AKTUALITY 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI, MIESTNEJ CIRKVI I PRAVOSLÁVNEHO SVETA

 

 

 

Aktuality

25.11.2019 17:56

Malý odpust, … alebo sviatok sv. Kataríny v Nižnej Rybnici

 

 

NIŽNÁ RYBNICA, 24. november 2019 – Už desať rokov, odkedy bola v nižno – rybnickom pravoslávnom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky uložená častica sv. ostatkov sv. veľkomučeníce Kataríny Alexandrijskej, sa stretávajú veriaci v deň jej sviatku, aby oslávili Boha, poďakovali Mu za premnohé milosti, ktoré vylieva do ich života, či prosili vo svojich potrebách, práve cez modlitebný príhovor svätej Božej služobníčky a patrónky nižno – rybnického pútnického chrámu – sv. Kataríny. 

Aj v túto Bohom požehnanú nedeľu sa tu zišli veriaci nielen zo všetkých kútov našej eparchie, ale aj z bratskej prešovskej eparchie, ako aj veriaci iných vyznaní, ktorí ako sami svedčia v nižno – rybnickom chráme, pri Matke Božej a Jej milostivej klokočovskej ikone, ako aj pri mnohých svätých, ktorých sv. ostatky sú uložené v chráme, našli svoj duchovný domov. 

Duchovné “sväto-katarínske” slávnosti začali v predvečer sviatku Veľkou večerňou, ktorú slúžil správca pútnického chrámu a farnosti o. ekonóm Dušan Nikodím Tomko. 

 

 

Samotné sviatočné nedeľné dopoludnie pútnici započali Akafistom sv. Kataríne, ktorý slúžil správca farnosti Bežovce a Blatné Remety, o. Miloš Nikifor Surma. Po privítaní nášho archijereja, Vysokopreosvieteného vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko – košického, bola slúžená archijerejská sv. liturgia, pri ktorej mnohí veriaci pristúpili k sv. tajine Pokánia a Eucharistie, a ktorú s vladykom slúžili duchovní otcovia – miestny duchovný a sobranecký arcidekan, o. Dušan Nikodím Tomko; správca cirkevnej obce Podhoroď a Choňkovce, o. ekonóm Ivo Ozimanič a správca farnosti Bežovce a Blatné Remety, o. Miloš Nikifor Surma. 

 

 

V závere sv. liturgie, ako je už tradíciou, bolo požehnané kolivo a lámaný slávsky koláč v česť sv. mučeníce Kataríny. 

V tento slávnostný deň bol cez sv. iniciačné tajiny Krstu, Myropomazania a Eucharistie prijatý do spoločenstva Christovej Cirkvi malý Matúš, ktorému prajeme a u Boha vyprosujeme hojné Božie milosti, ochranu Matky Božej i sv. Kataríny. 

Všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto milej a Bohom požehnanej slávnosti, všetkým kresťanom i všetkým ľuďom dobrej vôle – Božie požehnanie, pokoj v srdci, potrebné zdravie NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA!

- o. Nikodím

 

05.11.2019 17:34

Sučavský vladyka Damaskin z Rumunska na Slovensku

 

 

V sprievode miestneho eparchu, vysokopreosvieteného vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko – košického, navštívil 5. novembra 2019 nižno – rybnický pútnický chrám preosvietený vladyka Damaskin, vikárny biskup sučavskej archieparchie Rumunskej pravoslávnej cirkvi.
Vladyka Damaskin, ktorý sa prišiel pokloniť Matke Božej uctievanej v našom chráme cez kópiu jej divotvornej klokočovskej ikony so sebou ako požehnanie priniesol ikonu s ostatkami sv. mučeníka a divotvorcu Jána Sučavského, i požehnal cirkevné obce, pútnické miesto, ako aj všetkých tých, ktorí prichádzajú na toto miesto prosiť o Božie požehnanie a skrze príhovor Matky Božej hľadať uzdravenie svojej duše i tela.

 


Obaja archijereji slúžili v tento deň ráno aj sv. archiejerejskú Liturgiu v košickom katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého. Vladyka Damaskin priviezol nám požehnanie rumunského patriarchu Daniela a arcibiskupa Pimena Sučavského – ikonu s ostatkami sv. veľkomuč. Jána Nového Sučavského.


Jeho úcta bola v minulosti silná i u nás na východnom Slovensku, o čom svedčia dochované ikony v múzeách a drevených chrámoch. Prečo? Zvolení mukačevskí pravoslávni biskupi, súčasťou ktorých eparchie sme boli v minulosti aj my, totiž tradične cestovali po svätenie práve k sučavskému metropolitovi; navyše to bolo i významné centrum obchodu. Obnovujeme tak miestnu starobylú tradíciu! Navyše v dobách, kedy dochádza k nezdravému pnutiu vo vnútri pravoslávneho spoločenstva, je každá takáto slávnosť znakom duchovnej jednoty sv. Pravoslávia.

Ve stredu 6.11. bol vladyka Damaskin piijatý v Prešove Blaženejším Rastislavam, arcibiskupom prešovským, metropolitom českých krajín a Slovenska.

 

 

10.06.2019 19:03

Kanonizácia kňaza - mučeníka Stanislava Nasadila

 

V pravoslávnom katedrálnom chráme Usnutia Presvätej Bohorodičky a sv. Jána Milostivého v Košiciach sa v nedeľu 9. júna 2019 konala slávnostná kanonizácia svjaščenomučeníka Stanislava (Nasadila), ktorého týmto Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku zapísala medzi svojich svätých a v cirkevnom kalendári mu určila deň pamiatky 20. júna, kedy bol odvlečený do koncentračného tábora.

 

Novomučeník kňaz Stanislav (Nasadil) sa narodil 20. októbra 1907 v Lošticiach na Morave. Študoval pravoslávnu teológiu v Sremských Karlovciach a Bitolji v Juhoslávii (1923 – 1928). Ako pravoslávny kňaz slúžil v Ličkej Jesenici v dnešnom Chorvátsku. V roku 1941, počas Druhej svetovej vojny, sa spolu s tisíckami pravoslávnych Srbov, ale aj Rómov, Židov a chorvátskych antifašistov, stal obeťou ustašovského fašistického režimu, nakoľko aj napriek zastrašovaniu odmietol opustiť svojich veriacich a vrátiť sa do protektorátu Čechy a Morava alebo odísť do Srbska. So svojim nadriadeným, hornokarlovačským episkopom Savom Trlajičom, bol zajatý a mučený zo strany ustašovského vojnového zločinca Josipa Tomljenoviča a neskôr bol zavraždený v koncentračnom tábore v Gospiči. Jeho telo bolo hodené do spoločného hrobu v Šaranovej jame v Jadovne. 


Na pozvanie miestneho archijereja, Jeho Vysokopreosvietenosti Juraja, archiepiskopa michalovsko - košického, sa už v predvečer slávnosti, 8. júna 2019, zišlo v košickom katedrálnom chráme niekoľko archijerejov, ako aj väčší počet duchovných a veriacich. Veľkú večerňu s litiou slúžil miestny duchovný správca prot. Vladimír Spišák s ďalšími domácimi aj zahraničnými duchovnými. Čestné miesto na archijerejskom tróne pripadlo braničevskému episkopovi Ignatijovi, dekanovi Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Belehrade. Vo svojom bohoslovecky obsažnom príhovore vladyka Ignatije hovoril o význame mučeníctva v kontexte vzťahu človeka k Bohu a ľudí medzi sebou. Práve mučeníctvom dosvedčujeme plnosť spoločenstva s Christom. Ono totiž najviac dosvedčuje našu lásku k Bohu, keďže kvôli Nemu mučeníci obetovali to najcennejšie, čo mali, teda svoj život. Christos, ktorý jediný prekonal brány smrti, pominuteľnosti a nadvlády hriechu, je zárukou toho, že v spoločenstve s Ním nebude mať smrť trvalej moci ani nad nami. Po večerni slúžili prítomní archijereji a duchovenstvo poslednú panychídu za svjaščenika Stanislava, ako je to v predvečer kanonizácie svätca zvykom. 

Následne prítomným o živote Stanislava Nasadila porozprával historik Mgr. Jiří Vidlička z Olomouca, ktorý o svätcovi zozbieral množstvo archívnych dokumentov a informácií. Podelil sa aj o vlastný zážitok, ktorý preňho osobne dosvedčil Stanislavovu svätosť: „Keď som hľadal informácie v archíve Olomoucko-brnenskej eparchie, mal som medzi obrovským množstvom archívneho materiálu veľký problém nájsť niečo, čo by sa týkalo otca Stanislava Nasadila. Keď som po dlhom a neúspešnom prehľadávaní rôznych krabíc nenašiel nič relevantné, začal som sa k nemu modliť, že ak je jeho vôľa, aby sme sa o ňom niečo dozvedeli, nech mi pomôže nájsť tú správnu krabicu. Hneď prvá, ktorú som vzal do ruky a pritom vyzerala, že v nej o ňom určite nič nebude, bola plná práve informácií o tomto svätcovi. Považoval som to za Boží zázrak“.
S ďalšou prednáškou vystúpila srbská ikonografka Radmila Nestorovič z Belehradu, aby porozprávala o zobrazovaní novodobých srbských svätých na pravoslávnych ikonách a tiež o tom, ako vznikala kanonizačná ikona sv. Stanislava a prečo na nej zobrazila jednotlivé elementy. Spomenula aj veľké počty srbských mučeníkov z radov episkopov, duchovných a veriacich Srbskej pravoslávnej cirkvi počas Druhej svetovej vojny.

 

Na druhý deň, v nedeľu 9. júna, slúžil svätú archijerejskú Liturgiu Jeho Blaženosť Rastislav, archiepiskop prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, spolu so záhrebsko - ľubľanským metropolitom Porfírijom, pražským archiepiskopom Michalom, przemyślsko - gorlickým archiepiskopom Paisijom, báčskym episkopom Irinejom, braničevským episkopom Ignatijom, buenosairesským a južno - stredoamerickým episkopom Kyrilom, mochačským episkopom Isychijom, šumperským episkopom Izaiášom a domácim archiepiskopom michalovsko - košickým Jurajom ako aj duchovenstvom zo Slovenska, Čiech, Poľska, Srbska, Čiernej Hory a Chorvátska. 
 

V kázni sa po Evanjeliu prihovoril báčsky episkop Irinej slovami: „Vo svätom Evanjeliu od Jána, ktorého úryvok sme práve počuli Spasiteľ svojim verným učeníkom hovorí: „Vy ste moji priatelia!“ Nenazývam vás viac sluhami, ale mojimi priateľmi“. Ďalej Spasiteľ pokračuje, že ako ľudia tohto sveta prenasledovali Jeho, tak budú prenasledovať aj Jeho učeníkov. Oba tieto odkazy nášho Spasiteľa sa sprítomnili na príklade jedného obdivuhodného Božieho následovníka, ktorým je svjaščenomučeník Stanislav Nasadil, ktorý je aj priateľ Boží podľa svojich cností, aj mučeník za Christa, ktorý svoj život položil za svojich blížnych a za svoje duchovné stádo. Nejestvuje väčšia láska ako táto. V našej Pravoslávnej cirkvi je láska a jednota medzi všetkými nami základný spôsob existencie a života. Pramení to zo svätej Liturgie, lebo prijímame jedno Telo Hospodina Christa a zjednocujeme sa s Hospodinom. Táto jednota je prameňom všeobecnej jednoty Cirkvi vo svete. Liturgia nie je prostriedok, ktorým dosiahneme jednotu Cirkvi, ale je to cieľ a účel, lebo len vo svätej Liturgii skutočne zažívame jednotu Cirkvi. Hospodin je Jeden vo Svätej Trojici, a preto my všetci, aj keď sme rozdielni ako osoby, ako národy a možno aj ako kultúry, aj tak sme jedno v Bohočloveku Hospodinovi Christovi. 

Po Hospodinovi, ktorý nás zjednocuje, v Jeho mene a Jeho blahodaťou nás zjednocujú aj svätí Boží nasledovníci, Jeho priatelia, ako ich On sám nazýva. Jednota, o ktorej nám oni svedčia a darujú, sa týka všetkých pravoslávnych. Ale my si aj tak všímame isté historické dimenzie, ktoré v nás vyvolávajú zvláštne pocity radosti a vďaky Hospodinovi. Vy všetci poznáte historické a duchovné zväzky medzi Srbskou Cirkvou a Vašou Cirkvou v českých krajinách a na Slovensku. Naši veľkí duchovní učitelia, medzi nimi sú už aj oslávení Boží následovníci, boli duchovní pastieri Vašich predkov v čase medzi dvoma svetovými vojnami. Rovnako tak aj synovia Vašich bratských národov, slovenského a českého, žili v našej krajine a tam svedčili o svojej pravoslávnej viere a ako svätci a mučeníci ukázali, čo znamená byť Christov priateľ. Najväčším príkladom toho je práve svjaščennomučenik Stanislav, ktorého dnes oslavujeme ako svätého. Pôvodom bol Čech, ale slúžil ako duchovný v Srbskej pravoslávnej cirkvi, v jednej eparchii, ktorá sa nachádza v Chorvátsku. V čase Druhej svetovej vojny vládol v Chorvátsku hrozný, satelitný nacistický režim, ktorý okrem iného prenasledoval pravoslávnych Srbov, Rómov, Židov a antifašistických Chorvátov. Výsledkom tohto zločineckého systému vlády bolo umučenie troch našich episkopov, stoviek kňazov a státisícov ľudí, ktorí trpeli iba preto, lebo boli pravoslávnej viery. Napriek všetkej tej neľudskosti však mučitelia preukázali aj jednu malú stopu ľudskosti. Ľuďom, ktorí nepochádzali z tých krajov, povedali, že môžu odísť, lebo sú cudzinci. To povedali aj našim episkopom, ale oni to odmietli slovami: „My sme tu so svojimi duchovnými deťmi a nemôžeme ich opustiť.“ Rovnako tak postupoval aj svjaščennomučeník Stanislav. On mohol opustiť svoju cirkevnú obec aj svojich veriacich a mohol prežiť. Mohol povedať, že nie je Srb alebo Žid, ale že je Čech a mohol odísť, ale ani on nechcel opustiť svoje duchovné deti a zaplatil zato svojím životom dosvedčiac, čo znamená byť kňazom Christovej Cirkvi. Preto ho Hospodin preslávil, aby sme sa k nemu dnes po prvýkrát obracali s modlitbou. 
Poviem aj niečo, čo aj u mňa osobne vzbudzuje pocit radosti a nadšenia. Po prvé je to to, že môj predchodca, svätý a veľký vladyka Irinej (Čirič) rukopoložil otca Stanislava do stavu diakona a kňaza. Po druhé, že je tu s nami dnes podľa Božej prozreteľnosti aj pravnuk o. Stanislava, monach Paisij z monastiera Kovilj v našej báčskej eparchii. 
Takto teda Hospodin oslavuje svojich pravých priateľov a pozýva všetkých nás, aby sme činili všetko vo svojom živote tak, aby sme sa aj my stali Jeho priateľmi, ako sú nimi svätci a ako ním je svjaščennomučeník Stanislav. Hospodin preto prišiel v ľudskom tele, preto zoslal Svätého Ducha a preto jestvuje Jeho Cirkev, aby sme my všetci mohli byť obožení Jeho blahodaťou. Takto svätí Boží nasledovníci, mučeníci a ostatní svätí nie sú pre pravoslávnych kresťanov nejakými nadľudskými bytosťami. Sú rovnako ako my ľudia z mäsa a krvi, ale milovali Hospodina Christa a sami sa stali jedno s Ním, ako je aj On jedno s Otcom. Takto aj svätý svjaščennomučeník Stanislav, na prvý pohľad skromný, bezvýznamný duchovný z provincie, bude od dnes preslávený po celom svete a v celej Pravoslávnej cirkvi ako svätec. On a jemu podobní sú skutočnou slávou a chválou vašej miestnej Cirkvi, ale aj Cirkvi sobornej - všeobecnej v celku.“

 

Po Božskej Liturgii, na ktorej sa zúčastnilo množstvo domácich aj zahraničných veriacich, sa konal slávnostný akt kanonizácie svjaščennomučeníka Stanislava, keď bolo prečítané a všetkými prítomnými archijerejmi, duchovnými a veriacimi podpísané uznesenie Posvätnej synody našej miestnej Pravoslávnej cirkvi o vyhlásení kňaza-mučeníka Stanislava za svätého. Uznesenie rovnako podpísal aj priamy potomok svätca, jeho pravnuk Paisij, brat srbského monastiera Kovilj. 

Blaženejší metropolita Rastislav potom požehnal veriaci ľud ikonou svjaščenno - mučeníka Stanislava, počas čoho zbor spieval jeho tropár v cirkevnoslovanskom jazyku. Po druhýkrát zbor spieval tropár po srbsky a ikonou ľud požehnávali srbskí archijereji metropolita Porfirije a episkop Ignatije. Napokon zaznel tropár aj v českom jazyku a ľud ikonou požehnali arcibiskupi Michal a Juraj.
Po posvätení slávskeho koláča, ktorý vladykovia rezali na viacerých miestach v chráme aj pred ním, sa blaženejší metropolita Rastislav poďakoval hlavnému organizátorovi arcibiskupovi Jurajovi, duchovenstvu a veriacim Michalovsko-košickej pravoslávnej eparchie, že sa podujali zorganizovať toto krásne modlitebné stretnutie, čo si vyžadovalo veľkú námahu a finančné zabezpečenie. Nech im to modlitbami sv. Stanislava Boh vynahradí. Svjatyj svjaščennomučeniče Stanislave, moli Boha o nas!

zdroj: https://orthodox.sk/kanonizacia-svjascennomucenika-stanislava-v-kosiciach/

 

29.12.2018 19:11

TIBAVSKÝ KRÍŽ SA ZASKVEL ZLATÝM PLÁŠŤOM

 

TIBAVA, 29. december 2018

Novopostavený kríž v obci Tibava, v miestach, kde pôvodne stál kríž, ktorý v 20-tych rokoch minulého storočia spolu s veriacimi a sympatizantmi Pravoslávia dal vyhotoviť blahej pamäti igumen Ignatij (Čokina), sa v týchto dňoch zaskvel "zlatým" plášťom.

 

Veľké poďakovanie patrí donorom tibavského kríža - rodine Čokinových z Košíc, rodine Čopákových z Uble a ďalším dobrým ľuďom, ktorí boli nápomocní tomuto Bohom požehnanému dielu - nech Vám Hospodin mnohonásobne vynahradí Svojím požehnaním NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA !

 

24.11.2018 20:20

Posvätenie nového kríža v Tibave

 

 

TIBAVA, 24. november 2018 - V toto sobotné popoludnie sa v obci Tibava, v sobraneckom okrese, uskutočnila milá a požehnaná slávnosť. 

V tejto, dnes prevažne katolíckej obci, sa zišli pravoslávni veriaci z cirkevných obcí sobraneckého arcidekanátu spolu so svojim archijerejom - Vysokopreosvieteným JURAJOM, arcibiskupom michalovsko - košickým a so svojimi duchovnými, aby posvätili nový poklonný kríž. 

Nový kríž nahradil pôvodný, už časom poškodený kríž, ktorý tu dal vyhotoviť v 20-tych rokoch minulého storočia blahej pamäti otec igumen Ignatij (Čokina), ktorý v tých časoch pôsobil ako pravoslávny misionár v mnohých obciach dolného Zemplína. 

 

FOTOALBUM

 

Zásluhu na vyhotovení nového tibavského kríža, ktorý je aj pamiatkou na osobu zbožného človeka, kňaza a modlitebníka otca Ignatija a jeho pôsobenie, majú príbuzní otca Ignatija, ktorí aj zrealizovali toto bohumilé dielo, za čo im aj vladyka Juraj vyslovil poďakovanie. Takisto vladyka poďakoval miestnej rodine Jančových, ktorí prijali ešte pôvodný kríž vo svojom dvore a s úctou sa o neho starali a na pamiatku na túto udalosť im daroval ikonu Presvätej Bohorodičky. 

Toto Bohom požehnané stretnutie zakončilo spoločné agapé, ktoré pripravila rodina Faťolových - dnes jediná pravoslávna rodina žijúca v Tibave. 

Sláva Bohu za všetko !

- nikodim

 

 

24.11.2018 13:12

Sviatok sv. Kataríny v Nižnej Rybnici

 

NIŽNÁ RYBNICA, 24.november 2018 - Pri príležitosti sviatku sv. mučenice Kataríny, alexandrijskej, sa stretli veriaci z rôznych farností v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici, kde sa nachádza aj častica sv. ostatkov tejto svätice. 

Sviatočné modlitebné stretnutie začalo akafistom k sv. Kataríne, ktorý spolu s správcom chrámu o. Nikodímom Dušanom Tomkom, slúžil duchovný z Bežoviec o. Nikifor Miloš Surma. 

 

FOTOALBUM 

 

Po privítaní Vysokoprosvieteného vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko - košického, pokračovali duchovné slávnosti sv. liturgiou, ktorú spolu s vladykom slúžili viacerí duchovní. Sv. liturgiu zakončila modlitba pred milostivou klokočovskou ikonou Bohorodičky a modlitbou o príhovor sv. Kataríny za našu eparchiu, naše farnosti a prosbou o Božie požehnanie a milosti Sv. Ducha pri obnove mníšskeho života v našej eparchii. 

V závere, už tradične, bol požehnaný slávsky koláč a kolivo v česť sv. mučenice Kataríny, patrónky nižno - rybnického chrámu.

- nikodím

 

04.09.2018 16:22

CELOEPARCHIÁLNE SLÁVNOSTI V NIŽNEJ RYBNICI

 

Poohliadnutie 

za tohtoročnými celoeparchiálnymi slávnosťami v Nižnej Rybnici

 

Aj tohto roku, v dňoch 18. - 19. augusta, pútnický chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky privítal pod svojimi kupolami veriacich zo všetkých kútov našej eparchie, ktorí tu prišli osláviť Matku nášho Spasiteľa a Pána Isusa Christa, Ktorá je v tomto chráme prítomná cez kópiu Jej milostivej klokočovskej ikony, ktorá pred 348 rokmi zaplakala v starom klokočovskom chráme, keď kraje Zemplína a ľud pod Vihorlatom bičovali rany stavovských a náboženských nepokojov tej doby.

Celoeparchiálne slávnosti už tretí rok začali pešou púťou z Klokočova do Nižnej Rybnice, na ktorú sa tohto roku vydalo na čele s vladykom Jurajom vyše dvadsať odhodlaných.

 

 

PÚŤ Z KLOKOČOVA DO NIŽNEJ RYBNICE 2018

 

Pred dvomi rokmi vznikla myšlienka spojiť tieto dve obce, historický Klokočov, kde pred 348 rokmi zaplakala Matka Božia nad ľudom Zemplína a duchovný pravoslávny ,,Nový Klokočov“ - pútnický chrám v Nižnej Rybnici, peším putovaním. Náš vladyka Juraj nielenže požehnal túto myšlienku, ale podporuje nás aj svojou pravidelnou prítomnosťou na našej púti. Tohto roku nás bolo 23 odhodlaných pútnikov.

 

 

Náš pochod sme začali prosbou k Všemohúcemu Bohu a Matke Božej, aby nám požehnali naše úsilie a túžbu dôjsť do cieľa. Bohu známy dobrodinec dal zhotoviť pre všetkých ikonky Bohorodičky a vlastnoručne vyrobil pútnický kríž. Nech Boh požehnáva jeho rodinu. Počas putovania sme sa snažili sústrediť naše myšlienky na prosbu k Matke Božej o požehnanie našich blízkych, našej eparchie, našej celej miestnej Cirkvi. Veríme, že obeta bola prijatá. Krátkymi zastávkami sme si uctili symboly našej spásy, kríže pri ceste. Po 20 km a 5 hodinovom putovaní sme dorazili do nášho cieľa. O. Dušan (Nikodím) Tomko nás všetkých srdečne privítal a vyjadril radosť z našej požehnanej cesty. Naše kroky smerovali samozrejme do chrámu k divotvornej ,,Klokočovskej“ ikone Bohorodičky. Počas modlitby sme okúsili skutočnú radosť. Prítomnosť ,,Ochrankyne Zemplína“ a vedomie, že sme to zvládli sa nedá opísať. Každý, kto sa chce presvedčiť, odporúčame budúci rok :) . Za všetko patrí vďaka Bohu!“ (zdroj: pravoslavieke.eu.)

 

 

V sobotu podvečer, po privítaní pútnikov, mariánskych piesňach prichádzajúcich ďalších veriacich, ktorí sa prišli pokloniť Matke Božej a privítaní Vysokopreosvieteného vladyku Juraja, začali celonočné bohoslužby celoeparchiálnych slávností. Vsenočné bdenie za spoluslúženia o. arcidiakona Matúša Spišáka a duchovných otcov – mitr. prot. Bohuslava Seniča, tajomníka Úradu Eparchiálnej Rady MKPE a správcu farnosti v Sobranciach; jereja Patrika Hrica, správcu farnosti Šamudovce a miestneho správcu farnosti, o. ekonóma Dušana Nikodíma Tomka, slúžil Vysokopreosvietený vladyka Juraj. Duchovnú atmosféru umocňovala prítomnosť sv. ostatkov prepodobných Zosimu a Jakuba, tumanských divotvorcov.

 

 

Je už tradíciou, že počas Uspenských slávností v pútnickom chráme je slúžená Sv. Tajina Jeleopomazania, ktorej sa aj tohto roku zúčastnilo mnoho veriacich, ktorí cez pomazanie sv. olejom, a takisto cez Sv. Tajinu Pokánia a následne Eucharistiu, mohli prijať z Božieho odpustenia, Jeho požehnania a uzdravujúcej moci. Počas pomazovania sv. olejom bol čítaný akafist sv. Zosimovi a Jakubovi, skorým pomocníkom v ľudských trápeniach a horlivým orodovníkom pred Božím trónom.

 

Po polnoci nasledovala príprava k sv. liturgii, čítanie kánonu a modlitieb k Sv. Pričačšeniju - Prijatiu Darov sv. Tela a Krvi Hospodina a prvá sv. liturgia, ktorú slúžil a sviatočným slovom sa prihovoril mitr. prot. Bohuslav Senič, tajomník Úradu Eparchiálnej Rady MKPE a správca farnosti Sobrance. Počas nočnej sv. liturgie väčšina prítomných pristúpila k sv. Eucharistii. Celá ďalšia noc pokračovala striedaním sa molebnov, akafistov, panichýd s mariánskymi piesňami.

 

 

Eparchiálne slávnosti vyvrcholili nedeľnou archijerejskou sv. liturgiou, ktorú spolu s Jeho Vysokopreosvietenosťou Jurajom, arcibiskupom michalovsko – košickým, slúžili duchovní eparchie – sobranecký arcidekan a správca farnosti Nižná Rybnica a Koňuš, o. ekonóm Dušan Nikodím Tomko; prot. Peter Bzík, správca PCO v Pozdišovciach; o. ekonóm Ivo Ozimanič, správca PCO v Choňkovciach a Podhorodi; o. ekonóm Marek Gubík, správca PCO v Zemplínskej Širokej; jerej Radoslav Paisij Lupjan, správca PCO v Cejkove a Kašove; jerej Miloš Nikifor Surma, správca PCO v Bežovciach a Blatných Remetách a jerej Patrik Hric, správca PCO v Šamudovciach. Liturgiu diakonským slúžením doprevádzal o. arcidiakon Matúš Spišák a svojim spevom bohoslužby skrášľovali členovia metropolitného vzdelávacieho zboru pod vedením dirigentky Mgr. Nadeždy Sičákovej.

 

 

Záver duchovných slávností v Nižnej Rybnici ukončil obchod okolo chrámu s čítaním Evanjelia a modlitbami za živých i zosnulých veriacich farnosti, za obec a našu miestnu Cirkev, ako aj posvätením koliva a lámaním slávskeho koláča.

Nech Matka Božia Klokočovská, Ochrankyňa Zemplína privinie všetkých, ktorí sa k Nej utiekajú pod Svoj materinský omofor.

 

o. Dušan Nikodím TOMKO

 

 

21.05.2018 09:11

Pútnici z Atén pri ikone Matky Božej v Nižnej Rybnici

 

 

FOTOGALÉRIA

 

NIŽNÁ RYBNICA, 20. máj 2018 - Pútnici z gréckej aténskej farnosti pri chráme sv. apoštola Tomáša počas svojej návštevy Michalovsko - košickej eparchie navštívili pútnický chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici. Pútnikov na čele s ich duchovným archimandritom Nektariom Malliom sprevádzal náš archiejerej, vladyka Juraj. V pútnickom chráme ich privítal miestny duchovný o. Nikodím (Dušan Tomko), ktorý krátko priblížil život miestnej farnosti a históriu pútnického miesta i s požehnaním vladyku Juraja pomazal pútnikov posväteným olejom. Nech Matka Božia, ktorá cez Svoju klokočovskú ikonu, ktorej "nová" kopia k nám prišla ako dar pravoslávnych Grékov požehnáva i pútnikov, ich rodiny, ako aj všetkých nás pravoslávnych veriacich i všetkých, ktorí k nej s vierou sa utiekame - PRESVJATAJA BOHORODICE SPASI NAS!

 

 

30.08.2017 11:21

CELOEPARCHIÁLNE SLÁVNOSTI V NIŽNEJ RYBNICI

 

 

Aj tohto roku si Matka Božia zozbierala Svoj národ pri Svojej milostivej ikone – kópii divotvornej klokočovskej ikony Bohorodičky v pútnickom Uspenskom chráme v Nižnej Rybnici.

Tohtoročné duchovné slávnosti sa konali v dňoch 12. – 13. augusta a započali už druhým ročníkom pešej púte z obce Klokočov do duchovného pravoslávneho Nového Klokočova – Nižnej Rybnice.

 

Druhý ročník pešej púte z Klokočova do Rybnice

V sobotu, 12. augusta, sa zhromaždila tohto roku už vyše dvadsiatka veriacich odhodlaných začať duchovné slávnosti pešou púťou z historického Klokočova, kde pred 347 rokmi zaplakala ikona Matky Božej, do duchovného pravoslávneho Nového Klokočova - pútnického chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici, kde sa skoro 10 rokov uchováva kópia divotvornej Klokočovskej ikony a pravoslávny národ prichádza uctiť si Matku nášho Spasiteľa a Pána Isusa Christa.

K našim pútnikom sa pridal aj vzácny hosť zo sesterskej Srbskej pravoslávnej cirkvi, vysokopreosvietený vladyka Amfilofij, metropolita prímorský a čiernohorský, ktorý spolu s našim vladykom Jurajom, poklonením sa kópii divotvornej ikony Matky Božej v klokočovskom, dnes gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, započali a požehnali 20 kilometrovú púť k milostivej ikone do pútnického chrámu v Nižnej Rybnici.

 

FOTOGALÉRIA Z PÚTE 

 

Vzácny hosť, pútnik z Čiernej Hory, vladyka Amfilochij, pred klokočovskou ikonou v Nižnej Rybnici

 

 

Aj napriek nepriaznivým predpovediam počasia a mračnám, ktoré sa ich snažili potvrdiť, pravoslávni veriaci sa od popoludňajších hodín začali schádzať v nižno-rybnickom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, aby sa prišli pokloniť Jej milostivej ikone, poďakovať za hojné milosti i prosiť vo Svojich potrebách, a cez Ňu – Matku nášho Pána a Spasiteľa Isusa Christa, osláviť Trojjediného Boha.

Po privítaní pútnikov, duchovenstva a vzácnych hostí – vysokopreosvietených vladykov, metropolitu Amfilochija a miestneho vladyku Juraja, začali bohoslužby Vsenočného bdenia.

Je treba pripomenúť o veľkej milosti a požehnaní, ktoré prišli ako dar Srbskej pravoslávnej cirkvi v podobe sv. ostatkov sv. svätiteľa Petra, cetinského divotvorcu a novokanonizovaného prvého srbského biskupa – misionára v Amerike, sv. Mardarija, libertvilského, nielen pre zhromaždené modlitebné spoločenstvo, ale pre celú našu eparchiu i miestnu Cirkev na Slovensku.

Po Vsenočnom bdení nasledoval príhovor vladyku Amfilochija, ktorý vyzdvihol význam cyrilometodskej misie a jej duchovný odkaz pre nás, ako aj výzvu svedčiť o tajomstve Cirkvi a jej jednote v Pravoslávii. Metropolita Amfilochij okrem iného povedal, že počiatok slovanského Pravoslávia vychádza z Veľkej Moravy, územia, na ktorom my dnes žijeme. „Ono v sebe zjednocuje tak prvý Rím, ako aj druhý Rím. Ostatky sv. Klimenta, rímskeho pápeža, svätí bratia Cyril a Metod týmto územím preniesli od Čierneho mora do Ríma, a tu nakoniec spočinul aj sv. Cyril. Tam sú uložené aj jeho sväté ostatky. To sa všetko stalo v čase, keď bol prvý Rím pravoslávnym a zostal ním až do 11. storočia. Tu bola zjavená jednota všeobecnej Cirkvi. A dal by Boh, aby práve tu, kde sa jednota Východu a Západu už raz prejavila, aby sa znova obnovila v jednej, svätej, všeobecnej, apoštolskej, pravoslávnej Cirkvi Christovej“, - povedal vladyka Amfilofij. - „Ak sa to má skutočne stať, je nutné, aby sa rímskokatolíci i gréckokatolíci vrátili opäť do plnosti tejto Cirkvi Východu a Západu“.

Táto plnosť pravoslávnej Cirkvi bola dosvedčená aj na Svätom a Veľkom sneme na Kréte na sviatok Päťdesiatnice minulého roka“.

 

 

Po krátkej prestávke, už za burácania hromov, blýskania a svetle sviečok pokračovala duchovne hodnotná beseda, v ktorej vladyka Amfilochij priblížil život svätcov, ktorí cez svoje sväté ostatky boli prítomní s nami v chráme.

Po skončení besedy, bohoslužby za veľkého počtu veriacich pokračovali slúžením sv. tajiny Jeleopomazanija, nočnou sv. liturgiou, molebnami a akafistami do rána. Mnohí veriaci počas tohto času pristúpili k tajine Pokánia a sv. Eucharistii.

V nedeľu ráno, za hlaholu zvona, správca farnosti o. Dušan Nikodím Tomko, spolu s prítomným duchovenstvom michalovsko-košickej eparchie a veriacimi, znova privítal oboch archijerejov, ktorí ako veľký dar k pokloneniu priniesli časť sv. ostatkov sv. Justína Popoviča (+1979), niekdajšieho misionára a obnoviteľa Pravoslávia v našom kraji (prvá polovica 20. stor.).

Práve životný príklad, učenie sv. Justína a jeho láska k Matke Božej boli témou homílie vladyku Amfilochia.

Záver duchovných slávností v Nižnej Rybnici už tradične ukončil obchod okolo chrámu s čítaním Evanjelia a modlitbami za živých i zosnulých veriacich farnosti, za obec a našu miestnu Cirkev, ako aj posvätením koliva a lámaním slávskeho koláča.

Archijerejskú liturgiu spevom sprevádzal Metropolitný vzdelávací chór Pravoslávnej cirkvi na Slovensku pod vedením dirigentky Nadeždy Sičákovej.

 

FOTOGALÉRIA ZO VSENOČNÉHO BDENIA

 

Matka Božia Klokočovská v Cetine a Bare

 

 

V závere bohoslužieb tohto slávnostného dňa a modlitbe pred milostivou ikonou Klokočovskej Bohorodičky vladyka Juraj poďakoval všetkým, ktorí priputovali v tieto dni do pútnického chrámu v Nižnej Rybnici, a zvlášť vladykovi Amfilochijovi, ktorý ako pútnik, ale aj apoštol čiernohorského kraja precestoval vyše 1200 km, aby spolu s nami oslávil Tú, Ktorá nám na svet priniesla Spasiteľa.

Pri tejto príležitosti odovzdal vladyka Juraj metropolitovi Amfilochijovi kópiu klokočovskej ikony, ktorá podľa slov vladyku metropolitu spočinie v Cetine pri ostatkoch sv. Petra, cetinského, ako sa vyslovil, ktorej zväčšenú podobu dá napísať na stene bočnej kaplnky sv. Rastislava v novovybudovanom katedrálnom chráme v meste Bar (Čierna Hora).

 

FOTOGALÉRIA ARCHIJEREJSKEJ LITURGIE

 

o. Nikodim Dušan Tomko

 

 

 

 

 

BARY, TALIANSKO (21. 5. 2017) - Ostatky sv. Nikolaja, čudotvorcu od čias keď boli križiakmi prenesené do Bary prichádzajú do pravoslávneho sveta - Začiatok cesty do Ruska, za hlaholu zvonov a zvolaní CHRISTOS VOSKRESE !!! 

MOSKVA, RUSKO (21. - 22. 5. 2017) - Svätú Rus navštívil sv. divotvorca Nikolaj - Jeho sv. ostatky po 930 rokoch, od ich prenesenia v talianske Bary, znova v pravoslávnom svete - SME SVEDKAMI VEĽKÝCH ZNAMENÍ ČASU - DAL BY HOSPODIN, ABY SME DOKÁZALI V NICH VIDIEŤ VEĽKÚ BOŽIU MILOSŤ A JEHO POŽEHNANIE !

 

 

 

Aktuality

SV. OSTATKY SV. DIVOTVORCU NIKOLAJA V MOSKVE

 

 

 

21. mája 2017 boli leteckým špeciálom z talianského Bary privezené do Moskvy ostatky sv. Nikolaja, čudotvorcu.

 

 

Túto veľkú svätyňu prišlo s kvetmi a ikonami v rukách na letisko Vnukovo privítať veľké množstvo veriacich, kde po oficiálnom privítaní s vojenskými poctami a krátkym molebnom, boli prenesené na večerné bohoslužby do chrámu Christa Spasiteľa. Tu budú k úcte veriacim vystavené do 12. júla.

Od 13. - 28. júla časť ostatkov, konkrétne rebro vybraté z oblasti srdca sv. Nikolaja, navštívia Petrohrad, po čom budú opäť vrátené do Talianska. Častica moščí – sv. ostatkov je uložená v zdobenej arche, zhotovenej z drahého kovu a zabezpečená ochranným sklom.

 

 

Prepožičanie časti ostatkov svätca Ruskej pravoslávnej Cirkvi je výsledkom stretnutia moskovského patriarchu Kyrila s rímskym pápežom Františkom vo februári 2016.

Takmer tisíc rokov sa svätyňa nachádzala v murovanej hrobke dolného chrámu baziliky v talianskom meste Bary, pod 30 tonovou mramorovou doskou.

 

 

V krátkom interview pre média metropolita Ilarion (Alfejev), predseda Oddelenia zahraničných vzťahov Moskovského patriarchátu, sa vyjadril: „Táto udalosť svojím významom pre našu Cirkev nemá obdobu. Práve Ruská Cirkev ešte v 11. stor., niekoľko rokov potom, čo ostatky sv. Nikolaja boli prenesené z Myr Lykijských do Bary, ustanovila sviatok pripomínajúcu túto udalosť. Zakaždým, keď prichádza letný sviatok svätiteľa Nikolaja, 22. mája, počujeme v bohoslužbe slová: „Prichádza deň veľkolepej slávnosti, mesto Bary sa raduje, a s ním celý svet jasá“. Aj dnes celá Ruská pravoslávna Cirkev sa raduje spolu s talianskym mestom Bary, pretože svätiteľ Nikolaj navštívil krajinu, kde ho uctieva a miluje národ. V samotnej Moskve, ako aj v ďalších ruských mestách, je množstvo chrámov zasvätených svätiteľovi a divotvorcovi Nikolajovi.

Svätý Nikolaj je tým, ktorý obzvlášť rýchlo odpovedá na modlitby a mnohí ľudia sa na svojej vlastnej skúsenosti utvrdili, že o čokoľvek ho prosíš, on spĺňa všetky prosby. A práve z toho dôvodu ľudia uctievajú svätiteľa a divotvorcu Nikolaja“.

 

z internetových zdrojov, o. Nikodím

 

 

 

 

 

 

ATHÉNY, 15. 5. 2017

 - Ostatky sv. apoštolom rovnej cisárovnej Heleny, po prvý krát v Grécku od času ich prenesenia do Benátok v čase križiackých výprav. 

Viac v naších AKTUALITÁCH.

 

 

Aktuality

28.01.2016 12:35

Aktuality zo života našej miestnej Cirkvi

 

 V ISTANBULE ROKOVALI ZÁSTUPCOVIA PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI

V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU

V dňoch 12. a 13. januára 2016 sa v sídle Matky Cirkvi vo Fanare – Konštantínopoli, dnešnom Istanbule, konalo rokovanie delegácií Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku s predstaviteľmi Ekumenického patriarchátu.

Na pozvanie Ekumenického patriarchátu sa rokovania zúčastnila delegácia zastupujúca Pravoslávnu cirkev na Slovensku a Jeho Blaženosť Rastislava, metropolitu českých krajín a Slovenska, ktorú tvorili - Jeho Vysokopreosvietenosť Juraj, arcibiskup michalovsko – košický., tajomník Posvätnej synody Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku mitr. prot. prof. ThDr. Milan Gerka, Csc., kancelár Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku prot. Mgr. Ladislav Bilý., riaditeľ Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove mitr. prot. prof. Alexander Cap, Csc., tajomník Úradu Prešovskej pravoslávnej eparchie v Prešove a vedúci právno - technického oddelenia mitr. prot. Mgr. Michal Švajko., riaditeľ úradu Michalovsko - košickej pravoslávnej eparchie v Michalovciach mitr. prot. Mgr. Vasil Bardzák, PhD. a tajomník biskupského úradu a tajomník pre cirkevné školstvo mitr. prot. Mgr. Bohuslav Senič. Delegáciu tvorili i duchovní Pražskej pravoslávnej eparchie mitr. prot. ThDr. Jaroslav Šuvarský, PhD. a jerej doc. Mgr. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.

Delegáciu z Českej republiky tvorili Jeho Vysokopreosvietenosť Michal, arcibiskup pražský a českých krajín, Jeho Preosvietenosť Izaiáš, biskup šumperský, vikárny biskup Olomoucko - brnenskej eparchie a ďalší duchovní.

Po dvojdňovom rokovaní zúčastnení, spolu so zástupcami Ekumenického patriarchátu, dospeli k záveru, ktorého cieľom je vyriešenie situácie v našej miestnej Cirkvi. S požehnaním a želaním Jeho Všesvätosti Bartolomeja, ekumenického patriarchu, a v súlade s oikonómiou (zhovievavosťou), bolo obidvoma stranami prijaté a podpísané komuniké, ktoré prinášame v plnom znení.

 

Komuniké Ekumenického patriarchátu

 

Svätá a Posvätná Synoda dnes, 14. januára 2016, ďalej pokračovala vo svojom rokovaní, vedená Jeho Všesvätosťou Ekumenickým Patriarchom Bartolomejom.

Na zasadnutí bolo jednomyseľne v záujme obnovenia jednoty rozhodnuté, že metropolita prešovský Rastislav (pozn.: titulatúra podľa zvyklostí Ekumenického patriarchátu) je uznaný ako Prvohierarcha Pravoslávnej autokefálnej Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku na základe podmienok prijatých ním a stranou, ktorá ho podporuje, a tiež opozičnou stranou:

1) Jeho Vysokopreosvietenosť metropolita prešovský Rastislav verejne požiada o odpustenie za neprístojné a urážlivé výroky, ktoré taktiež predniesol verejne proti Ekumenickému patriarchátu - Matke Cirkvi Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, od ktorej získala kresťanskú vieru, a taktiež proti ctihodnej osobe Ekumenického Patriarchu a grécky hovoriacim pravoslávnym cirkvám.

2) Obe protirečiace si strany Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku považujú za platný jedine Patriarchálny a Synodálny Tomos vydaný v r. 1998 Ekumenickým Patriarchátom, týkajúci sa vyhlásenia a požehnania autokefality tejto Cirkvi (prot. č. 1058 z 27. augusta 1998).

3) Bude vytvorená zmiešaná komisia z delegácií Ekumenického Patriarchátu a Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku (za účasti zástupcov obidvoch strán), úlohou ktorej bude zosúladenie článkov jej Ústavy s predpismi vyššie spomenutého Patriarchálneho a Synodálneho Tomosu, vydaného v r. 1998 a implementácia do Ústavy Tomosu ako zakladajúcej listiny autokefálnej Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, ako i všeobecné prepracovanie Ústavy na základe posvätných kánonov, aby sa zabezpečila jednota a poriadok v tejto Cirkvi.

4) Jeho Vysokopreosvietenosť metropolita olomoucko - brnenský Simeon bude uznaný zákonným a kánonickým metropolitom (pozn.: titulatúra podľa zvyklostí Ekumenického patriarchátu, t.j. eparchiálnym biskupom) v českých krajinách a na Slovensku, bez prekážok vykonávajúcim všetky práva vo svojej eparchii a v Posvätnej Synode Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, ktoré vyplývajú z posvätných kánonov a Ústavy tejto Cirkvi.

5) Na základe oikonómie (t.j. zhovievavosti namiesto striktnej aplikácie posvätných kánonov), bez vytvorenia kánonického precedensu, budú uznaní ako kánonickí hierarchovia Cirkvi v českých krajinách a na Slovensku: 

a) jeromonach Michal Dandár, ako metropolita pražský

b) archimandrita Izaiáš Slaninka, ako pomocný biskup metropolitu olomoucko – brnenského, s titulom biskupa šumperského.

6) Obe strany prijímajú povinnosť pred Bohom a Matkou Cirkvou rešpektovať a dodržiavať bez odchýlok to, čo bolo vyššie uvedené, rešpektovať pozíciu a službu v Cirkvi všetkých duchovných a mníchov patriacich do obidvoch zmienených strán bez toho, aby podnikli akékoľvek kroky, ktoré by mohli ďalej narúšať jednotu Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku, a vrátiť duchovenstvo a mníchov prepustených v období trvania konfliktu do ich predošlých pozícií.

 

ISTANBULSKÉ ROKOVANIA Z POHĽADU DELEGÁCIE PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

 

Delegácia našej Cirkvi, zastupujúca Jeho Blaženosť Rastislava, arcibiskupa prešovského, metropolitu českých krajín a Slovenska, požiadala ekumenický patriarchát o doplnenie Tomosu o autokefalite našej Cirkvi. Zmeny sa majú týkať možnosti pohybu katedry prvohierarchu medzi Prešovom a Prahou, čo by odrážalo súčasnú prax našej miestnej Cirkvi. Ani jedna z časti Cirkvi nebude exarchátom a eparchiálni archijereji budú mať titul arcibiskupa namiesto metropolitu. Arcibiskupom a metropolitom bude nazývaný len najvyšší predstaviteľ našej miestnej Cirkvi, čím budú rešpektované zvyklosti, zaužívané v našom cirkevnom prostredí. Predstavitelia ekumenického patriarchátu s týmito návrhmi súhlasili.

Naša Cirkev za posledné tri roky prešla hlbokou vnútornou krízou, ktorá zasiahla životy mnohých z jej členov – duchovných, mníšok i prostých veriacich. Chceme veriť, že s Božou pomocou sa podarí obnoviť stratenú dôveru a vzájomnú úctu, aby sme sa mohli sústrediť na výzvy, ktoré pred svätú pravoslávnu Cirkev stavia súčasná česká a slovenská spoločnosť.

Dúfame, že rôznosť názorov vo vnútri Cirkvi povedie namiesto deštruktívnych konfliktov k dynamickému dialógu vo vzájomnej láske a úcte, a čo najvierohodnejšom ohlasovaní Christovho Evanjelia postmodernému svetu.

 

STRETNUTIE JEHO SVÄTOSTI PATRIARCHU BARTOLOMEJA S JEHO BLAŽENOSŤOU METROPOLITOM RASTISLAVOM

 

Vo švajčiarskom Chambésy sa 21. januára 2016 uskutočnilo stretnutie Jeho Všesvätosti Bartolomeja, ekumenického patriarchu s Jeho Blaženosťou Rastislavom, arcibiskupom prešovským, metropolitom českých krajín a Slovenska. Stretnutie je výsledkom rokovaní a Komuniké, ktoré bolo prijaté dňa 14. januára 2016 v Istanbule.

NA ZÁKLADE SPOMÍNANÉHO KOMUNIKÉ, BOL VLADYKA RASTISLAV UZNANÝ AKO METROPOLITA PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V ČESKÝCH KRAJINÁCH A NA SLOVENSKU. VLADYKA SA V TÝCHTO DŇOCH V CHAMBÉSY ZÚČASTŇUJE SYNAXISU PRVOHIERARCHOV AUTOKEFÁLNYCH CIRKVÍ POD VEDENÍM EKUMENICKÉHO PATRIARCHU.

zdroj: eparchiapo.sk., pravoslavnacirkev.cz.

 

11.01.2016 15:46

Roždestvenská púť staroštýlnych veriacich Zemplína

 

 

Pútnický chrám v Nižnej Rybnici pod svojim krovom prijal pravoslávnych veriacich, ktorí hoc žijúc v prevažne novoštýlnom prostredí snažia sa svoju vieru žiť podľa starého, juliánskeho kalendára - v duchovnej radosti, zozbieraní z rôznych kútkov eparchie, sme ako jedná rodina mohli radostne vyspievať do sveta : S NAMI BOH, ČUJTE VŠETKY NÁRODY...

 

Staroštýlni veriaci oslávili sviatky Christovho Narodenia

v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici

 

Pozdravujeme všetkých, ktorí sa spolu s nami radovali v rybnickom pútnickom chráme a okúsili kúsok blahodati Božej počas Roždestvenských sviatkov podľa juliánskeho kalendára. Tešili sme sa spolu s domácimi, ako aj s veriacimi blízkeho, či ďalekého okolia.

Bol to neopísateľný pocit plný milosti Božej, keď chrámom veriaci ľud zaspieval: "Roždestvo Tvoje...", a na Utreni všetci z úprimnej radosti spievali: "Dnes Christos v Viflejémi raždajetsja ot Ďivy...". Bolo to niečo neuveriteľne krásne, naplnené blahodaťou, ktorú sme si odniesli do svojich príbytkov !

Aj touto cestou by sme sa chceli v mene všetkých poďakovať, predovšetkým Nášmu Spasiteľovi Hospodinovi Isusovi Christovi za tento čas. Takisto poďakovanie patrí vladykovi Jurajovi, ktorí požehnal túto "Roždestvenskú púť staroštýlnych veriacich", ako aj o. Nikodímovi Dušanovi Tomkovi za slúženie. Veríme, že sa v rybnickom chráme ešte v hojnejšom počte budeme môcť stretnúť opäť o rok ! CHRISTOS RAŽDAJETSJA !!! 

staroštýlni veriaci Zemplína

 

17.11.2015 21:33

Bdenie v česť sv. Nektária Eginského v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici

 

V pondelok, 9. novembra 2015, sa veriaci z blízka, ako aj ďalších kútov našej eparchie, stretli v pútnickom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici pri modlitebnom bdení v česť sv. Nektária Eginského.

Práve v tento čas, na prelome dní, kedy si Cirkev pripomína veľkých divotvorcov, duchovníkov a svätcov XX. stor. - svätého Nektária Eginského a prepodobného Arsénia Kappadockého (ktorý bol duchovným otcom sv. starca Pajsija Svätohorského), boli Vysokopreosvieteným vladykom Jurajom, arcibiskupom michalovsko – košickým, prinesené do pútnického chrámu ich sväté ostatky a vystavené k verejnej poklone veriacim, ktorí pred nimi prinášali Bohu svoje poďakovania, modlitby a prosby vo svojich trápeniach, chorobách a bolestiach.

Modlitebné bdenie sme začali vo večerných hodinách Veľkou večerňou s litijou, ktorej predsedal vladyka Juraj za spoluslúženia duchovných – miestneho duchovného Dušana N. Tomka, igumena Serafíma (Fedíka), správcu farností Cejkov a Kašov, prot. Petra Bzika, správcu farnosti Pozdišovce a o. ekonóma Iva Ozimaniča, správcu farnosti Bežovce. Bohoslužby diakonským slúžením sprevádzal arcidiakon Matúš Spišák z košického katedrálneho chrámu.

Po večerni sa veriacim prihovoril vladyka Juraj, ktorý priblížil postavy obidvoch svätcov a na základe osobnej skúsenosti pomoci a blízkosti týchto svätých, svedčil o veľkosti, milosrdenstve a láske Boha, tak „predivného vo svojich svätých“. Obzvlášť zápalene vyrozprával históriu epitrachilu, v ktorom následne aj slúžil akafist sv. Nektáriovi, ktorý dostal do daru od duchovného, ktorému sa sv. Nektárij sám zjavil a vyliečil ho z ťažkej a krutej rakoviny – a príbeh jeho zázračného uzdravenia je vyšitý práve na tomto epitrachile. Na záver akafistu, tak ako aj počas litije, a neskôr aj proskomídie a veľkého vchodu na liturgii, boli spomínané mnohé mená zo zápisiek, za chorých, trpiacich i požehnanie Božie všetkých prítomných.

Tieto požehnané chvíle v pútnickom chráme sme zavŕšili nočnou sv. liturgiou počas, ktorej mnohí po tajine Pokánia zjednotili sa s Christom v Eucharistii, cez Jeho Sväté Dary Tela a Krvi Christových.

Nemôžeme tiež zabudnúť a poďakovať duchovným otcom – prot. Pavlovi Novákovi z Inoviec a o. ekonómovi Markovi Gubíkovi zo Zemplínskej Širokej, ktorí profesionálne, a hlavne na slávu Božiu, viedli počas celých bohoslužieb liturgický spev.

Tento požehnaný čas so svätými Nektáriom a Arséniom pod materinským pokrovom Matky Božej, Ktorá cez Svoju milostivú klokočovskú ikonu prebýva s nami v rybnickom chráme, sme zakončili, hoc možno púťou a nocou unavení, ale s radosťou v srdci, „Mnoholitstvijem“ a skromným pohostením pútnikov.

 

o. Dušan N. TOMKO, správca farnosti

 

18.08.2015 16:01

USPENSKÉ SLÁVNOSTI V RYBNICI

 

Pred tristo rokami Mária plakala, nad ľuďmi Zemplína slzy prelievala.

Mária, Mária, pros za nás u Syna. Buď nám milostivá, Ochrana Zemplína.

 

15. august je v pravoslávnej Cirkvi spojený s jedným z veľkých a medzi veriacim národom obľúbených sviatkov cirkevného roka, so Zosnutím Presvätej Bohorodičky. O to viac je tento deň slávený v nižno - rybnickom chráme, ktorý je pútnickým miestom Michalovsko - košickej pravoslávnej eparchie, a ktorý je tomuto sviatku zasvätený.

Aj tohto roku sa tu zišli veriaci z celej eparchie, aby si uctili čestné a slávne Zosnutie Matky nášho Boha a Spasiteľa Isusa Christa a poklonili sa Jej milostivej klokočovskej ikone, ktorá spočíva v tomto chráme.

Celoeparchiálne slávnosti začali v piatok podvečer 14. augusta, už tradične mariánskymi piesňami prichádzajúcich pútnikov a privítaním Vysokopreosvieteného vladyku Juraja, ktorý spolu so správcom chrámu, o. Dušanom N. Tomkom, za spoluslúženia o. arcidiakona Matúša Spišáka a duchovných otcov - prot. Mariana Čičváka z Ubreža a prot. Michala Džugana zo Strážskeho slúžil bohoslužby Vsenočného bdenia.

 

Duchovnú atmosféru umocňovala prítomnosť sv. ostatkov mnohých svätých., okrem ostatkov sv. spravodlivých rodičov Bohorodičky Joakima i Anny, eparchiálnych patrónov, takisto ostatky viacerých svätých mučeníkov, ktorí svoj život Bohu odovzdali cez mučenícku smrť, ktorú prijali z rúk osmanských Turkov. Práve ich život a odkaz mučeníctva pre dnešnú dobu priblížil vladyka Juraj vo svojom príhovore po Vsenočnom bdení.

Je už tradíciou, že počas Uspenských slávností v pútnickom chráme je slúžená Sv. Tajina Jeleopomazania, ktorej aj tohto roku sa zúčastnilo mnoho veriacich, ktorí cez pomazanie sv. olejom, a takisto cez Sv. Tajinu Pokánia a následne Eucharistiu mohli prijať z Božieho odpustenia, Jeho požehnania a uzdravujúcej moci.

Nasledovala príprava k sv. liturgii, čítanie kánonu a modlitieb k Sv. Pričačšeniju - Prijatiu Darov sv. Tela a Krvi Hospodina a prvá sv. liturgia, ktorú slúžili duchovní otcovia – prot. Marek Sedlický z Lastomíra, prot. Michal Džugan zo Stražského a ekonóm Vasilij Lembej z Ruského Hrabovca. Počas nočnej sv. liturgie väčšina prítomných pristúpila k sv. Eucharistii. Celá ďalšia noc pokračovala striedaním sa molebnov, akafistov, panichýd s mariánskymi piesňami.

 

Eparchiálne slávnosti vyvrcholili archijerejskou sv. liturgiou v sobotu, v samotný deň sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorú spolu s Jeho Vysokopreosvietenosťou Jurajom, arcibiskupom michalovsko – košickým, slúžili duchovní eparchie - protosynkel eparchie a správca farnosti Brezina mitr. prot. Vasyl Bardzák; tajomník eprachie mitr. prot. Bohuslav Senič zo Sobraniec; otcovia arcidekani - za michalovský arcidekanát mitr. prot. Ladislav Fedor z Hažína; za trebišovský prot. Juraj Šatala zo Zemplínského Hradištia a za sobranecký, prot. Marián Čičvák z Úbreža., ďalej slúžili správcovia cirkevných obcí - prot. Vladimír Spišák z košického katedrálneho chrámu; mitr. prot. Štefan Horkaj z Choňkoviec; prot. Miroslav Janočko z Falkušoviec; prot. Peter Bzík z Pozdišoviec; ekonóm Ivo Ozimanič z Bežoviec; jerej Marek Gubík zo Zemplínskej Širokej; jerej Radoslav Paisij Lupjan a miestny duchovný, ekonóm Dušan N. Tomko. Liturgiu diakonským slúžením doprevádzal o. arcidiakon Matúš Spišák a svojim spevom bohoslužby skrášľoval michalovský katedrálny zbor sv. Rastislava.

Slávnosti zakončili modlitbami duchovenstva a veriaceho ľudu pred milostivou ikonou Matky Božej klokočovskej i posvätením novozhotovených krížov, ktoré budú už skoro po avízovanej rekonštrukcii časti strechy zdobiť pútnický chrám v Nižnej Rybnici. Aj touto cestou patrí vyjadriť poďakovanie každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel na realizáciu tohto diela.

 

Nech Matka Božia Klokočovská, Ochrankyňa Zemplína privinie všetkých,

ktorí sa k Nej utiekajú pod Svoj materinský omofor

s prosbou o vzájomnú modlitbu o. Dušan Nikodím TOMKO

 

03.08.2015 12:22

Najhlbšie položená pravoslávna kaplnka na svete

 

16. júla 2015 sa v železnej bani na Zaporožskej Ukrajine udiala výnimočná slávnosť – posvätenie kaplnky v hĺbke 840 m pod zemou. Kaplnka je najhlbšie položenou pravoslávnou sakrálnou budovou na svete.

Kaplnka je zasvätená sv. veľkomučenici Barbare, ktorá je uctievaná ako patrónka baníkov. Druhá kaplnka, takisto zasvätená tejto svätici, bola postavená na povrchu bane ešte pred šiestimi rokmi, jednak baníci zatúžili mať svoj modlitebný kútik i na mieste, kde trávia značný čas svojej práce, i kde pomoc a požehnanie Božie je citeľne potrebné.

Tak prvú, ako aj novú kaplnku posvätil biskup berďanský a primorský Efrém.

zdroj - eparhiya.com.ua;

- nikodim

 

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode