Svätý a Veľký Všepravoslávny Snem 2016

 

 

Aktuality, informácie, vyhlásenia k KRÉTSKEMU SNEMU v chronologickom poriadku počnúc prípravným stretnutím v Chambézy, cez snemové rokovania a nakoniec posnemový život Cirkvi.

Cieľom je informovať o rôznych pohľadoch na túto historickú udalosť, ktoré v Cirkvi existujú. 

Tak, ako pri každom Všeobecnom sneme, až čas ukáže, aké ovocie prinesie toto stretnutie. S vierou v srdci sa obraciame na Hospodina nášho Isusa Christa, Ktorý je Hlavou Svojej Cirkvi, aby ju Sám uchránil od ďalších nedorozumení, nepokoja a rozkolu.

 

 

 

 

Všepravoslávny Snem 2016

05.02.2016 11:21

Stretnutie hláv miestnych pravoslávnych Cirkví v Chambésy

 

 

SYNAXIS

Stretnutie prvohierarchov miestnych pravoslávnych cirkví

 

22. januára 2016 v Pravoslávnom centre Konštantínopolského patriarchátu v švajčiarskom Chambésy sa začalo stretnutie najvyšších predstaviteľov miestnych (autokefálnych) pravoslávnych cirkví.

Pravoslávnu Cirkev v českých krajinách a na Slovensku zastupoval Blaženejší vladyka Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska. Delegáciu, ktorá doprevádzala Blaženejšieho vladyku Rastislava tvorili – Vysokopreosvietený vladyka Michal, arcibiskup pražský a českých zemí., Vysokopreosvietený Juraj, arcibiskup michalovsko – košický a predstavený Podvoria našej miestnej cirkvi pri patriarchovi moskovskom a celej Rusi, archimandrita Serafim (Šemjatovskij).

* * * * * * * * * * 

Prvý deň pracovného stretnutia sa hlavy miestnych pravoslávnych cirkví obrátili so svojim príhovorom k ostatným účastníkom tohto celopravoslávneho stretnutia, ktoré trvalo týždeň, a ktorého úlohou bola príprava Veľkého a Svätého Všepravoslávneho Snemu, ktorý je plánovaný na jún tohto roka.

 

 

Slovo Blaženejšieho metropolitu českých zemí a Slovenska Rastislava

k predstaviteľom autokefálnych pravoslávnych cirkví

 

Vaša Všesvätosť, Vaše Svätosti a Blaženstvá, Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku prikladá veľký význam zvolaniu Veľkého a Svätého Snemu Pravoslávnej Cirkvi.

Hospodin nás všetkých vyzýva byť svedkami nesporných právd Christovho Evanjelia pred súčasným svetom, ktorý vo všetkej svojej biede i velebe potrebuje premenu ohňom božskej lásky Svätého Ducha.

Aby naše ohlasovanie Christa Ukrižovaného i Vzkrieseného bolo dôveryhodné, musí byť pravdivým aj život v duchu Evanjelia každej miestnej cirkvi zvlášť, ale aj pravoslávneho sveta ako celku.

Byť zrozumiteľným súčasnému svetu – neznamená robiť radikálne reformy v liturgii, morálke, či dogmách Cirkvi. My jednoducho musíme takisto, ako svojho času svätí otcovia, osvojiť si jazyk súčasného spoločenstva, ktoré nie je ničím horšie, ani lepšie, ako stovky, či tisíce rokov nazad, a nebáť sa vstúpiť do tvorivého dialógu s ním.

Treba mať stále na zreteli, že nie svet má reformovať Cirkev, ale Cirkev musí premeniť tento svet a dať ľudskej existencii zmysel, ktorý nie je limitovaný módou, časom, priestorom, ekonomickými krízami, vojnami, či nacionalizmom.

Christova Cirkev by mala jasne ukázať Pravdu Evanjelia aj vo vzťahu k inštitúcii svätej tajiny Rodiny z pozície milujúcej matky, ktorá do svojho náručia prijíma všetkých, skaličených hriechom a ponúka vyliečenie všetkých rán silou Christovho mena.

Nesmieme zabúdať, že my, hoc sme deťmi Christovej Cirkvi, všetci nesieme na sebe rany tohto sveta, a preto aj uzdravenie musí začínať od nás samých, z vnútra našich cirkevných spoločenstiev, ktoré často trpia nedostatkom lásky, nacionalizmom, pokrytectvom a nevernosťou Svätému Evanjeliu. V súvislosti s tým sa Svätý a Veľký Snem Pravoslávnej Cirkvi javí pre každého z nás veľkou výzvou. Je to – neopakovateľná šanca započuť, čo „Duch Boží hovorí cirkvám“ (Zjav 2, 7).

 

 

Ukončenie a prijaté výsledky Synaxisu v Chambésy

 

Večer, 27. januára 2016, sa zakončilo stretnutie predstaviteľov autokefálnych pravoslávnych cirkví vo švajčiarskom Chambésy – Synaxis.

Pomimo rôznych pohľadov jednotlivých cirkví na prerokovávané otázky, na základe konsenzu, došlo k prijatiu celej rady dokumentov, ktoré budú predložené Cirkvi na Všepravoslávnom Sneme:

 1. Autonómia a spôsob jej udeľovania

 2. Vzťahy Pravoslávnej Cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu

 3. Význam pôstu a jeho dodržiavanie v súčasnosti

 4. Pravoslávna diaspora

 5. Misia Pravoslávnej Cirkvi v súčasnom svete a jej vklad k realizácii ideálov mieru, spravodlivosti, slobody, bratstva a lásky medzi národmi

 6. Tajina Manželstva a prekážky k jeho uzatvoreniu.

 

Medzi predloženými témami, ktoré neboli dopracované, zostali:

 1. Autokefalita a spôsob jej udeľovania

 2. Otázka dyptychov

 3. Otázka cirkevného kalendára


Čo je dôležité, Synaxis ustálil a potvrdil regulamin práce Všepravoslávneho Snemu – boli zadefinované štruktúry tohto stretnutia, kompetencie predsedajúceho a pracovných snemových komisií a ďalšie praktické otázky., medzi iným – zásady pozvania predstaviteľov iných kresťanských cirkví a medzinárodných organizácií.

Synaxis potvrdil, že Veľký a Svätý Všepravoslávny Snem sa bude konať v dňoch 16. - 27. júna 2016 na Kréte, na pôde Pravoslávnej Akadémie (24 km od mesta Chania). 19. júna snemoví otcovia privítajú Sv. Päťdesiatnicu a sv. liturgiou oslávia sviatok Zoslania Sv. Ducha v jednej z najväčších pravoslávnych svätýň Grécka, v katedrále sv. Menasa v Heraklione.

 

Zdroj: Amen.gr., orthodox.pl., pccs.ru.

- nikodim

 

05.02.2016 11:32

Dokumenty k Všepravoslávnemu Snemu 2016

 

 

Prinášame projekty dokumentov na Svätý a Veľký Všepravoslávny Snem prijaté na stretnutí prvohierarchov miestnych pravoslávnych cirkví vo švajčiarskom Chambésy v dňoch 21. - 28. januára 2016. 

 

1. Regulamín organizácie a práce Svätého a Veľkého Všepravoslávneho Snemu

 

2. Misia pravoslávnej Cirkvi v súčasnom svete

 

3. Autonómia a spôsob jej udeľovania

 

4. Vzťah pravoslávnej Cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu

 

5. Význam pôstu a jeho dodržiavanie v súčasnosti

 

6. Tajina Manželstva a prekážky k jeho uzatvoreniu

 

7. Pravoslávna diaspora

 

8. Regulamin práce Biskupských zhromaždení v diaspore

 

 

 

 

 

 

Svätodušná sv. liturgia, 19. júna 2016 v jednej z najväčších pravoslávnych svätýň Grécka, v katedrále sv. Menasa v Heraklione (Kréta), ktorou započali obrady Veľkého Snemu.

 

 

 

Aktuality k prípravovanému Všepravoslávnemu Snemu 2016

28.02.2016 22:43

Metropolita Afanasij, limasolský k snemovému dokumentu o Vzťahoch pravoslávnej Cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu

 

 

O AKEJ JEDNOTE HOVORÍME?

Všetci, ktorí odišli z Cirkvi sú rozkolníkmi a heretikmi !

 

15. februára 2016 sa obrátil metropolita Limassoľský Afanasij so svojím listom na Posvätnú Synodu Cyperskej Pravoslávnej Cirkvi, v ktorom poukazuje na vážne nedostatky v teologických a kanonických otázkach v projekte dokumentu „VZŤAHY PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI S OSTATNÝM KRESŤANSKÝM SVETOM“, ktorý má byť predložený na pripravovanom Všepravoslávnom Sneme, informuje agentúra Romfea. „V TEXTE SA NIKDE NEHOVORÍ O TOM, ŽE JEDINOU CESTOU, KTORÁ VEDIE K JEDNOTE S CIRKVOU – JE NÁVRAT HERETIKOV A SCHIZMATIKOV CEZ POKÁNIE DO LONA JEDINEJ, SVÄTEJ, SOBORNEJ A APOŠTOLSKEJ CIRKVI“, - hovorí sa v posolstve metropolitu Afanasija.

 

V posolstve vladyka Afanasij pripomína, že niet žiadnej nevyhnutnosti obnovovať kresťanskú jednotu, nakoľko ona nikdy nebola utratená, hoci je faktom, že niektorí kresťania si vybrali druhú cestu, odlišnú od autentickej pravoslávnej pravdy.

NIET CIRKVÍ A KONFESIÍ, SÚ IBA TÍ, KTORÍ ODIŠLI OD CIRKVI, A ICH JE NUTNÉ NAZÝVAŤ HERETIKMI A SCHIZMATIKMI“, - píše ďalej vo svojom liste metropolita Afanasij, vyjadrujúc svoje prekvapenie nad tým, že v projekte snemového dokumentu sa ignorujú tak vážne otázky.

Ako každý biskup, ktorý má právo vyjadriť svoj názor k tak veľkej udalosti, akou je Všepravoslávny Snem, metropolita Afanasij píše: „Tak ako v zhode s „Regulamínom organizácie a práce Svätého a Veľkého Snemu Pravoslávnej Cirkvi“, - konkrétne v 12-tej hlave, v bode II. a III., sa hovorí, že môžeme vyjadriť svoj pohľad najprv na svojom Miestnom Sneme, - to, podľa svojho svedomia pokorne predkladám Posvätnej Synode našej Miestnej Cirkvi svoj názor a svoje presvedčenie na posúdenie“.

Vladyka Afanasij, uvažujúc o projekte dokumentu ohľadne „Vzťahu Pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom“, prijatom na V. Všepravoslávnom Predsnemovom Stretnutí v Chambézy 10. – 17. októbra 2015, hovorí následovné: „Absolútne súhlasím s prvými troma bodmi textu. Jednak k IV. bodu chcem dodať poznámku: Ja verím, že Pravoslávna Cirkev, neprestajne modliac sa „za zjednotenie všetkých“, má na zreteli navrátenie sa a našu jednotu so všetkými, ktorí sa odtrhli a odišli od nej, - heretikov a schizmatikov, - ktorí sa cez pokánie navracajú“.

Pravoslávna Cirkev Christova, - pokračuje vladyka ďalej, - nikdy nenarušila „Jednotu viery a prijatie Svätého Ducha“ a neprijíma teóriu obnovenia jednoty „veriacich v Christa“, lebo verí, že JEDNOTA VERIACICH V CHRISTA UŽ EXISTUJE V JEDNOTE VŠETKÝCH JEJ POKRSTENÝCH DETÍ MEDZI SEBOU I S CHRISTOM V NAŠEJ PRAVEJ VIERE, KTORÁ NIE JE U HERETIKOV ANI SCHIZMATIKOV. A PRETO SA CIRKEV MODLÍ ZA ICH POKÁNIE A NÁVRAT DO PRAVOSLÁVIA“.

Verím, že fráza, spomenutá v V. bode, o „obnovení jednoty kresťanov“, je chybou, pretože Cirkev, ako Boží národ, zjednotený medzi sebou navzájom a Hlavou Cirkvi, Ktorou je Christos, nikdy neutratila jednotu s Ním, a následne, nemá potrebu hľadať, či obnovovať túto jednotu, ktorá stále bola, je a bude, keďže Christova Cirkev nikdy nepretrhla, ani nepreruší jej existenciu“. Súčasne, metropolita Afanasij dodáva, že „ak sa stalo, že skupiny, či národy alebo jednotlivci odišli od tela Cirkvi, tak Cirkev sa modlí a je povinná snažiť sa misijnou cestou prinavrátiť všetkých cez pokánie do svojho lona, do lona Pravoslávnej Cirkvi. Inými slovami povedané, neexistujú iné Cirkvi, no existujú akurát herézy a schizmy, ak chceme byť konkrétny v terminológii“.

Na inom mieste metropolita Afanasij píše: „Pýtam sa - prečo sa v texte mnohokrát spomínajú „cirkvi“ a „konfesie“? Aké rozdiely majú na mysli autori textu, nazývajúc jedných cirkvami, druhých konfesiami? Ktorá heréza spĺňa atribúty cirkvi, a ktorá heretická skupina je konfesiou?

My vyznávame jedinú Cirkev a všetky ostatné – sú herézy a schizmy.

SOM PRESVEDČENÝ, ŽE PRIPISOVANIE POMENOVANIA „CIRKEV“ HERETICKÝM, ČI SCHIZMATICKÝM SPOLOČENSTVÁM JE ABSOLÚTNE NESPRÁVNYM TEOLOGICKY, DOGMATICKY I KANONICKY, PRETOŽE JE IBA JEDNA CHRISTOVA CIRKEV, KTORÁ SA SPOMÍNA V I. BODE (Cirkev Pravoslávna (pozn. prekladateľa)), A MY NEMÔŽEME NAZÝVAŤ HERETICKÉ, ČI SCHIZMATICKÉ SPOLOČENSTVÁ, ALEBO SKUPINY CIRKVOU.

V texte sa vôbec nespomína to, že jedinou cestou, ktorá vedie k jednote s Cirkvou – je cesta navrátenia sa heretikov a schizmatikov cez pokánie do lona Jedinej, Svätej, Sobornej a Apoštolskej Cirkvi, ktorou, ako je zachytené v I. bode, sa javí naša Pravoslávna Cirkev.

Pripomenutie o „plnom pochopení predania tradície starokresťanskej Cirkvi“ budí dojem, že existuje ontologický rozdiel medzi starou Cirkvou siedmych Všeobecných Snemov a skutočným jej pokračovaním do dnešného dňa, akým sa javí naša Pravoslávna Cirkev. My veríme, že neexistuje absolútne žiadneho rozdielu medzi Cirkvou 21. storočia a Cirkvou 1. storočia“, - dodáva limassoľský metropolita Afanasij.

Ďalej vladyka dodáva, že v XII. bode sa vytvára dojem, akoby pravoslávni hľadali vytvorenie jednoty v pravej viere, čo dáva dôvod pre diskusiu o neprijateľnej teórii.

V bode XII. sa spomína, že spoločným cieľom teologických dialógov je „konečné ustanovenie jednoty v pravej viere a láske“. Podsúva sa dojem, že aj my, pravoslávni, hľadáme vytvorenie našej jednoty v pravej viere a láske – čiže, akoby sme utratili pravú vieru a snažíme sa ju nájsť prostredníctvom dialógov s inovercami. Som presvedčený, že táto teória je pre nás teologicky neprijateľnou“, - prízvukuje metropolita Afanasij.

Na inom mieste vladyka vyjadruje protest voči dokumentu, pripomínajúc, že „odkazy v texte ohľadom „Svetovej Rady Cirkví“ dávajú ďalší dôvod vyjadriť nesúhlas jednak s rôznymi nekánonickymi udalosťami, ktoré tam prebiehali„Nesúhlasím, - pokračuje vladyka, - takisto so samotným názvom, pretože evokuje, že Pravoslávna Cirkev je „jednou z cirkví“, alebo je vetvou jedinej Cirkvi, ktorú sa pilne pokúšajú nájsť vo Svetovej Rade Cirkví. No pre nás jednou a jedinou je Cirkev Christova, ktorú mi vyznávame v Symbole viery – Jedna Cirkev, a nie mnoho!!!“

Som presvedčený, že zachovanie pravej pravoslávnej viery nie je zabezpečené len „vďaka sobornému systému, ktorý už oddávna predstavoval kompetentné a najvyššie kritérium Cirkvi v vieroučných otázkach“. Táto definícia je zveličená a vzďaľuje sa od pravdy, keďže v cirkevnej histórii mnohé snemy učili a potvrdzovali mylné a heretické učenia, ale veriaci národ ich odvrhol a zachoval pravoslávnu vieru, a zvíťazilo pravoslávne vyznanie. ANI SNEM BEZ VERIACEHO NÁRODA, KTORÝ TVORÍ CIRKEV, ANI NÁROD BEZ ZBORU BISKUPOV SA NEMÔŽU POVAŽOVAŤ ZA TELO CHRISTOVO A CHRISTOVU CIRKEV, A TAK VYJADROVAŤ PRAVDIVÚ SKÚSENOSŤ A UČENIE CIRKVI“.

Obracajúc sa k arcibiskupovi Cypru a členom Posvätnej Synody, metropolita limassoľský pripomína: „V súčasných cirkevných textoch podobného druhu nie je povolené používať tvrdé alebo urážlivé vyjadrenia. Jednako som presvedčený, že pravda musí byť sformulovaná zreteľne a jasne, samozrejme s pastierskou delikátnosťou. Sme povinní byť absolútne úprimní k našim bratom, ktorí sa nachádzajú v herézach a schizmách, s bolesťou a láskou modliť sa za nich a robiť všetko pre ich návrat do Christovej Cirkvi“.

Pokorne myslím, že tak dôležité a záväzné texty Svätého a Veľkého Snemu Pravoslávnej Cirkvi by mali byť sformulované veľmi opatrne a so všetkou teologickou a kanonickou precíznosťou, aby v nich nebolo nejasných, alebo nejednoznačných teologických termínov a chybných formulácií, ktoré by mohli priviesť k nesprávnemu chápaniu a skazeniu skutočného vyznania Pravoslávnej Cirkvi. Okrem toho, aby Snem bol autoritatívnym, je nutné, aby sa nelíšil od ducha a učenia predchádzajúcich svätých Snemov, učenia svätých otcov a Svätého Písma, a takisto, aby nevyvolával „tiene“ v presnom sformulovaní pravej viery“, - pripomenul metropolita Afanasij.

Vladyka, odvolávajúc sa k autorite svätých otcov, kladie otázku: „ Kedy naši svätí otcovia, a kde v textoch posvätných kánonov a ustanoveniach Všeobecných alebo Miestnych Snemov nazývali heretické, či schizmatické spoločenstvá Cirkvami? Ak sú herézy Cirkvami, tak kde je potom Jediná Cirkev Christa a Jeho svätých apoštolov?“

Takisto metropolita limassoľský vyjadril ostrý protest proti spôsobu hlasovania na Sneme, pripomínajúc, že všetci tí, ktorí budú účastní Snemu, ale nebudú mať právo hlasu, sú tam zbytočnými. „Pokorne vyjadrujem svoj nesúhlas s tým faktom, že sa ruší prax všetkých predchádzajúcich svätých Snemov, ako Miestnych, tak i Všeobecných, kde mal každý biskup právo hlasu. Nikdy nebol taký systém, kde by Miestna Cirkev mala jeden hlas, a členovia Svätého a Veľkého Snemu, s výnimkou primasov Miestnych Cirkví, by boli zbytočným elementom bez práva vyjadriť svoj hlas“, - hovorí metropolita Afanasij.

Na konci svojho listu hierarcha Cyperskej Cirkvi píše: „ Nechcem nikoho pohoršiť tým, čo som napísal, ani si nemyslím, žeby som poučoval, či súdil mojich bratov a otcov v Christovi. Len jednoducho cítim, že musím povedať to, čo mi napomína moje svedomie!“


zdroj: Pravoslavie.ru., МИТРОПОЛИТ ЛИМАССОЛЬСКИЙ АФАНАСИЙ: «О КАКОМ ЕДИНСТВЕ МЫ ГОВОРИМ? ВСЕ, КТО УШЕЛ ИЗ ЦЕРКВИ, – РАСКОЛЬНИКИ И ЕРЕТИКИ»

preklad o. Nikodim (Dušan Tomko)

 
29.02.2016 14:07

GRUZÍNSKA PRAVOSLÁVNA CIRKEV ZAMIETLA NÁVRH DOKUMENTU O EKUMENIZME

 

GRUZÍNSKA PRAVOSLÁVNA CIRKEV ZAMIETLA NÁVRH DOKUMENTU O EKUMENIZME

A PODROBILA KRITIKE RAD ĎALŠÍCH DOKUMENTOV PRIPRAVENÝCH NA VŠEPRAVOSLÁVNY SNEM

 

Po tvrdej kritike návrhu dokumentu Všepravoslávneho Snemu „O vzťahu Pravoslávnej Cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu“, ktorú vyslovil limassoľský metropolita Afanasij z Cyperskej Pravoslávnej Cirkvi, takisto svoj nesúhlas s obsahom dokumentu a rozhodnutie nepodpísať tento text vyjadrila Posvätná Synoda Gruzínskej Pravoslávnej Cirkvi.

V danom dokumente sa poukazuje na nevyhnutnosť hľadania ciest k „utratenej jednote kresťanov na základe viery a tradície Cirkvi siedmych Všeobecných Snemov“, a takisto sa konštatuje, že „vychádzajúc z teologických a pastoračných dôvodov“, Pravoslávna Cirkev je pripravená „v dobrej viere a nádeji vidieť dialóg medzi rôznymi kresťanskými cirkvami a konfesiami, ako aj účasť v ekumenickom hnutí v terajších časoch, veriac, že týmto spôsobom nesie aktívne svedectvo o plnosti Christovej pravdy“.

Svätý a Veľký Snem sa má stretnúť v júni... Naša Cirkev ostane na starom kalendári... Naša Cirkev bola, je a bude ochrankyňou Pravoslávia. Gruzínska Pravoslávna Cirkev zamieta pripravený návrh snemového dokumentu o ekumenizme. Naša Cirkev – je tým, čo zachránilo našu krajinu a náš národ“, - povedal katholikos Ilija II., patriarcha Gruzínskej Pravoslávnej Cirkvi.

Synoda Gruzínskeho Patriarchátu kritizovala aj rad ďalších dokumentov pripravených k Všepravoslávnemu Snemu, ktorý by sa mal uskutočniť v júni tohto roka na Kréte. Zúčastniť Snemu by sa mali delegáti všetkých 14-tich Miestnych Pravoslávnych Cirkví. Ak by s ktorýmkoľvek z dokumentov nesúhlasila, čo i len jedna miestna Cirkev, dokument bude stiahnutý z programu rokovania.

 

Zdroj: Русская линия,TheOrthodoxChurch.info.

- nikodim

 

30.06.2016 18:31

Zakončil sa Snem na Kréte

 

 

V Nedeľu Všetkých Svätých (26. júna) sa prvohierarchovia desiatich autokefálnych cirkví spolu so svojimi delegáciami zúčastnili sv. liturgie, ktorej predsedal patriarcha konštantínopolský Bartolomej. Práve tu, v katedrále sv. Petra a Pavla v meste Chania, aj zakončili obrady pravoslávneho Snemu, ktorý trval v dňoch 19. - 26. júna 2016.

 

 

Našu delegáciu viedol Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, ktorého doprevádzali - Jeho Vysokopreosvietenosť Michal, arcbiskup pražský a českých krajín; Jeho Preosvietenosť Izaiáš, biskup šumperský, vikárny biskup olomoucko - brnenskej eparchie; archimandrita Serafim (Šemjatovský), predstavený Zastupiteľstva našej cirkvi pri moskovskom patriarchovi a diakoni Maxim (Durila) a Kyrill (Sarkissian).

 

 

Prichádzajúce k chrámu hlavy jednotlivých miestnych pravoslávnych cirkví vítal domáci biskup – metropolita Kidonie a Apokoronos Damaskin, nastúpené vojsko za doprovodu vojenského orchestra. Pri vstupe do chrámu hierarchov vítali mladí Kréťania oblečení do národných krojov, ktorí im pod nohy hádzali lupene ruží a každý z prvohierarchov na znak pokoja vypúšťal bieleho holuba.

 

 

Počas liturgie, po čítaní Evanjelia, bolo prečítané Snemové posolstvo adresované pravoslávnym veriacim. Samotné posolstvo sa dotýka postavenia Cirkvi v súčasnom spoločenstve a dáva odpoveď na otázky súčasného človeka, s ktorými sa stretáva denne vo svojom živote.

 

 

Na koniec liturgie sa k zhromaždeným s homíliou prihovoril patriarcha Bartolomej. V nej poukázal na soborný charakter Cirkvi, pričom zdôraznil, že rozhodnutia, ktoré boli prijaté na Krétskom Sneme majú byť teraz prijaté a aplikované do života lokálnych pravoslávnych cirkví. Dodal, že sobornosť je popri jedinosti, svätosti, všeobecnosti a apoštolskosti, ešte jedným znakom, ktorý charakterizuje Cirkev. Ak má byť 21. storočie storočím Pravoslávia, - povedal patriarcha Bartolomej, - tak tento Snem našej Cirkvi, z lásky Boha, vyznávaného v Trojici, Ktorý je Pánom všetkého, položil uholný kameň realizácii tejto Bohu milej myšlienky.

 

 

Po sv. liturgii sa účastníci Snemu premiestnili do ženského monastiera ikony Matky Božej „Prameň Života“ (vyše 10 km od mesta Chania), kde sa po spoločnom obede uskutočnil akt podpísania posledného, šiesteho snemového dokumentu – „Vzťah pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom“. V predchádzajúcich dňoch prvohierarchovia miestnych cirkví, spolu s biskupmi svojich delegácií, podpísali všetky dokumenty, ktoré boli naplánované v programe Snemu - „Misia pravoslávnej Cirkvi v súčasnom svete“, „Pravoslávna diaspora“, „Autonómia a spôsob je udeľovania“, „Pôst a jeho význam v súčasnej dobe“ a „Manželstvo a prekážky k jeho uzatvoreniu“.

 

 

Všetky dokumenty spolu s Regulaminom Snemu sú publikované v štyroch jazykoch (anglicky, francúzsky, ruský a grécky) na oficiálnej stránke Snemu – www.holycouncil.org. Takisto je tam možnosť zoznámiť sa s ďalšími snemovými materiálmi, fotogalériami a videami, týkajúcimi sa Snemu na Kréte.

 

 

Je nutné pripomenúť aj fakt, že Snemu na Kréte sa nezúčastnili štyri miestne pravoslávne cirkvi – ruská, gruzínska, bulharská a antiochijská, čo vyvoláva u mnohých otázniky o „Všepravoslávnosti“ tohto Snemu. Tieto cirkvi upozorňovali na nejasnosti, či dokonca nepravoslávne postoje pripravených dokumentov, takisto ako vzniesli pripomienky k samotnej procedúre priebehu Snemu, nekorešpondujúcej s praxou predchádzajúcich svätých Snemov. Preto žiadali zmenu statusu „Všepravoslávneho Snemu“ na „Predsnemové stretnutie“, alebo jeho odloženie na neskorší termín, kedy by boli doriešené sporné pripomienky. Keďže tejto požiadavke nebolo vyhovené, štyri autokefálne pravoslávne cirkvi sa Snemu na Kréte nezúčastnili.

 

 

Tak, ako pri každom Všeobecnom sneme, až čas ukáže, aké ovocie prinesie toto stretnutie. S vierou v srdci sa obraciame na Hospodina nášho Isusa Christa, Ktorý je Hlavou Svojej Cirkvi, aby ju Sám uchránil od ďalších nedorozumení, nepokoja a rozkolu.

 

Na základe internet. zdrojov,

spracoval o. Nikodím

 

 

 

 

 

Príhovor Jeho Blaženosti RASTISLAVA, arcibiskupa prešovského a metropolitu českých zemí a Slovenska pri otváracej sesii Všepravoslávneho Snemu na Kréte 19. júna 2016.

 

 

 

AKTUALITY Z POSNEMOVÉHO ŽIVOTA CIRKVI

15.11.2016 08:39

Otvorený list vedeniu Gréckej Pravoslávnej Cirkvi

 

 

GRÉCKE DUCHOVENSTVO PROSÍ VEDENIE GRÉCKEJ CIRKVI 

NEPOTVRDIŤ PRIJATÉ NA KRÉTE SNEMOVÉ DOKUMENTY

 

Atény, 27. októbra 2016

 

Vplyvná grécka spoločenská organizácia „Zväz pravoslávnych duchovných a mníšstva“ poslala otvorený list vedeniu Gréckej Pravoslávnej Cirkvi. List do toho času podpísali: archimandrita Afanasij (Anastasiu) – igumen monastiera Veľká Meteora; archimandrita Sarantis (Sarantos); archimandrita Grigorij (Chadzinikolau) – igumen monastiera Svätej Trojice vo Volose; protopresbyter Georgij Metalinos – profesor Aristotelovej univerzity v Tesalonikách; doktor bohoslovia Dimitrij Celengidis. Podpisy k listu stále pribúdajú, informuje portál Agionoros.ru.

Autori listu tvrdia, že Krétsky snem, nie že nepriniesol konsolidáciu v pravoslávnom svete, ale naopak, „zrodil rozdelenie a protirečenia“.

Na samotnom sneme sa nezúčastnili štyri z miestnych pravoslávnych cirkví, predstavujúce viac než polovicu pravoslávnej pastvy. Okrem toho, nie všetci biskupi mali možnosť zúčastniť sa snemu, a tí, ktorí boli účastní snemu, boli pozbavení práva hlasovať. Účastníci gréckeho „Zväzu pravoslávnych duchovných a mníšstva“ poukazujú na to, že na tzv. Krétskom sneme bola prvýkrát v histórii pravoslávnej Cirkvi narušená rovnoprávnosť všetkých biskupov; že všetky rozhodnutia prijímali prvohierachovia (hlavy miestnych cirkví), ktorí v konečnom dôsledku konali ako „kolektívny pápež“.

 

Nebývalý skoršie snemový regulament zrodil celý rad kolízií:


 

 1. Väčšina srbských biskupov odmietla podpísať dokument „Vzťah pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom“, jednako, tým že ho podpísal prvohierarcha – srbský patriarcha, pod koncovým dokumentom automaticky boli dané podpisy všetkých srbských biskupov.

 

 1. Štyria cyperskí metropoliti odmietli podpísať záverečný dokument „Vzťah pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom“, ale aby to nebilo do očí, cyperský arcibiskup, ako hlava miestnej cirkvi, bez ich súhlasu „podpísal dokument namiesto nich“.

 

Účastníci „Zväzu pravoslávnych duchovných a mníšstva“ nazývajú Krétsky snem „ekumenickým“ a tvrdia, že vnáša nové učenie o Cirkvi. „Nie náhodou organizátori snemu vytrvalo protestovali proti návrhu Gréckej cirkvi zameniť text „druhé kresťanské cirkvi“ na „kresťanské spoločenstvá““, - podotýkajú autori listu. - „Slovo heréza sa ani raz nenachádza v „snemových“ dokumentov a seriózny návrh Svätej Hory zakázať spoločné modlitby s heretikmi bol úplne ignorovaný“.

Podľa mienky autorov tohto otvoreného listu, „stretnutie časti biskupov na Kréte nemôže byť charakterizované ani ako Snem, ani ako Svätý, ani nie Veľký“. Preto prosia vedenie Gréckej Pravoslávnej Cirkvi nepotvrdiť prijaté uznesenia Krétskeho snemu, alebo minimálne zavrhnúť text dokumentu „Vzťah pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom“ ako neplatný.

Účastníci „Zväzu pravoslávnych duchovných a mníšstva“ vyzývajú k celopravoslávnemu úsiliu zvolať druhý Všepravoslávny Snem, ktorý tzv. „Snem na Kréte“ charakterizuje ako „predsnemové stretnutie biskupov a upraví jeho uznesenia“.

- nikodím

 

15.11.2016 09:27

NA KRÉTE DOŠLO K ZRADE PRAVOSLÁVIA

 

Metropolita kalavritský Ambrozij

NA KRÉTE DOŠLO K ZRADE PRAVOSLÁVIA

 

Atény, 14 novembra 2016

 

So značne tvrdou kritikou dokumentov, prijatých na Kréte, vystúpil metropolita kalavritský Ambrozij. Stretnutie na Kréte charakterizoval, ako „domnelý Svätý a Veľký Snem“ a konštantínopolského patriarchu Bartolomeja obvinil, že „naniesol ranu svätému Pravosláviu a doširoka otvoril dvere (heréze) ekumenizmu“, - informuje portál Agionoros.ru.

Podľa slov vladyku, na Kréte „došlo k zrade pravoslávnej viery“. Táto zrada vychádza z faktu uznania existencie iných kresťanských „Cirkví“, okrem „Jednej, Svätej a Apoštolskej“ Pravoslávnej Cirkvi. „Ešte včera sme ich nazývali „kresťanskými vierovyznaniami, - so zármutkom konštatuje metropolita Ambrozij, - a teraz dostali pomenovanie CIRKVI“. - „Takto na Kréte prevládlo poblúdenie... Dnes sme priznali druhým konfesiám právo na „historické pomenovanie“ „Cirkev“, a ďalšie z budúcich pokolení ich už uzná za rovnoprávne Cirkvi“.

Vladyka vyjadril názor, že v našom čase ekumenizmus už nerobí „nesmelé kroky, ale skoky“. Podotkol, že ak plnosť Cirkvi neodvrhne prijaté na Kréte chybné a zavádzajúce dokumenty, v budúcnosti bude mať patriarcha Bartolomej voľné ruky a bude konať „nekontrolovateľne“. V závere svojho posolstva metropolita Ambrozij vyzval všetkých k „konsolidácii v boji za pravoslávnu vieru“.

- nikodim

 

15.12.2016 13:47

Najnovšie aktuality z posnemového života Cirkvi

 

 

PATRIARCHA BARTOLOMEJ 

VYZVAL NEDOPUSTIŤ PREHODNOTENIE 

UZNESENÍ KRÉTSKEHO SNEMU

 

Atény, 22. novembra 2016

Posvätná Synoda Gréckej Pravoslávnej Cirkvi na svojom zasadnutí 22. novembra mala vyniesť svoju definitívnu pozíciu k otázke tzv. Krétskeho snemu. V predvečer zasadnutia Synody patriarcha konštantínopolský Bartolomej vyzval prvohierarchu – hlavu miestnej autokefálnej Cirkvi, arcibiskupa Jeronýma, aby nedopustil prehodnotenie prijatých uznesení, niektorými nazývaného „Svätého a Veľkého“ snemu a ubránil prijaté na ňom dokumenty, - informuje internetový portál Agionoros.

Zároveň patriarcha pripomenul, že uznesenia „Svätého Snemu“ „demonštrovali jednotu pravoslávnej Cirkvi, ktorá je výsledkom jej sobornosti (katholicity)“.

Konštantínopolský patriarcha vyzval aténskeho arcibiskupa „usmerniť“ hierarchov, ktorí nesúhlasia s prijatými na Kréte uzneseniami, medzi ktorými ukázal na metropolitov – pirejského Serafima a kalavritského Ambrozija. Podľa informácii Romfea.gr., patriarcha vo svojom posolstve upozornil, že Ekumenický Patriarchát preruší akékoľvek spoločenstvo s takýmito osobami.

Pred krátkym časom metropolita pirejský Serafím zaslal otvorený list aténskemu arcibiskupovi, v ktorom vyjadril svoje rozhorčenie nad tým, ako sa zachovala na Kréte grécka delegácia, ktorá neubránila pozíciu Synody Gréckej Pravoslávnej Cirkvi, ktorá požadovala rad zmien v snemových dokumentoch.

 

 

Bulharská Synoda vyhlásila, 

že Krétsky snem

Nie je ani Veľkým, ani Svätým, ani Všepravoslávnym“

 

Posvätná Synoda Bulharskej Pravoslávnej Cirkvi opublikovala tvrdé vyjadrenie k Snemu, ktorý sa konal v júni tohto roka na ostrove Kréta. Tento snem „nie je ani Veľkým, ani Svätým, ani Všepravoslávnym“, - hovorí uznesenie Synody. S kritikou Synod vystúpil aj proti snemovému dokumentu: „Vzťah pravoslávnej Cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu“.

Uznesenia: „Snem, ktorý sa uskutočnil na ostrove Kréta nie je ani Veľkým, ani Svätým, ani Všepravoslávnym z týchto dôvodov:

 1. Vzhľadom neúčasti v ňom celej rady miestnych autokefálnych cirkví, a tiež pre vzniklé organizačné a teologické chyby. Napriek tomu rešpektujeme a ceníme snahu všetkých organizátorov a účastníkov tohto stretnutia.

 2. Dôkladné štúdium dokumentov prijatých Snemom na Kréte nás vedie k záveru, že niektoré z nich obsahujú nezrovnalosti s pravoslávnym učením, dogmatickou a kanonickou tradíciou Cirkvi, (nekorešpondujúc) s duchom a literou Všeobecných a Miestnych Snemov.

 3. Prijaté Snemom na Kréte dokumenty budú predmetom ďalšieho teologického posúdenia s cieľom nápravy, redigovania a vnesenia opráv, či ich výmena novými dokumentami v duchu a tradícii Cirkvi“.

 

ALEXANDRIJSKÁ PRAVOSLÁVNA CIRKEV 

POTVRDILA DOKUMENTY KRÉTSKEHO SNEMU

 

Káhira, 24. novembra 2016

V tom čase, keď Synod Bulharskej Pravoslávnej Cirkvi odmietol dokumenty Krétskeho Snemu a v pravoslávnom Grécku tieto dokumenty vyvolali ostrú diskusiu nielen medzi členmi Posvätnej Synody, ale aj vo veriacom národe, v Alexandrijskom Patriarcháte 16. novembra, na zasadnutí Synodu arcipastierov, tieto dokumenty boli priam jednohlasne prijaté, - informuje Ruskaja narodnaja linija s odkazom na oficiálny portál Alexandrijského Patriarchátu.

V synodálnom vyhlásení Alexandrijskej Cirkvi v tejto súvislosti sa konštatuje, že príprava Krétskeho Snemu trvala mnoho rokov, a hoci rôzne názory zostali až do samotného začiatku stretnutia, napriek tomu Snem svedčil o jednote pravoslávneho sveta. Vzhľadom k tomu členovia Synody vyjadrili osobitné poďakovanie konštantínopolskému patriarchovi Bartolomejovi za vykonanú prácu pri organizácii Krétskeho Snemu.

Alexandrijský Patriarchát však berie na vedomie existenciu najrôznejších uhlov pohľadu v pravoslávnom svete na celú radu cirkevných otázok, jednak konštatuje, že „rozdielny prístup k otázkam života Cirkvi pre nás nepredstavuje odchýlku od pravoslávnej pravdy, ale sú adaptáciou k africkej realite“.

Pre Afriku a Alexandrijsku Cirkev je dnes veľmi dôležitá misionárska práca a dialóg s inoslávnymi. Na rozdiel od mnohých miestnych pravoslávnych cirkví, alexandrijskí biskupi dnes nemajú svoju tradičnú pastvu, a fakticky sú nútení vykonávať svoju pastierskú službu v prostredí inoverných. Práve z toho dôvodu Alexandrijska Cirkev, na rozdiel od Gruzínskej Pravoslávnej Cirkvi, nestavia sa tak stroho k Svetovej rade cirkví, a hľadá cestu, ako uľahčiť svoju situáciu, a to aj prostredníctvom medzikresťanského dialógu.

„Alexandrijská Cirkev bude pokračovať v aktívnom medzikresťanskom a medzináboženskom dialógu, napriek všetkým ťažkostiam a problémom, ktoré časom vznikajú. Okrem našej účasti vo Svetovej rade cirkví, máme v úmysle umocniť svoju činnosť aj v Panafrickej rade cirkví“, - hovorí sa v uznesení Synody Alexandrijského Patriarchátu.

Jednako, vôbec to neznamená, že alexandrijský patriarcha Teodor sa pustil cestou ekumenizmu, ani o žiadnom zjednotení Pravoslávia s inými kresťanskými spoločenstvami v Afrike. Naopak, cieľom Alexandrijského Patriarchátu je aktívne ohlasovanie Christa medzi obyvateľstvom Afriky. 

 

 

Metropolita Jerotej (Vlachos) vystúpil 

s kritikou Krétskeho snemu

 

Atény, 28. novembra 2016

S kritikou Krétskeho snemu vystúpil na poslednom zasadaní Posvätnej Synody Gréckej Pravoslávnej Cirkvi metropolita naupaktský Jerotej (Vlachos).

Webová stránka Agionoros.ru. opublikovala hlavné tézy zverejneného vladykovho vystúpenia:

 • Snem na Kréte nebol dostatočne pripravený

 • Tento snem nepredstavuje snem biskupov, ale snem prvohrierarchov (hláv miestnych cirkví) a ich delegácií.

 • Koncový text dokumentu „Vzťah Pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom“ obsahuje celý rad sporných tvrdení. Potom, ako budú zverejnené protokoly zasadania Krétskeho snemu, bude jasné, že na ňom vládla „teória vetví“ a „krstná teológia“. Tento text bol nedopracovaný a nepripravený k podpisu.

 • Vzhľadom k tomu, že text „Vzťah Pravoslávnej Cirkvi k ostatnému kresťanskému svetu“ je plný protirečení, cirkevná hierarchia ho má, ak nie priamo zavrhnúť, tak aspoň neprijať a posunúť k ďalšiemu dopracovaniu na ďalšom Všepravoslávnom sneme. Tým by sa predišlo rozkolom. 

 
 
 

KRÉTSKY SNEM MAL ODSÚDIŤ DVE HLAVNÉ HERÉZY 

SÚČASNOSTI 

– PAPEŽSTVO A EKUMENIZMUS

 

 

Atény, 14. decembra 2016

Grécky metropolita gortinský Jeremij skomentoval prijaté uznesenia Krétskeho Snemu a vystúpil s kritikou dokumentu „Vzťah Pravoslávnej Cirkvi s ostatným kresťanským svetom. Základné tézy kritiky vladyku Jeremija publikovala web.stránka Agionoros.ru.

„Krétsky Snem mal objasniť situáciu (aby uchrániť veriacich pred pohoršením) a otvorene odsúdiť dve hlavné herézy našej doby – papizmus a ekumenizmus. Namiesto toho „snem na Kréte nielen že neodsúdil žiadnu herézu, ale naopak, nazval ich „cirkvami“, - konštatuje vladyka Jeremij.

„Cirkev má plnosť pravdy a nemôže sa mýliť. Keď zablúdi, tak prestáva byť Cirkvou. Po ďalšie, heréza – je zablúdením. Preto používajúc výraz „inoslávne cirkvi“ miešame nezlúčiteľné – priznávame, že Cirkev sa môže mýliť, a heretici môžu byť nositeľmi pravdy. Toto je absurdné!“, - pripomenul vladyka, ktorý takisto pripomenul, že „rozhodnutie o tom, či bude Snem na Kréte priznaný Gréckou Pravoslávnou Cirkvou, spoločne príjmu všetci biskupi gréckej Cirkvi“.

„Dokumenty môžu byť poopravené ďalším Svätým a Veľkým Snemom. Môžu byť upresnené, kvôli celopravoslávnemu konsenzu, veď v snemových rokovaniach neprijali účasť cirkvi Antiochijská, Ruská, Bulharská a Gruzínska. Na Snemoch v minulosti bolo praxou, že sa viedlo niekoľko zasadaní počas mnohých rokov, a potom tie boli v cirkevnom povedomí vnímané, ako časť jedného snemu“.

Vladyka takisto dodal, že „k vyjadreniu pravoslávnej viery sú potrebné presné, a nie dvojzmyselné formulácie, plné hĺbkou teologického významu. Naša Cirkev sa borila za presné objasnenie dogiem našej viery. Dnes je nevyhnutná modlitba a rozsudnosť. Je nutné vyhnúť sa unáhleným a neuváženým krokom“.

 

- z internetových zdrojov pripravil o. Nikodím

 

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webu zdarmaWebnode