Duchovní arcidekanátu v Nižnej Rybnici

08.05.2017 15:23

 

Duchovní sobraneckého arcidekanátu sa 4. mája 2017 stretli pri ďalšej riadnej porade, ktorá sa tentokrát uskutočnila v Nižnej Rybnici.

Stretnutie duchovných začalo liturgiou v miestnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorú za spolúženia ostatných duchovných viedol prot. Pavol Novák, správca farností Inovce a Beňatina.

Po sv. liturgii sa duchovní presunuli do farskej budovy, kde pod vedením arcidekana a správcu tunajšej farnosti, o. ekonóma Dušana Nikodíma Tomka, pokračovala samotná porada, ktorá sa venovala stanoveným témam programu, ako i aktuálnym otázkam zo života arcidekanátu.

 

Prvým a hlavným bodom tejto porady bola príprava akcií pre deti a mládež, ktoré budú uskutočnené v blízkom čase. O pripravovaných akciách referoval o. Bohuslav Senič, tajomník ÚER MKPE v Michalovciach a správca PCO v Sobranciach, ako aj o. Pavol Novák, tajomník pre školstvo a pastoráciu, zároveň správca PCO v Inovciach, kde by sa aj tieto mládežnícke akcie mali uskutočniť.

Pripravujú sa akcie v dvoch termínoch – v dňoch 26. - 27. mája, na podnet skupiny duchovných a s požehnaním vladyku Juraja, akcia pre mládež vo veku od 15 rokov, ktorej nosná duchovná téma bude „SOŠESTVIJE – ZOSLANIE SV. DUCHA“, ako aj zaangažovanie mládežníkov do prípravy ďalšej akcie „DEŇ DETÍ“, zameranej aj na mladšie vekové skupiny, ktorá sa má uskutočniť takisto v Inovciach, v dňoch 9. - 10. júna 2017.

Organizačná skupina má za úlohu takisto osloviť mladežníkov, ochotných pomôcť s realizáciou 2. ročníka „Uspenskej“ púte „ZO STARÉHO KLOKOČOVA DO NOVÉHO“.

 

Ďalšie body programu sa venovali pripravovaným duchovným akciám na farnostiach – chrámovým sviatkom v jednotlivých cirkevných obciach.

 

Bol predložený program tohtoročných Uspenských eparchiálnych slávností v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici, ktoré sa uskutočnia nedeľu po Zosnutí Presvätej Bohorodičky, v dňoch 19. - 20. augusta. Zadaním zostáva doriešenie organizácie a propagácie už spomenutej pešej púte z Klokočova do Rybnice.

O. Novák informoval o ďalšom pripravovanom ročníku Inoveckých slávností sv. mučeníka Maxima Sandoviča, ktoré by mali byť spojené s televíznym vysielaním priameho prenosu sv. liturgie z Inoviec.

V téme duchovných akcií v sobraneckom arcidekanáte sa duchovní zhodli o pokračovaní započatej tradície arcidekanátnych slávností sv. Rastislava (5. júla) v chráme sv. Rastislava v PCO Podhoroď. Správca farnosti, o. ekonóm Ivo Ozimanič, bol poverený pripraviť program tohto stretnutia a požiadať Vysokopreosvieteného vladyku Juraja o požehnanie.

V závere správcovia farností informovali o plánovaných posviackách – ikonostasu v Bežovciach a rozpisu chrámu v Ruskom Hrabovci a Inovciach.

 

K programu porady bola priradená otázka, ktorá sa zrodila spontánne z aktuálnej potreby – OTÁZKA PASTORÁCIE V NEMOCNIČNÝCH A SOCIÁLNYCH ZARIADENIACH V SOBRANCIACH.

O. Senič, správca PCO Sobrance, ako aj ďalší duchovní, ktorí prichádzajú do týchto zariadení zaopatriť svojich veriacich, sa stretávajú s požiadavkou zo strany našich veriacich, ktorí sú neraz dlhodobo klientami týchto zariadení, o nejakú „regulárnu“ službu pravoslávnej Cirkvi v tomto priestore.

Bolo konštatované, že „mimoriadné“ zabezpečenie sv. Tajinami svojich veriacich, vykonávajú duchovní sami. Otvorenou otázkou zostal náš vstup s pravidelnou pravoslávnou bohoslužbou (liturgia izobraziteľna, akafist a pod.) s priestorom pre spoveď, prijatie sv. Eucharistie., kde by sa mohli duchovní arcidekanátu striedať, a aj takto misijne svedčiť o našom pôsobení v tomto kraji.

 

o. Nikodím (Dušan Tomko), arcidekan

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode