nižno-rybnického chrámu, a ktoré sme dnes posvätili.

Ako sme skôr informovali, pútnický chrám, pomaly, podľa možností, prechádza postupnou rekonštrukciou, počnúc opravou strechy, ktorá si nutne vyžadovala opravy. Naše možnosti nám dovoľovali len tie najnutnejšie opravy. Boh však skrze mnohých z Vás, dobrých ľudí, sponzorov, ktorí do tejto opravy vstupovali s konkrétne smerovanými prostriedkami, nás smeroval a posúval do nových možností tak, že do dnešného dňa je časť strechy chrámu prekrytá plechom a nad Nižnou Rybnicou, ako aj celým jej okolím, blýskajú sa tri zlaté kupolky.

Že to v Božom pláne nemalo byť finálnym výsledkom opravy – svedčili a svedčia ďalšie dni, kedy sme sa cez Vás posunuli ďalej a pre chrám boli zabezpečené ďalšie tri „zlaté“ kríže, ktoré ozdobia južnú a severnú stranu chrámu, ako aj zvonicu pri chráme, ktorá v najbližších dňoch prejde rekonštrukciou.

Každému z Vás, kto akýmkoľvek spôsobom pomohol pri prebiehajúcej oprave chrámu, veľké „Spasi Vas Hospoď“ a každému, kto by ešte vedel a chcel pomôcť, vopred ďakujeme a odporúčame informácie na našej oficiálnej stránke - „NOVÝ KLOKOČOV“ - novyklokocov.webnode.sk

 

viac fotografií : FOTOALBUM

 

S prianím všetkého dobrého, od milostivej ikony Matky Božej Klokočovskej, o. Nikodím s veriacimi farnosti Nižná Rybnica

 

29.08.2016 23:14

POSVÄTENIE A LÁMANIE KOLÁČA

 

 

Súčasťou cirkevných obradov, ako aj rodinných slávností srbských pravoslávnych veriacich, je tzv. lámanie „slávskeho“ koláča. Po prvý krát bol tento koláč lámaný aj pri tohtoročných duchovných slávnostiach v Nižnej Rybnici.

Podľa pravoslávnej tradície koláč predstavuje žertvu, vďakyvzdanie Bohu za to, že skrze žertvu Isusa Christa sme boli spasení., čiže symbolizuje samého Christa – Chlieb života. Červené víno, ktoré sa takisto používa pri požehnaní a lámaní koláča, symbolizuje Christovu Krv. Ďalším symbolom pri tomto obrade je zapálená sviečka, ktorá predstavuje Christa – Svetlo sveta, ktoré nás osvecuje a posväcuje.

Koláč prináša hospodár slávnosti, či gazda v domácich podmienkach – u nás toho roku to bol brat Viliam Fencík z Vinného, čtec katedrálneho chrámu, ktorý krásne zdobený koláč sám upiekol a žertvoval pre túto slávnosť. Pri zapálenej svieci sa nad koláčom a vínom číta modlitba požehnania a následne, za spevu tropárov: Isaije likuj..., Svjatyji mučenicy..., Slava Tebe Christe Bože..., sa koláč pozdvihuje a otáča (smerom zľava doprava). Koláč sa otáča tak, aby sa ho všetci dotýkali, čím sa aj pri našom „lámaní koláča“ vytvorilo jedno celistvé modlitebné spoločenstvo pri chlebe symbolizujúcom Christa, ktoré sa navzájom pozdravovalo radostným „CHRISTOS POSREDI NAS – JEST I BUDET! CHRISTOS MEDZI NAMI – JE A BUDE!“ Nakoniec sa koláč narezáva v tvare kríža, prelieva posväteným vínom a rozdáva prítomným ako požehnanie.

Aj takéto krásne chvíle tvorili tohtoročné duchovné slávnosti pri ikone klokočovskej Bohorodičky v Nižnej Rybnici.

- nikodím

 

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode