Metropolita Afanasij, limasolský k snemovému dokumentu o Vzťahoch pravoslávnej Cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu

28.02.2016 22:43

 

 

O AKEJ JEDNOTE HOVORÍME?

Všetci, ktorí odišli z Cirkvi sú rozkolníkmi a heretikmi !

 

15. februára 2016 sa obrátil metropolita Limassoľský Afanasij so svojím listom na Posvätnú Synodu Cyperskej Pravoslávnej Cirkvi, v ktorom poukazuje na vážne nedostatky v teologických a kanonických otázkach v projekte dokumentu „VZŤAHY PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI S OSTATNÝM KRESŤANSKÝM SVETOM“, ktorý má byť predložený na pripravovanom Všepravoslávnom Sneme, informuje agentúra Romfea. „V TEXTE SA NIKDE NEHOVORÍ O TOM, ŽE JEDINOU CESTOU, KTORÁ VEDIE K JEDNOTE S CIRKVOU – JE NÁVRAT HERETIKOV A SCHIZMATIKOV CEZ POKÁNIE DO LONA JEDINEJ, SVÄTEJ, SOBORNEJ A APOŠTOLSKEJ CIRKVI“, - hovorí sa v posolstve metropolitu Afanasija.

 

V posolstve vladyka Afanasij pripomína, že niet žiadnej nevyhnutnosti obnovovať kresťanskú jednotu, nakoľko ona nikdy nebola utratená, hoci je faktom, že niektorí kresťania si vybrali druhú cestu, odlišnú od autentickej pravoslávnej pravdy.

NIET CIRKVÍ A KONFESIÍ, SÚ IBA TÍ, KTORÍ ODIŠLI OD CIRKVI, A ICH JE NUTNÉ NAZÝVAŤ HERETIKMI A SCHIZMATIKMI“, - píše ďalej vo svojom liste metropolita Afanasij, vyjadrujúc svoje prekvapenie nad tým, že v projekte snemového dokumentu sa ignorujú tak vážne otázky.

Ako každý biskup, ktorý má právo vyjadriť svoj názor k tak veľkej udalosti, akou je Všepravoslávny Snem, metropolita Afanasij píše: „Tak ako v zhode s „Regulamínom organizácie a práce Svätého a Veľkého Snemu Pravoslávnej Cirkvi“, - konkrétne v 12-tej hlave, v bode II. a III., sa hovorí, že môžeme vyjadriť svoj pohľad najprv na svojom Miestnom Sneme, - to, podľa svojho svedomia pokorne predkladám Posvätnej Synode našej Miestnej Cirkvi svoj názor a svoje presvedčenie na posúdenie“.

Vladyka Afanasij, uvažujúc o projekte dokumentu ohľadne „Vzťahu Pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom“, prijatom na V. Všepravoslávnom Predsnemovom Stretnutí v Chambézy 10. – 17. októbra 2015, hovorí následovné: „Absolútne súhlasím s prvými troma bodmi textu. Jednak k IV. bodu chcem dodať poznámku: Ja verím, že Pravoslávna Cirkev, neprestajne modliac sa „za zjednotenie všetkých“, má na zreteli navrátenie sa a našu jednotu so všetkými, ktorí sa odtrhli a odišli od nej, - heretikov a schizmatikov, - ktorí sa cez pokánie navracajú“.

Pravoslávna Cirkev Christova, - pokračuje vladyka ďalej, - nikdy nenarušila „Jednotu viery a prijatie Svätého Ducha“ a neprijíma teóriu obnovenia jednoty „veriacich v Christa“, lebo verí, že JEDNOTA VERIACICH V CHRISTA UŽ EXISTUJE V JEDNOTE VŠETKÝCH JEJ POKRSTENÝCH DETÍ MEDZI SEBOU I S CHRISTOM V NAŠEJ PRAVEJ VIERE, KTORÁ NIE JE U HERETIKOV ANI SCHIZMATIKOV. A PRETO SA CIRKEV MODLÍ ZA ICH POKÁNIE A NÁVRAT DO PRAVOSLÁVIA“.

Verím, že fráza, spomenutá v V. bode, o „obnovení jednoty kresťanov“, je chybou, pretože Cirkev, ako Boží národ, zjednotený medzi sebou navzájom a Hlavou Cirkvi, Ktorou je Christos, nikdy neutratila jednotu s Ním, a následne, nemá potrebu hľadať, či obnovovať túto jednotu, ktorá stále bola, je a bude, keďže Christova Cirkev nikdy nepretrhla, ani nepreruší jej existenciu“. Súčasne, metropolita Afanasij dodáva, že „ak sa stalo, že skupiny, či národy alebo jednotlivci odišli od tela Cirkvi, tak Cirkev sa modlí a je povinná snažiť sa misijnou cestou prinavrátiť všetkých cez pokánie do svojho lona, do lona Pravoslávnej Cirkvi. Inými slovami povedané, neexistujú iné Cirkvi, no existujú akurát herézy a schizmy, ak chceme byť konkrétny v terminológii“.

Na inom mieste metropolita Afanasij píše: „Pýtam sa - prečo sa v texte mnohokrát spomínajú „cirkvi“ a „konfesie“? Aké rozdiely majú na mysli autori textu, nazývajúc jedných cirkvami, druhých konfesiami? Ktorá heréza spĺňa atribúty cirkvi, a ktorá heretická skupina je konfesiou?

My vyznávame jedinú Cirkev a všetky ostatné – sú herézy a schizmy.

SOM PRESVEDČENÝ, ŽE PRIPISOVANIE POMENOVANIA „CIRKEV“ HERETICKÝM, ČI SCHIZMATICKÝM SPOLOČENSTVÁM JE ABSOLÚTNE NESPRÁVNYM TEOLOGICKY, DOGMATICKY I KANONICKY, PRETOŽE JE IBA JEDNA CHRISTOVA CIRKEV, KTORÁ SA SPOMÍNA V I. BODE (Cirkev Pravoslávna (pozn. prekladateľa)), A MY NEMÔŽEME NAZÝVAŤ HERETICKÉ, ČI SCHIZMATICKÉ SPOLOČENSTVÁ, ALEBO SKUPINY CIRKVOU.

V texte sa vôbec nespomína to, že jedinou cestou, ktorá vedie k jednote s Cirkvou – je cesta navrátenia sa heretikov a schizmatikov cez pokánie do lona Jedinej, Svätej, Sobornej a Apoštolskej Cirkvi, ktorou, ako je zachytené v I. bode, sa javí naša Pravoslávna Cirkev.

Pripomenutie o „plnom pochopení predania tradície starokresťanskej Cirkvi“ budí dojem, že existuje ontologický rozdiel medzi starou Cirkvou siedmych Všeobecných Snemov a skutočným jej pokračovaním do dnešného dňa, akým sa javí naša Pravoslávna Cirkev. My veríme, že neexistuje absolútne žiadneho rozdielu medzi Cirkvou 21. storočia a Cirkvou 1. storočia“, - dodáva limassoľský metropolita Afanasij.

Ďalej vladyka dodáva, že v XII. bode sa vytvára dojem, akoby pravoslávni hľadali vytvorenie jednoty v pravej viere, čo dáva dôvod pre diskusiu o neprijateľnej teórii.

V bode XII. sa spomína, že spoločným cieľom teologických dialógov je „konečné ustanovenie jednoty v pravej viere a láske“. Podsúva sa dojem, že aj my, pravoslávni, hľadáme vytvorenie našej jednoty v pravej viere a láske – čiže, akoby sme utratili pravú vieru a snažíme sa ju nájsť prostredníctvom dialógov s inovercami. Som presvedčený, že táto teória je pre nás teologicky neprijateľnou“, - prízvukuje metropolita Afanasij.

Na inom mieste vladyka vyjadruje protest voči dokumentu, pripomínajúc, že „odkazy v texte ohľadom „Svetovej Rady Cirkví“ dávajú ďalší dôvod vyjadriť nesúhlas jednak s rôznymi nekánonickymi udalosťami, ktoré tam prebiehali„Nesúhlasím, - pokračuje vladyka, - takisto so samotným názvom, pretože evokuje, že Pravoslávna Cirkev je „jednou z cirkví“, alebo je vetvou jedinej Cirkvi, ktorú sa pilne pokúšajú nájsť vo Svetovej Rade Cirkví. No pre nás jednou a jedinou je Cirkev Christova, ktorú mi vyznávame v Symbole viery – Jedna Cirkev, a nie mnoho!!!“

Som presvedčený, že zachovanie pravej pravoslávnej viery nie je zabezpečené len „vďaka sobornému systému, ktorý už oddávna predstavoval kompetentné a najvyššie kritérium Cirkvi v vieroučných otázkach“. Táto definícia je zveličená a vzďaľuje sa od pravdy, keďže v cirkevnej histórii mnohé snemy učili a potvrdzovali mylné a heretické učenia, ale veriaci národ ich odvrhol a zachoval pravoslávnu vieru, a zvíťazilo pravoslávne vyznanie. ANI SNEM BEZ VERIACEHO NÁRODA, KTORÝ TVORÍ CIRKEV, ANI NÁROD BEZ ZBORU BISKUPOV SA NEMÔŽU POVAŽOVAŤ ZA TELO CHRISTOVO A CHRISTOVU CIRKEV, A TAK VYJADROVAŤ PRAVDIVÚ SKÚSENOSŤ A UČENIE CIRKVI“.

Obracajúc sa k arcibiskupovi Cypru a členom Posvätnej Synody, metropolita limassoľský pripomína: „V súčasných cirkevných textoch podobného druhu nie je povolené používať tvrdé alebo urážlivé vyjadrenia. Jednako som presvedčený, že pravda musí byť sformulovaná zreteľne a jasne, samozrejme s pastierskou delikátnosťou. Sme povinní byť absolútne úprimní k našim bratom, ktorí sa nachádzajú v herézach a schizmách, s bolesťou a láskou modliť sa za nich a robiť všetko pre ich návrat do Christovej Cirkvi“.

Pokorne myslím, že tak dôležité a záväzné texty Svätého a Veľkého Snemu Pravoslávnej Cirkvi by mali byť sformulované veľmi opatrne a so všetkou teologickou a kanonickou precíznosťou, aby v nich nebolo nejasných, alebo nejednoznačných teologických termínov a chybných formulácií, ktoré by mohli priviesť k nesprávnemu chápaniu a skazeniu skutočného vyznania Pravoslávnej Cirkvi. Okrem toho, aby Snem bol autoritatívnym, je nutné, aby sa nelíšil od ducha a učenia predchádzajúcich svätých Snemov, učenia svätých otcov a Svätého Písma, a takisto, aby nevyvolával „tiene“ v presnom sformulovaní pravej viery“, - pripomenul metropolita Afanasij.

Vladyka, odvolávajúc sa k autorite svätých otcov, kladie otázku: „ Kedy naši svätí otcovia, a kde v textoch posvätných kánonov a ustanoveniach Všeobecných alebo Miestnych Snemov nazývali heretické, či schizmatické spoločenstvá Cirkvami? Ak sú herézy Cirkvami, tak kde je potom Jediná Cirkev Christa a Jeho svätých apoštolov?“

Takisto metropolita limassoľský vyjadril ostrý protest proti spôsobu hlasovania na Sneme, pripomínajúc, že všetci tí, ktorí budú účastní Snemu, ale nebudú mať právo hlasu, sú tam zbytočnými. „Pokorne vyjadrujem svoj nesúhlas s tým faktom, že sa ruší prax všetkých predchádzajúcich svätých Snemov, ako Miestnych, tak i Všeobecných, kde mal každý biskup právo hlasu. Nikdy nebol taký systém, kde by Miestna Cirkev mala jeden hlas, a členovia Svätého a Veľkého Snemu, s výnimkou primasov Miestnych Cirkví, by boli zbytočným elementom bez práva vyjadriť svoj hlas“, - hovorí metropolita Afanasij.

Na konci svojho listu hierarcha Cyperskej Cirkvi píše: „ Nechcem nikoho pohoršiť tým, čo som napísal, ani si nemyslím, žeby som poučoval, či súdil mojich bratov a otcov v Christovi. Len jednoducho cítim, že musím povedať to, čo mi napomína moje svedomie!“


zdroj: Pravoslavie.ru., МИТРОПОЛИТ ЛИМАССОЛЬСКИЙ АФАНАСИЙ: «О КАКОМ ЕДИНСТВЕ МЫ ГОВОРИМ? ВСЕ, КТО УШЕЛ ИЗ ЦЕРКВИ, – РАСКОЛЬНИКИ И ЕРЕТИКИ»

preklad o. Nikodim (Dušan Tomko)

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode