... VÝCHODNÉ BOJOVÉ UMENIA NIE SÚ IBA ŠPORTOM

28.01.2016 13:03

 

 

Viacerí sa na mňa obrátili s otázkou „AKO JE TO S BOJOVÝMI UMENIAMI?“ „JE TO IBA ŠPORT, ALEBO TO UŽ ZASAHUJE SFÉRU DUCHOVNA?“ Nezaoberal som sa touto tématikou nejako podrobne – preto by som akurát mohol zozbierať informácie a rady iných ohľadne tejto témy, ale práve v tom čase mi Pán poslal pod ruky katechézu o. Eliáša Dohnala, patriarchu Byzantského katolíckeho Patriarchátu, ktorá sa venuje tejto téme, a ktorú som si dovolil preložiť a ako odpoveď na mnohé Vaše otázky, ohľadne tejto témy,publikovať na našej stránke.

 

BOJOVÉ UMENIA

 

Kresťanstvo nemá nič proti športu a zdravému pohybu. Bohužiaľ, VÝCHODNÉ BOJOVÉ UMENIA NIE SÚ IBA ŠPORTOM. Táto realita je nám, Európanom, úmyselne utajovaná. Judo, aikido, taekwendo – SÚ CESTOU, ŽIVOTNÝM ŠTÝLOM. Nie je to však cesta spásy, ale zatratenia!!! Pre kresťana je to cesta duchovnej apostázy, čiže duchovného odpadnutia od Boha, keďže TIETO BOJOVÉ UMENIA SÚ NEODDELITEĽNE SPOJENÉ S ORIENTÁLNOU MEDITÁCIOU A S ORIENTÁLNYMI NÁBOŽENSKÝMI SYSTÉMAMI A PRAKTIKAMI.

V čínskom budhizme sa hovorí o tzv. všeobecnom kozmicko - morálnom poriadku obsiahnutom v pojme „TAO“. Orientálna pseudomistika sa opiera o falošnú myšlienku (ideu) smerovania človeka k „harmónii“ s tzv. vesmírnym poriadkom. Tak isto pojmy „jing“ a „jang“, aj s celou ich filozofiou, vedú kresťana k apostáze!

Jednou z ciest vedúcich k údajnému „prekročeniu seba samého“ a prebudeniu v sebe driemajúcich potenciálnych možností je tzv. „cesta bojovníka“. Po ovládnutí vlastnej duše a tela (psyché a soma) dosahujú vraj najvyššie poznanie! Aký je to podvod! Iba „v Christovi je plnosť všetkej múdrosti a poznania...“ (Kol 2, 3 – 4).

Meditácia spojená s bojom spočíva v otvorení zdrojov tzv. energie „chi“. Bojovník sa poddáva silám, ktoré ho obklopujú a ktoré si uvedomuje. Ale aké sú to sily? Sú to démonické sily, o ktorých sa hovorí v Písme Svätom. Tieto sily nemajú nič spoločného s fyzickými silami, ktoré dokáže veda identifikovať. Je jasné, že celý systém stojí na náboženskom, pohanskom základe – je vybudovaný na sebazboštení, na pýche, ktorá Bohom ponúkaný prostriedok spásy a Božiu lásku pokladá za hlúposť, a ide si inou cestou, keď počúva svojho bôžka, ktorý už v Raji povedal: „Budete ako Boh!“ (Gen 3, 5)).

 

TECHNIKY

 

1. Karatepoužíva metódu typickú pre (náboženskú) filozofiu – pretváranie ľudského ducha skrze kultiváciu tela, čo je tak isto základom jogy! HLÁSA TAK ISTO SPÁSU VLASTNÝMI SILAMI BEZ BOŽEJ MILOSTI ! Higaonna, 10. dan tvrdí: „Neodmietam úplne myšlienku karate, ako športu, čo veľmi spopularizovalo naše umenie, ale skutočné KARATE JE AKO HLBOKÁ RIEKA; KEĎ HO ZREGULUJEME NA ŠPORT, STRÁCA SVOJU PODSTATU. Naším cieľom nie je niekoho poraziť v súťaži. Naším cieľom bolo vždy učenie a šírenie tohto učenia ! Toto sa realizuje odovzdávaním techník a kata, ktoré sme zdedili po predkoch a musíme ich odovzdávať budúcim pokoleniam !“ Počas tzv. veľkých sľubov, ktoré odpovedajú ôsmym cestám budhistickej tradície, adept karate sľubuje: „Budem vždy poslúchať Budhu, Dharmu a Sanghu“. Sľubuje „naplnenie reinkarnácie“ - „Budem sa vždy znovu rodiť v priaznivých podmienkach a rozšírim sa do celého vesmíru“. (pozn. Toto už nemá nič spoločné s kresťanstvom. V reinkarnácii sa popiera 1.) nesmrteľná duša, 2.) osobný Boh, 3.) existencia neba, či pekla, 4.) je to strata prirodzenej viery a viery v Christa, bez Neho nikto nemôže byť spasený - „KTO NEUVERÍ, BUDE ZATRATENÝ“ (Mk 16, 16). TAKTIEŽ, VIERA V REINKARNÁCIU JE PREKÁŽKOU SPÁSY !!!

 

Svedectvo študenta

 

Vyrastal som vo vzornej kresťanskej rodine. Ako každý mladý človek som túžil v niečom vyniknúť a stať sa majstrom. Za vzor som si zvolil majstra „Mijagi“, zakladateľa štýlu Gódžú-rjú. Začal som chodiť do verejnej školy karate, ktorá práve tento štýl vyučovala. Tréning bol tvrdý, ale zvládol som ho. Práve vtedy som ukončil štúdium na strednej škole. Na montáži, kde som začal pracovať, som stretol Kórejčana, ktorý sa volal Korjo. Postupne sa z nás stali dobrí priatelia. K téme „bojových umení“ sme dospeli až neskôr. Začal mi vysvetľovať, čo to vlastne bojové umenie je. Práve tento muž ma priviedol ku koreňu celého tohto systému – k PRIJATIU BOJOVÉHO DUCHA. TEN SA DÁ ZÍSKAŤ POMOCOU MEDITÁCIE, POČAS KTOREJ SA ČLOVEK VEDOME OTVÁRA ZLÉMU DUCHU, KTORÝ DO NEHO VSTÚPI, PRETVORÍ HO A VZBUDÍ V ŇOM BOJOVÉHO DUCHA. Okradne ho o Isusa a z jeho vnútra začne vystupovať iba zlo, nenávisť a hnev. V každom človeku potom bude vidieť iba nepriateľa. NAMIESTO POKOJA PRÍJME DO SVOJEJ DUŠE CHAOS, POSTUPNE STRATÍ VIERU A MIESTO NEJ OBDRŽÍ AKÚSI NOVÚ SILU.

Žil som v klame, že som na správnej ceste. Nastala však situácia, že som bol zrazený ako Šavol z koňa na ceste do Damašku. Pán ma zachránil prostredníctvom pravých kresťanov, ktorí mi ukázali smer k živému Isusovi a s vierou sa za mňa modlili. Vtedy som v hrozných bolestiach padol na zem, zvíjal sa a kričal. Bratia sa modlili. Naraz bolesť odišla a ja som nakoniec priznal: „Tak, ako som ľahko démona prijal, tak ťažko odchádzal!“ Ďakujem Pánovi, Ktorý je Víťazom nad silami temna. On ma oslobodil, uzdravil a povolal, aby som šiel za Ním. Nech Mu je za to večná sláva!

 

V bojovom umení nie je podstatou šport a pohyb, ale ide o cestu skrytej duchovnej apostázy (odpadu) od kresťanstva.

 

2. Judo

 

Začiatočníkovi je judo predstavované iba ako športové umenie. Výnimku tvorí literatúra na túto tému, ktorú číta, a ktorá často obsahuje filozofiu odporujúcu kresťanstvu. Mladý adept juda tým najprv získa sympatie k pohanským náboženstvám a neskôr, keď už bez juda „nemôže byť“, a keď badá, že bez meditácie a otvoreniu sa tzv. „energiám“ nebude schopný dosiahnuť väčší úspech, otvorí sa úplne celému náboženskému systému, z ktorého judo vychádza. Judo sa tak stáva zákernou pascou pre tisíce mladých kresťanov, ktorí idúc za športom, strácajú večný život cez opdadnutie od Christa.

Od času 20. olympiády v Mníchove (1972) sa bojové umenia stali olympijskou disciplínou. J. Jazarin, ktorý písal o duchu juda, poznamenal: „Tí, ktorí považujú judo iba za šport a silu s víťazstvom za jediný cieľ, sa mýlia! SKUTOČNÝM VÍŤAZSTVOM JE NAŠE OSLOBODENIE – ÚPLNÁ ELASTICITA DUCHA, KTORÝ RIADI TELO“.

Kresťan sa pýta: Prečo musí mať tak elastického ducha? Koho ten elastický duch poslúcha, aby potom riadil telo? Poslúcha Boha, alebo démonov (tzv. energie)? A po ďalšie – aké oslobodenie? Od čoho? Veď najväčším otrokárom je diabol, hriech a starý človek v nás! Od týchto troch otrokárov môže oslobodiť jedine Boh! Isus jasne hovorí: „Keď ostanete v mojom slove, spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí!“ (Jn 8, 32).

 

3. Aikido

 

Japonský názov, ktorý sa dá preložiť ako cesta, ktorá vedie k zjednoteniu so všeobecným duchom. „KI“ - znamená energie, silu ducha obsiahnutú v kozme. „AI“ - znamená harmonizáciu, spoluprácu. „DO“ - označuje cestu. Tvorcom aikido bol Morihei Uešiba. Odmietol boj a VYTVORIL CESTU HARMÓNIE S KOZMICKÝMI ENERGIAMI. Povedal, že ten, kto objaví tajomstvá aikido, má celý vesmír v sebe a môže povedať: „Ja som celým svetom“. Ako je možné brať vážne človeka, ktorý sám seba pokladá za celý svet, a potom, kto s ním môže vydržať?

Len sa započúvajme do slov človeka, ktorý objavil tajomstvo aikida: „Náhle som pocítil, že sa celý svet zachvel v základoch a zlatistá duchovná energia, zrodená zo zeme, obklopila moje telo. Cítil som túto jasnosť mysle i tela“. IDE TU O POSADNUTOSŤ ZLÝM DUCHOM, KTORÉHO BIBLIA NAZÝVA ANJELOM SVETLA, ČI O STRATU ZDRAVÉHO ROZUMU. „Porozumel som reči vtákov a začal chápať božské zámery. Práve vtedy som získal osvietenie...“ K zrozumeniu reči vtákov je treba mať najprv kurací rozum., a osvietenie? Od koho? Od Boha, Ktorý je pravda, alebo od diabla, ktorý je duchom klamstva?

Ako to zhrnúť z pohľadu kresťana? Ani pri aikido nejde iba o šport, ale o cestu k zjednoteniu sa s tzv. všeobecným duchom – anjelom svetla! Čo, alebo kto je tzv. všeobecný duch? Nie je to snáď ten duch, ktorý mal podobu hada a sugestívne sa dokázal postaviť proti Božiemu slovu, spochybniť ho a chytiť do pasce prvých ľudí, tým že dosiahnu mimoriadne poznanie (osvietenie) a mimoriadnu moc, a že budú ako Boh (por. Gen 3, 17)? „AI“ - teda znamená harmóniu, spoluprácu. Ale s kým? S jediným a pravým Bohom, Ktorý je láskou? S Jeho Synom, Ktorý je jediným a pravým Spasiteľom? S Duchom Svätým, Ktorý zasväcuje do tajomstva spásy a iba v Ňom môžeme volať k Bohu: Abba, Otče?! Nie!!! Tu je nám prezentovaný iný, ukrytý boh (zámerne s malým „b“)! Ide tu o iného ducha (znova zámerne s malým „d“)! Tou harmóniou a spoluprácou je samozboštenie, odpad od pravého Boha a modlárstvo!!! „KI“ je duch, ale nie Duch Boží., a „DO“ je cesta modlárstva, cesta do záhuby !!!

 

4. Tai-Chi

 

Tai-chi je v súčasnej dobe veľmi moderné a rozšírené. V každom väčšom meste sú dnes kurzy cvičení tai-chi.

 

Bojovník“ tai-chi oblúkom kývne rukou a jeho protivník padá k zemi.

 

Pri štúdiu rehabilitácie som mala možnosť poznať aj tai-chi. Bolo nám odporúčané ako „zdravotný telocvik“. Hneď od prvej hodiny sa začína s uvoľňovaním energetických kanálov a s prácou s energiou „chi““.

 

Práca s „energiami“ je v tai-chi na prvom mieste. TEDA, NIE POSILŇOVANIE SVALOV, AKO BY SA DALO OČAKÁVAŤ, ALE UVÁDZANIE DO SVETA FALOŠNÉHO DUCHOVNA. Každá vyučovacia lekcia začína „uvoľňovaním zablokovanej energie“ a koncentráciou. Pri nácviku zostavy (ktorej časti sa človek postupne učí) sa kladie dôraz na synchronizáciu dýchania s presným, pomalým prevádzaním cvikov, ktoré často napodobňujú pohyby zvierat. Čo je na tom nebezpečné? Pri práci s tzv. energiami sa človek otvára na neznáme duchovné sily, ktoré sa mu podriaďujú (tým rastie v človeku pýcha), má zážitky s tzv. teplom (pocity tepla, horúce dlane...). Do tai-chi chodia ľudia túžiaci po duchovne a tu ho nachádzajú, hlavne ženy, ktoré to berú ako akýsi orientálny tanec. Človek si pripadá duchovný a študuje ďalej – čakry, aury, meditácie, ďalšie orientálne náboženstvá... DOSTÁVA SA DO PASCE BEZ TOHO, ABY TO VÔBEC TUŠIL. JE TO CESTA POMALEJ APOSTÁZY – ODPADU OD ŽIVÉHO CHRISTA A VÝMENY DUCHA SVÄTÉHO ZA DUCHA, ANJELA SVETLA, KTORÝM JE DIABOL.

 

V BOJOVOM UMENÍ NIE JE PRIESTOR PRE LÁSKU, TU JE VŠETKO ZAMERANÉ NA EGO, NA PÝCHU, NA CESTU FALOŠNÉHO SEBASPASENIA !!! Sebaláska vedie k zbožňovaniu samého seba. Je to cesta „DO“ pekla, ktorá vo svojej pýche odmieta pravého Boha a jediného Spasiteľa Isusa Christa, a končí pri uctievaní zvierat ako bohov. Je to cesta „DO“ vedúca k večnej záhube.

 

ZHRNUTIE NA ZÁVER – KRESŤANSTVO NEMÁ NIČ PROTI ŠPORTU, ALE VÝCHODNÉ BOJOVÉ UMENIA NIE SÚ IBA ŠPORTOM. V NICH IDE O NEODDELITEĽNÉ SPOJENIE S POHANSKÝM DUCHOVNOM, POPIERAJÚCIM PODSTATU KRESŤANSTVA A SPÁSY V ISUSOVI CHRISTOVI. TO, ŽE TU NEJDE IBA O ŠPORT, ZDÔRAZŇUJÚ AJ SAMOTNÉ AUTORITY V OBLASTI VÝCHODNÝCH BOJOVÝCH UMENÍ ! BOLO BY HRIECHOM, NÁS PASTIEROV, MLČAŤ A NEVAROVAŤ MLADÚ GENERÁCIU PRED TOUTO MIMORIADNE ZÁVAŽNOU REALITOU – FALOŠNÝM DUCHOVNOM !!!

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode