O častom pristupovaní k Eucharistii

04.03.2013 17:44

 

Často sú medzi našimi veriacimi zakorenené podivné názory vo vzťahu k Tajine Tajin – Svätej Eucharistii. Jedným z nich je aj otázka častého pristupovania k Eucharistii, či prípravy pred prijímaním Eucharistie. Viac svetla do tejto problematiky môže priniesť aj tento článok, spracovaný na základe rozhovoru s metropolitom Ilarijonom (Alfejevom) z Ruskej Pravoslávnej Cirkvi, publikovanom na poľskom portáli cerkiew.pl.

Ako často možno, dokonca treba, pristupovať k Svätej Tajine Eucharistie? Vo svojej eparchii a farnostiach, - hovorí vladyka Ilarijon, - všade sa usilujem hovoriť a zdôrazňovať to, že základom duchovného života kresťana a z toho i základom života cirkevného spoločenstva je vlastne Eucharistia, Liturgia, Sväté Prijímanie.

Eucharistické vedomie je základným kameňom, na ktorom sa buduje duchovné spoločenstvo. Môžem svedčiť, že tam, kde nie je regulárne pristupovanie k Eucharistii, kde ľudia prichádzajú k Čaši len počas veľkých sviatkov, alebo pri nejakých výnimočných situáciách, tam je ťažko, či dokonca nemožné, vytvoriť silné cirkevné spoločenstvo. Prečo? Lebo to spoločenstvo nemá základ, na ktorom by sa mohlo budovať. Bez tohto základu nie je možné vytvoriť silnú rodinu, ktorá je povolaná tvoriť „MALÚ CIRKEV“, lebo to sa môže dokonať iba vtedy, keď všetci členovia rodiny budú regulárne pristupovať k Eucharistii“. ŽIŤ SKUTOČNÝ ŽIVOT NIE JE MOŽNÉ, AK NIE SME NEUSTÁLE NAPOJENÍ NA ZDROJ SKUTOČNÉHO, VEČNÉHO ŽIVOTA – CHRISTA !!!

Preto aj vo svojich kázňach, - pokračuje vladyka Ilarijon, - vždy vyzývam veriacich, aby pristupovali k Eucharistii, čo najčastejšie, ako len môžu. Som presvedčený, že každý kresťan má právo prijať Eucharistiu na každej Liturgii, ktorej je účastný. Samozrejme, pod podmienkou, že dodržiava cirkevné kánony, žije v zhode s cirkevným kalendárom (žije bohoslužobným životom) a spôsob jeho života odpovedá prirodzeným normám, ktoré ustálila Cirkev. Ak sú tieto podmienky splnené, potom niet žiadnych prekážok, aby tento veriaci mohol pristupovať k Prijímaniu na každej Liturgii. Christove slová, ktoré vyhlasuje kňaz: „Prijmite a jedzte, toto je Moje Telo; Pijte z neho všetci, toto je Moja Krv Nového Zákona“., či slová diakona „So strachom Božím, vierou a láskou pristúpte“ sú adresované všetkým, ktorí sú v chráme, a nie len jednej kategórii veriacich.

Samozrejme, aby sme neupadli do iného extrému, treba mať na pamäti slová apoštola Pavla, aby sme s vnímaním prijímali Sväté Christove Tajiny, aby sa Prijímanie nezmenilo na formalitu, rutinu, aby tak človek, často pristupujúci k Sv. Čaši, neprepadol do pustého zvyku. (pozn. Prekl., - por. 1 Kor 11, 27 – 28 „Preto ktokoľvek by nehodne jedol Chlieb alebo pil z Kalicha Hospodinovho, previní sa proti Telu a Krvi Hospodinovej. Skúmaj sa teda, človeče,… lebo kto nehodne je a pije, odsúdenie si je a pije, lebo nerozoznáva Telo Hospodinovo“). Opakujem však, že časté a regulárne prijímanie musí byť základom duchovného života každého kresťana. Ťažko si dokážem predstaviť môj život bez prijímania, hoci len raz v týždni. V istom zmysle tak žijem od nedele do nedele, od jedného sviatku k druhému, a v skutočnosti, Eucharistia dáva silu byť kresťanom“.

Čo sa týka prípravy k prijímaniu, často sa veriaci pýtajú na spôsob, pravidlá, ako sa čo najlepšie pripraviť k prijatiu tohto preveľkého tajomstva Eucharistie. Poznáme modlitby pred prijímaním, ktoré môžeme nájsť v našich modlitebníkoch. No mnohí, ospravedlňujúc svoju absenciu v eucharistickom živote, poukazujú na fakt, že pri dnešnom spôsobe života, hlavne pracujúci, študujúca mládež, si jednoducho nestačia nájsť čas, aby sa mohli takýmto spôsobom pripraviť.

„Po prvé, - odpovedá vladyka Ilarijon na túto otázku, - niet v Ruskej Pravoslávnej Cirkvi žiadne oficiálne pravidlo, ktoré by hovorilo, čo je prikázané „prečítať“ pred prijatím Svätých Darov Tela a Krvi Christovych. V modlitebníkoch sú modlitby pred Svätým Prijímaním a nimi sa treba riadiť. Myslím si, že čítanie týchto modlitieb počas týždňa, či raz v týžni v predvečer nedele, nie je niečim, čo zaberie až tak veľa času a námahy. Takisto, som presvedčený, že aj študenti, pracujúci, či rodičia vychovávajúci deti, si môžu nájsť 20 minút, aby prečítali toto modlitebné pravidlo. Úmyslom nie je zväčšovať množstvo predpísaných modlitieb, ale vhodným spôsobom sa duchovne pripraviť k prijatiu Svätých Christových Tajomstiev. Niekedy býva osožnejšie prečítanie jednej modlitby, hoci niekoľko ráz – pomaly, s vnímaním a pochopením, ako prečítanie celého modlitebníka s mysľou rozutekanou na všetky strany. Oproti tomu existuje prax čítania kánonu a akafistu pred prijímaním Eucharistie. Sú tiež duchovníci, ktorí túto prax pre svoje duchovné deti kladú za záväznú. Tiež sa napríklad hovorí, že pred Prijímaním je potrebné prečítať minimálne tri kánony, jeden akafist a modlitby pred prijatím Eucharistie. Nesúhlasím s týmito podmienkami, - hovorí vladyka Ilarijon. - Po prvé, nie je to ustanovené žiadnymi cirkevnými pravidlami., je to iba pobožná tradícia, ktorá nie je zapísaná v žiadnych cirkevných predpisoch a ustanoveniach. Po druhé, ak daná osoba chce čítať kánony a akafisty a má na to čas, ich čítanie, samozrejme, je iba k dobru, ale postaviť „prečítanie troch kánonov“ (a pod.) za podmienku pristúpenia k Eucharistii, považujem za veľmi chybné. Týmto spôsobom iba odháňame ľudí od Čaše, zbavujúc ich podstaty – jadra kresťanského života, ktorým je Sväté Tajomstvo Christovho Tela a Krvi.

Často ľudí trápi ešte jedna otázka dotýkajúca sa pôstu pred prijímaním Svätých Tajin, známa a niektorými duchovnými prezentovaná prax trojdenného pôstu pred prijímaním, čo je pre mnohých nie celkom reálne.

Vladyka Ilarijon odpovedá aj na túto otázku: „Odpoveď na túto otázku, ako aj na ďalšie podobné, treba hľadať v typikone. Kde typikon predpisuje pôsty poza tie, ktoré ustanovila Cirkev? Nikde. Pre ľudí, ktorí málo pristupujú k Eucharistii, ktorí nie veľmi dodržiavajú pôsty, ktorí sú ďaleko od Cirkvi, je naozaj prospešné, keď sa popostia niekoľko dní pred Prijímaním. Ale, keď človek dodržiava pôsty, ktoré ustanovila Cirkev, nie je potrebné mu pridávať nejaké dodatkové pôsty. Práve naopak, všetkým tým, ktorí regulárne dodržiavajú pôst, odporúčal by som, každú nedeľu a vo sviatočné dni so spokojným svedomím pristúpiť k Svätému Prijímaniu – k Svätej Eucharistii".

Na základe: Metropolita Hilarion (Alfejew) O częstym przystępowaniu do Eucharystii

preklad jerej Dušan N. Tomko

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode