Nová prestolná ikona v Blatných Remetoch

08.07.2012 16:05

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Blatných Remetoch je druhým najstarším pravoslávnym chrámom Michalovsko - košickej eparchie. Prešiel zložitú, strastnú cestu, kým vôbec mohol byť otvorený - základný kameň bol posvätený v r. 1958., veriaci svojpomocne stavali tento chrám aj napriek nepriazni štátnej moci., oficiálny zákaz pokračovať v stavbe ho na dlhé roky nechal rozostavanou ruinou. S Božou pomocou veriaci chrám dokončili a bol posvätený vladykom Cyrilom (Mučičkom) v r. 1978.

Všetci poznáme dávnu liturgickú pieseň „Dostojno jest“. Skoro počas celého roka ju spievame pri sv. liturgii. Aká však bázeň preniká dušu, keď táto pieseň zaznie pred ikonou, ktorá je zviazaná so vznikom tejto piesne., pred ikonou, pred ktorou nás slová tejto piesne oslavujúcej Matku Božiu naučil sám archanjel Gabriel.

Ako hovorí tradícia, na sv. athoskej hore, neďaleko Karejského monastiera (založil ho v r. 335 cisár sv. Konštantín Veľký), žil istý starec so svojim poslušníkom. Len málokedy opúšťali svoju kéliu. Raz sa stalo, že starec odišiel na vsenočné bdenie do hlavného chrámu a poslušník sa modlil doma, ako mu starec prikázal. Keď nadišla noc a poslušník sa chystal k službe vsenočného bdenia, začul ako ktosi zaklopal na dvere. Otvoril a uvidel neznámeho mládenca, ktorého privítal a pozval do kélie. Spolu sa začali modliť. Keď prišla chvíľa piesňami osláviť Bohorodičku, postavili sa obaja pred jej ikonu a začali spievať starú pieseň sv. Kozmu – „Čestnijšuju cheruvim i slavnišuju bez sravnenija serafim...“. Vtedy neznámy hosť povedal: „U nás nie tak zvelebujeme Matku Božiu. Prv spievame: „Dostojno jest jako voistinu blažiti Ťa Bohorodicu, Prisnoblaženuju i Preneporočnuju i Mater Boha našeho“, a potom pridávame „Čestnijšuju cheruvim i slavnijšuju serafim...“. Vnímajúc spev nepočutej piesne, poslušník začal plakať a prosil hosťa, aby mu napísal túto pieseň, aby mohol aj on takýmto spôsobom oslavovať Presvätú Bohorodičku. No v kélii nemali ani ceruzku, ani papier. Vtedy tajomný hosť povedal: „Napíšem ti túto pieseň na pamiatku na tento kameň, nauč sa ju a tiež všetkých kresťanov nauč, aby takto oslavovali Presvätú Božiu Matku“. Vzal kameň do svojich rúk a ten sa začal topiť ako vosk a slová piesne sa doň hlboko vrývali. Keď napísal pieseň na kameň a dal ho poslušníkovi, predstavil sa ako archanjel Gabriel a stal sa neviditeľným. Poslušník potom do rána spieval túto Božskú pieseň pred ikonou Bohorodičky. Keď sa starec vrátil z monastiera, rozpovedal mu poslušník všetko, čo sa stalo a ukázal mu kameň so slovami tejto novej tajomnej piesne. Starec s tým oboznámil celé bratstvo na Svätej Hore a všetci jednými ústami a jedným srdcom oslavovali Boha a Božiu Matku. Od tých čias Cirkev spieva archanjelskú pieseň „Dostojno jest“ a ikona, pred ktorou archanjel Gabriel spieval túto pieseň, bola prenesená do monastierského chrámu, kde je dodnes uložená na hornom mieste oltára. Kamenná doska s piesňou, ktorú napísal archanjel, bola počas vládnutia Vasiľa a Konštantína Porfyrorodnych, za čias patriarchu sv. Nikolaja Chrizovercha (983-996), prevezená do Konštantínopola. Samotná kélia, v ktorej sa udiala táto udalosť, je dodnes známa pod menom „Dostojno jest“. Kópia práve tejto ikony sa zaskvela aj nad prestolom v chráme sv. Cyrila a Metoda v Blatných Remetoch.

 

V nedeľu, 8. júla 2012, sa stretli veriaci filiálnej obce Blatné Remety, veriaci z Nižnej Rybnice a iných miest pri sv. liturgii, pri ktorej sme posvätili novú prestolnú ikonu a zároveň oslávili patrónov chrámu sv. Cyrila a Metoda. Táto udalosť milo oživila stereotyp pravoslávneho spoločenstva, ktoré dnes patrí medzi najmenšie v našej eparchii, a dal by Hospodin, aby aj dodala elánu a nádeje do ďalších dní veriacim, ktorí sa v tomto spoločenstve  snažia žiť svoju - pravoslávnu vieru.

Pred začiatkom sv. liturgie miestny duchovný, jerej Dušan N. Tomko, posvätil kópiu ikony „Dostojno jest“, ktorá od teraz bude zdobiť klasicistický oltár chrámu; v kázni potom priblížil históriu tejto ikony a vôbec potrebu prítomnosti Matky Božej na našej ceste k spáse; a nakoniec samotná liturgická pieseň „Dostojno jest“ v tento deň pred jej ikonou zaznela inak ako druhý raz – plná tajomného závanu viery, nádeje a prosby za seba i za všetkých v našich srdciach.

Poďakovanie za realizáciu a zaobstaranie ikony patrí bohuznámemu sponzorovi, ktorého nech Hospodin požehná Svojimi hojnými milosťami na Mnohaja i blahaja lita.

jerej Dušan N. Tomko

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode