ASTROLÓGIA, HOROSKOPY – DUCHOVNÉ OHROZENIE?

28.01.2014 21:58

 

 

"Horoskopy sú zlo ukryté pod rúškom dobra. Človek, ktorý verí v Boha, nemôže sa nimi zaoberať. Cez nich sa nás satan pokúša oklamať. Mala som svoju skúsenosť s horoskopmi - hovorí Anna. - Verila som im, a skutočne, všetko to, čo hovorili o mojej budúcnosti, sa plnilo. Jednak, najviac som ostala v šoku, keď mi jedného dňa vyložila veštica horoskop, ktorý sa týkal môjho vzťahu s mojim chlapcom. Obsah horoskopu hovoril, že spácha samovraždu – žiaľ nemýlila sa. Pár dní neskôr zomrel. Bolo mi ťažko, ... a ťažko o tom hovoriť. Dnes, keď som sa vrátila k Bohu, vidím ako ma satan skúšal týmto spôsobom presvedčiť, že astrológia je pravdivá a tak ma chcel stiahnuť na "svoju stranu". Chvála Bohu sa mu to nepodarilo. Verím a spolieham sa už len na Boha. Nedajte sa oklamať !!!  Anna

 

ASTROLÓGIA A HOROSKOPY

 

Astrológia je vešteckou praktikou známou už v staroveku, ktorá je mocne zakorenená do našich dní, v kultúre a zvykoch mnohých spoločenstiev. Astrológia je zababonou, poverou, keďže tvrdí, že život a osud človeka závisí od vplyvu hviezd. Najvážnejšie momenty jeho života ako narodenie, manželstvo či smrť by mali byť podľa astrológie podmienené hviezdami, ich štruktúrou, pozíciou. Treba si byť vedomí faktu, že astrológovia pozície hviezd robia na vlastnú päsť a vôbec nie sú zhodné s ich skutočným uložením pozorovaným astronómami pomocou najmodernejších teleskopov.

 

ZNAMENIA ZVEROKRUHU SÚ VIZUÁLNYM KLAMOM

V prvom rade je potrebné jasne rozlíšiť astrológiu od astronómie. Astronómia je exaktnou vedou, preto aj vedci – astronómovia považujú astrológiu za pavedu, smiešnu poveru svedčiacu o veľkej nevedomosti jej zástancov. Je samozrejmé, že hviezdy a planéty majú prirodzený vplyv na ľudí, ako napr. slnečné erupcie, ročné obdobia, spln mesiaca. Ale absolútne nie sú žiadne dôvody domnievať sa, že ich vplyv determinuje slobodu človeka a rozhoduje o jeho živote a smrti. Vedci, astronómovia sú presvedčení, že poznanie astrológie sa zastavilo na úrovni stredoveku, medzi iným aj preto, že sa opierajú o fakty tamtej doby, keď hovoria o piatich planétach, ktoré vplývajú na človeka. V stredoveku totiž bolo známych iba päť planét. Planéty ako Urán, Neptún, Pluto, Chiron a vyše 2 tisíc malých planétiek nachádzajúcich sa pomedzi Marsom a Jupiterom, vôbec neboli známe. Ľuďom v stredoveku, kvôli optickému klamu, sa zdalo, že hviezdy a planéty sa nachádzajú blízko seba. Vedení svojou predstavivosťou ich začali spájať a tieto zoskupenia pomenúvať podľa toho, čo im pripomínali – škorpióna, býka, barana atď., a pripisovali im vlastnosti týchto zvierat, postáv... TÝMTO SPÔSOBOM POVSTALI ZNAKY – ZNAMENIA ZVEROKRUHU, KTORÉ NIE SÚ NIČÍM INÝM, AKO VÝMYSLOM ASTROLÓGOV.

Z vedeckého hľadiska nemá využitie znamení zverokruhu žiadne opodstatnenie, a je jednoducho naivné a smiešne. Súčasní astronómovia zistili, že poloha znamení zverokruhu, ktorými sa riadia astrológovia dodnes, bola ustálená v stredoveku a prešla posunom o 1/12 kruhu, čiže o jedno celé znamenie. A tak, ak niekomu astrológ tvrdí, že sa narodil v znamení Býka, fakticky sa narodil, keď nebo bolo v konštalácii Barana atď. Je ešte ďalšia absurdita v tvrdeniach astrológov, menovite, svoje údaje týkajúce sa vplyvu hviezd na charakter, temperament vysvetľujú tým spôsobom, že počítajú moment narodenia za počiatok biologického života človeka, pričom nám moderná genetika hovorí, že vo chvíli počatia, a nie narodenia, dostávame celú genetickú výbavu, ktorá určuje ďalšie vlastnosti človeka. Treba mať tiež na zreteli fakt, že veľmi všeobecný spôsob formulovania predpovedí na základe dátumu narodenia, budí u naivných ľudí dojem dôveryhodnosti.

 

ASTROLÓGIA NEGUJE SLOBODU ČLOVEKA

Z Božieho slova sa dozvedáme, že každý človek bol stvorený na obraz a podobu Božiu, čo znamená, že bol obdarovaný rozumom, slobodou a schopnosťou milovať. Tvrdenia astrológov, že hviezdy determinujú, ovplyvňujú človeka, jeho rozhodnutia, konanie a predznačujú cestu jeho života, protirečia pravde o slobode človeka – pravde, ktorú nám zjavil Sám Boh. Determinizmus astrologických predpovedí, horoskopov, neguje v človeku slobodu, ktorá je fundamentom jeho veľkosti a hodnosti. O budúcnosti človeka v plnosti rozhodujú jeho vlastné rozhodnutia, a nie zbeh okolností predurčený osudom bez vedomia človeka, spôsobený vplyvom hviezd a planét. O BUDÚCNOSTI ČLOVEKA NEROZHODUJÚ HVIEZDY, ALE JEHO SLOBODNÉ ROZHODNUTIE SA PRE DOBRO ALEBO ZLO.

Rozhodujúc sa pre život podľa Christovho učenia, človek ide cestou, ktorá vedie do večného šťastia. Ak si však vyberie otroctvo zla, ide cestou, ktorá vedie do večného zatratenia. Boh hovorí jasne: "Čo človek zaseje, to bude aj žať. Lebo, kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život" (Gal 6, 7 - 8). 

Ak astrológia pripisuje hviezdam moc utvárať ľudský charakter a riadiť jeho konanie, týmto spôsobom zbožťuje kozmické sily a tým hlása panteizmus, takisto neguje Božiu prozreteľnosť, čiže neustálu starostlivosť milujúceho, osobného Boha nad Svojim stvorenstvom.

 

Istá 30-ročná žena trpela niekoľko rokov depresiami. Bála sa všetkého. Mala problémy so spaním, časté migrény, rôzne psychosomatické problémy. Jej strach sa koncentroval do obavy zo straty manžela, strachu z utrpenia, smrti. Sama sa považovala za veriacu, ale nepraktizujúcu kresťanku. Boha vnímala ako Všemohúceho Vládcu "hluchého" na ľudské utrpenie. Z milosti Božej zatúžila oslobodiť sa z tohoto duchovného otroctva a začala hľadať pomoc u Boha a v nemocnici Cirkvi. Rozhovor ukázal, že celá jej rodina sa generácie zaoberala astrológiou, horoskopmi, a ona sama verila, že všetko v jej živote riadi osud a to, čo jej je súdené, sa musí udiať. Ukázalo sa, že celý jej problém začal, keď jej nejaký astrológ – veštec predpovedal, že sa v krátkej dobe rozvedie s manželom. Ako sama priznala, v tej chvíli, kedy jej to predpovedal, nebolo žiadnych dôvodov na rozvod: s manželom žili usporiadaný život, rozumeli si, mali sa radi. Jednako, bola presvedčená, že predpoveď sa musí splniť, keďže celý osud je napísaný vo hviezdach. V kuse rozmýšľala o rozvode, ktorému sa nevyhne, ... lebo tak to predpovedali hviezdy. A keďže sa nič nedialo, aby napomohla osudu, začala si hľadať milenca...

Aj tento skutočný príbeh svedčí o tom, do akých životných tragédií je schopná doviesť viera v povery, horoskopy atď., a jasne ukazuje, ako cez tieto astrologické predpovede koná diabol, ktorý vsugeruje človeku, ako čo najrýchlejšie výjsť z nepríjemnej situácie, naplniac predpovede osudu. Viera v astrológiu, horoskopy a nedostatok viery v Božiu lásku a starostlivosť, spôsobili u tejto mladej ženy objavenie sa nevysvetliteľného strachu, depresií. Až návrat k Bohu, terapia Cirkvi - modlitba a sv. Tajiny jej ukázali, aké veľké je Božie milosrdenstvo, Jeho uzdravujúca moc, a takisto sa jej otvorili oči, keď zbadala, ako tragicky naivná je viera v astrológiu a iné podobné zababony. Po niekoľkých týždňoch s Bohom psychsomatické problémy ustúpili a predpovedaný rozvod, nie že neprišiel, ale ich manželstvo sa ešte viac utužilo.

 

BIBLIA O ASTROLOGICKÝCH PRAKTIKÁCH

Hospodin Boh vystríhal vybraný národ pred pripisovaním božskej moci hviezdam nad ľudským osudom: "Nedvíhaj oči k nebu, nepozeraj na slnko, mesiac a hviezdy, na všetky nebeské voje, nedaj sa zviesť, neklaňaj sa im a neslúž, lebo tieto veci pridelil Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom pod celým nebom" (Deut 4, 19).

Pripisovanie božskej moci hviezdam slovo Božie nazýva hlúposťou: "Naozaj, od prírody sú hlúpi všetci ľudia, ktorým nebolo dané poznať Boha; veď zo všetkého dobrého, čo majú pred očami, neboli schopní poznať Toho, ktorý je; ani pri pohľade na Jeho diela nespoznali Tvorcu, ale oheň, vietor, prúdiaci vzduch, kruh hviezd, dravé vody a svietiace nebeské telesá pokladali za bohov, ktorí vládnu nad svetom. Ak uchvátení ich krásou mali za bohov tieto veci, tým skôr mali poznať, o čo vynikajúcejší je ich Vládca, lebo On, Pôvodca krásy, ich stvoril. Ak ich do úžasu priviedla ich moc a pôsobivosť, z toho mali spoznať, o čo mocnejší je ich Tvorca. Z veľkosti a krásy tvorstva sa totiž dá logicky uvažovať o ich Prapôvodcovi" (Mdr. 13, 1 – 5).

Vo svetle Božieho slova, Christovej náuky jasne vidieť nezmyselnosť astrologických výmyslov. Hospodin, Isus Christos, nám zjavil, že každý človek má nekonečnú hodnotu v očiach Božích. On, Ktorý prišiel oslobodiť človeka aj z okov okultizmu a astrológie, nám hovorí, že sme skutočne slobodní a žiadne predurčenie, osud zapísaný v hviezdach, neexistuje. Sv. Apoštol Pavol píše: "Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a nie na Christovi. Predsa v Ňom telesne prebýva celá plnosť božstva" (Kol 2, 8 - 9) .

Aj učenie Cirkvi už od jej raného obdobia vystríha veriacich pred veľkým nebezpečenstvom astrológie, jasnovidectva, veštieb, cez ktoré zákerným spôsobom koná satan a nazýva ho ťažkým hriechom. Sv. apoštoli odsúdili zaoberanie sa čarami a pod., sv. otcovia na snemoch ich jasne zavrhli a tých, ktorí sa týmito vecami zaoberali, či využívali ich služieb, na dlhý čas odlúčili od Cirkvi - v zhode s pravidlami snemov odlučovali na 5 rokov od Prijímania sv. Darov a duchovných odlučovali od kléru. (pozri Nomokanon, kanóny trullského a laodicejského).

 

ASTROLÓGIA, HOROSKOPY – DUCHOVNÉ OHROZENIE?

Áno! Aj keď sa nám to môže zdať prehnaným maľovaním čerta na stenu. Nie nadarmo nás pred touto sférou duchovna vystríha Sv. Písmo a učenie sv. Otcov. Astrológia je chorou duchovnou orientáciou, podobne ako mágia, založená na démonickom klamstve. Horoskopy, ako jedna z foriem veštenia, je hľadaním poznania, ktoré človek sám zo svojej prirodzenosti nemôže dosiahnuť, lebo prirodzené poznanie človeka je ohraničené. Siahnutie po horoskope je v skutku dopytovaním sa názoru zlého ducha, a zdobíjanie takéhoto poznania nemá nič spoločné s Božou Pravdou.

Táto praktika je v konečnom dôsledku otvorením sa na démonické pôsobenie a môže viesť k rôznym formám duchovného zotročenia, trápenia, až posadnutosti. Jej jediným cieľom je odtrhnúť človeka od Boha a tak ho doviesť k duchovnej smrti.

Nech nám Všemilostivý Hospodin, Isus Christos, Víťaz nad hriechom, diablom a smrťou, pomáha odkrývať a zdolávať nástrahy nepriateľa našich duší.

 

Od milostivej ikony klokočovskej Bohorodičky,

pripravil otec Dušan Nikodím Tomko

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode