Najnovšie aktuality z posnemového života Cirkvi

15.12.2016 13:47

 

 

PATRIARCHA BARTOLOMEJ 

VYZVAL NEDOPUSTIŤ PREHODNOTENIE 

UZNESENÍ KRÉTSKEHO SNEMU

 

Atény, 22. novembra 2016

Posvätná Synoda Gréckej Pravoslávnej Cirkvi na svojom zasadnutí 22. novembra mala vyniesť svoju definitívnu pozíciu k otázke tzv. Krétskeho snemu. V predvečer zasadnutia Synody patriarcha konštantínopolský Bartolomej vyzval prvohierarchu – hlavu miestnej autokefálnej Cirkvi, arcibiskupa Jeronýma, aby nedopustil prehodnotenie prijatých uznesení, niektorými nazývaného „Svätého a Veľkého“ snemu a ubránil prijaté na ňom dokumenty, - informuje internetový portál Agionoros.

Zároveň patriarcha pripomenul, že uznesenia „Svätého Snemu“ „demonštrovali jednotu pravoslávnej Cirkvi, ktorá je výsledkom jej sobornosti (katholicity)“.

Konštantínopolský patriarcha vyzval aténskeho arcibiskupa „usmerniť“ hierarchov, ktorí nesúhlasia s prijatými na Kréte uzneseniami, medzi ktorými ukázal na metropolitov – pirejského Serafima a kalavritského Ambrozija. Podľa informácii Romfea.gr., patriarcha vo svojom posolstve upozornil, že Ekumenický Patriarchát preruší akékoľvek spoločenstvo s takýmito osobami.

Pred krátkym časom metropolita pirejský Serafím zaslal otvorený list aténskemu arcibiskupovi, v ktorom vyjadril svoje rozhorčenie nad tým, ako sa zachovala na Kréte grécka delegácia, ktorá neubránila pozíciu Synody Gréckej Pravoslávnej Cirkvi, ktorá požadovala rad zmien v snemových dokumentoch.

 

 

Bulharská Synoda vyhlásila, 

že Krétsky snem

Nie je ani Veľkým, ani Svätým, ani Všepravoslávnym“

 

Posvätná Synoda Bulharskej Pravoslávnej Cirkvi opublikovala tvrdé vyjadrenie k Snemu, ktorý sa konal v júni tohto roka na ostrove Kréta. Tento snem „nie je ani Veľkým, ani Svätým, ani Všepravoslávnym“, - hovorí uznesenie Synody. S kritikou Synod vystúpil aj proti snemovému dokumentu: „Vzťah pravoslávnej Cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu“.

Uznesenia: „Snem, ktorý sa uskutočnil na ostrove Kréta nie je ani Veľkým, ani Svätým, ani Všepravoslávnym z týchto dôvodov:

  1. Vzhľadom neúčasti v ňom celej rady miestnych autokefálnych cirkví, a tiež pre vzniklé organizačné a teologické chyby. Napriek tomu rešpektujeme a ceníme snahu všetkých organizátorov a účastníkov tohto stretnutia.

  2. Dôkladné štúdium dokumentov prijatých Snemom na Kréte nás vedie k záveru, že niektoré z nich obsahujú nezrovnalosti s pravoslávnym učením, dogmatickou a kanonickou tradíciou Cirkvi, (nekorešpondujúc) s duchom a literou Všeobecných a Miestnych Snemov.

  3. Prijaté Snemom na Kréte dokumenty budú predmetom ďalšieho teologického posúdenia s cieľom nápravy, redigovania a vnesenia opráv, či ich výmena novými dokumentami v duchu a tradícii Cirkvi“.

 

ALEXANDRIJSKÁ PRAVOSLÁVNA CIRKEV 

POTVRDILA DOKUMENTY KRÉTSKEHO SNEMU

 

Káhira, 24. novembra 2016

V tom čase, keď Synod Bulharskej Pravoslávnej Cirkvi odmietol dokumenty Krétskeho Snemu a v pravoslávnom Grécku tieto dokumenty vyvolali ostrú diskusiu nielen medzi členmi Posvätnej Synody, ale aj vo veriacom národe, v Alexandrijskom Patriarcháte 16. novembra, na zasadnutí Synodu arcipastierov, tieto dokumenty boli priam jednohlasne prijaté, - informuje Ruskaja narodnaja linija s odkazom na oficiálny portál Alexandrijského Patriarchátu.

V synodálnom vyhlásení Alexandrijskej Cirkvi v tejto súvislosti sa konštatuje, že príprava Krétskeho Snemu trvala mnoho rokov, a hoci rôzne názory zostali až do samotného začiatku stretnutia, napriek tomu Snem svedčil o jednote pravoslávneho sveta. Vzhľadom k tomu členovia Synody vyjadrili osobitné poďakovanie konštantínopolskému patriarchovi Bartolomejovi za vykonanú prácu pri organizácii Krétskeho Snemu.

Alexandrijský Patriarchát však berie na vedomie existenciu najrôznejších uhlov pohľadu v pravoslávnom svete na celú radu cirkevných otázok, jednak konštatuje, že „rozdielny prístup k otázkam života Cirkvi pre nás nepredstavuje odchýlku od pravoslávnej pravdy, ale sú adaptáciou k africkej realite“.

Pre Afriku a Alexandrijsku Cirkev je dnes veľmi dôležitá misionárska práca a dialóg s inoslávnymi. Na rozdiel od mnohých miestnych pravoslávnych cirkví, alexandrijskí biskupi dnes nemajú svoju tradičnú pastvu, a fakticky sú nútení vykonávať svoju pastierskú službu v prostredí inoverných. Práve z toho dôvodu Alexandrijska Cirkev, na rozdiel od Gruzínskej Pravoslávnej Cirkvi, nestavia sa tak stroho k Svetovej rade cirkví, a hľadá cestu, ako uľahčiť svoju situáciu, a to aj prostredníctvom medzikresťanského dialógu.

„Alexandrijská Cirkev bude pokračovať v aktívnom medzikresťanskom a medzináboženskom dialógu, napriek všetkým ťažkostiam a problémom, ktoré časom vznikajú. Okrem našej účasti vo Svetovej rade cirkví, máme v úmysle umocniť svoju činnosť aj v Panafrickej rade cirkví“, - hovorí sa v uznesení Synody Alexandrijského Patriarchátu.

Jednako, vôbec to neznamená, že alexandrijský patriarcha Teodor sa pustil cestou ekumenizmu, ani o žiadnom zjednotení Pravoslávia s inými kresťanskými spoločenstvami v Afrike. Naopak, cieľom Alexandrijského Patriarchátu je aktívne ohlasovanie Christa medzi obyvateľstvom Afriky. 

 

 

Metropolita Jerotej (Vlachos) vystúpil 

s kritikou Krétskeho snemu

 

Atény, 28. novembra 2016

S kritikou Krétskeho snemu vystúpil na poslednom zasadaní Posvätnej Synody Gréckej Pravoslávnej Cirkvi metropolita naupaktský Jerotej (Vlachos).

Webová stránka Agionoros.ru. opublikovala hlavné tézy zverejneného vladykovho vystúpenia:

  • Snem na Kréte nebol dostatočne pripravený

  • Tento snem nepredstavuje snem biskupov, ale snem prvohrierarchov (hláv miestnych cirkví) a ich delegácií.

  • Koncový text dokumentu „Vzťah Pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom“ obsahuje celý rad sporných tvrdení. Potom, ako budú zverejnené protokoly zasadania Krétskeho snemu, bude jasné, že na ňom vládla „teória vetví“ a „krstná teológia“. Tento text bol nedopracovaný a nepripravený k podpisu.

  • Vzhľadom k tomu, že text „Vzťah Pravoslávnej Cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu“ je plný protirečení, cirkevná hierarchia ho má, ak nie priamo zavrhnúť, tak aspoň neprijať a posunúť k ďalšiemu dopracovaniu na ďalšom Všepravoslávnom sneme. Tým by sa predišlo rozkolom. 

 
 
 

KRÉTSKY SNEM MAL ODSÚDIŤ DVE HLAVNÉ HERÉZY 

SÚČASNOSTI 

– PAPEŽSTVO A EKUMENIZMUS

 

 

Atény, 14. decembra 2016

Grécky metropolita gortinský Jeremij skomentoval prijaté uznesenia Krétskeho Snemu a vystúpil s kritikou dokumentu „Vzťah Pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom. Základné tézy kritiky vladyku Jeremija publikovala web.stránka Agionoros.ru.

„Krétsky Snem mal objasniť situáciu (aby uchrániť veriacich pred pohoršením) a otvorene odsúdiť dve hlavné herézy našej doby – papizmus a ekumenizmus. Namiesto toho „snem na Kréte nielen že neodsúdil žiadnu herézu, ale naopak, nazval ich „cirkvami“, - konštatuje vladyka Jeremij.

„Cirkev má plnosť pravdy a nemôže sa mýliť. Keď zablúdi, tak prestáva byť Cirkvou. Po ďalšie, heréza – je zablúdením. Preto používajúc výraz „inoslávne cirkvi“ miešame nezlúčiteľné – priznávame, že Cirkev sa môže mýliť, a heretici môžu byť nositeľmi pravdy. Toto je absurdné!“, - pripomenul vladyka, ktorý takisto pripomenul, že „rozhodnutie o tom, či bude Snem na Kréte priznaný Gréckou Pravoslávnou Cirkvou, spoločne príjmu všetci biskupi gréckej Cirkvi“.

„Dokumenty môžu byť poopravené ďalším Svätým a Veľkým Snemom. Môžu byť upresnené, kvôli celopravoslávnemu konsenzu, veď v snemových rokovaniach neprijali účasť cirkvi Antiochijská, Ruská, Bulharská a Gruzínska. Na Snemoch v minulosti bolo praxou, že sa viedlo niekoľko zasadaní počas mnohých rokov, a potom tie boli v cirkevnom povedomí vnímané, ako časť jedného snemu“.

Vladyka takisto dodal, že „k vyjadreniu pravoslávnej viery sú potrebné presné, a nie dvojzmyselné formulácie, plné hĺbkou teologického významu. Naša Cirkev sa borila za presné objasnenie dogiem našej viery. Dnes je nevyhnutná modlitba a rozsudnosť. Je nutné vyhnúť sa unáhleným a neuváženým krokom“.

 

- z internetových zdrojov pripravil o. Nikodím

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode