Svätí Otcovia o veštení, kúzlach a čarodejoch

22.04.2013 12:33

Vo Volokolamskom páteriku čítame rozprávanie brata prep. Josifa Volokolamského, otca Vasijana (neskoršieho arcibiskupa Rostovského). „Dlhý čas som bol veľmi chorý, stále som sa modlil a prosil o pomoc sv. veľkomučeníka Nikitu. Príbuzní mi radili zavolať čarodeja (pozn. prekl., čarodej – liečiteľ, fungujúci na všemožných energiách a praktikách, o ktorých sme písali na web. str. Nový Klokočov v sekcii Súčasné duchovné nástrahy). Odmietol som a neprestával sa úpenlivo modliť k sv. Nikitovi. Jednej noci som zrazu počul, ako sa otvorili dvere a dnu vošiel muž zaodetý vo svetle i obrátil sa ku mne slovami: „Vstaň a poď ku mne!“ - „Nemôžem, pane môj, som nevládny“, - odpovedal som. On len zopakoval: „Vstaň!“ Zrazu som sa cítil zdravým, vyskočil som z postele a poklonil som sa hosťovi. Keď som však vstával zo zeme, zbadal som človeka v čiernom, ktorý ma chcel zraziť mečom, no muž zaodetý svetlom ho zastavil: „Nie, toho nie! Ale tých, ktorí chodili k čarodejom!“ Vtedy sa čierny muž stratil. Opýtal som sa neznámeho hosťa: „Kto si?“ On spokojne odvetil: „Som mučeník Christov Nikita a som poslaný Christom uzdraviť ťa za to, že si sa nedal zlákať a pozvať čarodeja, ale svoju nádej si skladal na Boha. Preto Boh ti k životu pridáva ešte 25 rokov“. Po týchto slovách zjavenie zmizlo. S tými, čo navštevovali čarodeja sa skutočne stalo nešťastie – v noci ich usmrtil muž v čiernom ohnivým mečom, uhoreli v dome“ (ВОЛОКОЛАМСКИЙ ПАТЕРИК, Богослоьские труды, Москва 1973).

Prepodobný Efrém Sýrsky - „Chráňte sa toho, aby ste si miešali zeliny, predpovedali budúcnosť, čarovali, či pripravovali talizmany, alebo nosili ich pripravené inými – nie sú totiž ochranou, ale okovami“ (ТВОРЕНИЯ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ЕФРЕМА СИРИНА. 3-Е ИЗД. Москва 1881).

SV. JÁN ZLATOÚSTY – „Je lepšie ostať chorým, než padnúť kvôli oslobodeniu z choroby do ešte väčšieho zla. Diabol, ak aj vylieči, urobí viac škody ako úžitku. Prinesie prospech telu, ktoré o chvíľu zomrie a zhnije, a poškodí nesmrteľnej duši. Ak aj niekedy z Božieho dopustenia diabol lieči (cez čary, vorožky, bosoráctvo), takéto uzdravenie je pre skúšku veriacim, nie žeby ich Boh nepoznal, ale aby sa naučili neprijímať dary, hoci aj uzdravenie, od diabla“ (ТВОРЕНИЯ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ИОАННА ЗЛАТОУСТА, АРХИЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО, 2-е изд., СПб., 1895).

SV. VASIL VEĽKÝ - „Tak, ako obchodníci s otrokmi, ktorí núkajú deťom koláče, sladké ovocie a pod., a na tieto návnady ich neraz nalákajú, uväznia, zbavia slobody a neraz i života, tak isto aj čarodeji sľubujú ľuďom vyliečenie z choroby, a pritom ich zbavia spasenia“ (ТВОРЕНИЯ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, АРХИЕПИСКОПА КЕСАРИИ КАППАДОКИЙСКИЯ. 4-е изд. Сергиев Посад. 1900).

ARCHIMANDRITA GRIGORIJ - „Zvlášť silnú pozornosť budí stretnutie židovských zariekavačov s časťou pohanského obyvateľstva v Efeze, ktorá spolu s pohanskými žrecmi tvorila hornú vrstvu – tzv. Efezských čarodejov. Pohanstvo v Efeze vytvorilo osobitnú skupinu ľudí, ktorí sa špeciálne zaoberali čarovaním a mágiou. Práve tu umenie mágie sformovalo svoj systém, objavili sa magické, čarodejnícke knihy. Tieto knihy obsahovali mnohoveké skúsenosti čarodejníckeho umenia, boli príručkami k vykonávaniu čarodejníckych obradov a obsahovali zaklínania, čarodejnícke formuly. Skutočná mágia bola a je tajným učením, s ktorým je oboznámená len úzka skupina zasvätených ľudí, ktorí takisto majú prístup k týmto knihám.

V tom čase prichádza do Efezu apoštol Pavol so svojím kázaním o Christovi, jeho čudotvorná sila, ktorá pôsobila dokonca cez dotknutie sa jeho rúcha, vzbudzovala v Efeze veľkú pozornosť, a samozrejme priťahovala aj pozornosť efezských mágov. Vtedy, dokonca posadnutý usvedčil z nehodného používania mena Hospodinovho čarodejov, siedmych synov židovského kňaza Skevu, ktorí pri svojich zaklínaniach používali Christovo meno (por. Sk 19, 13*). Zvesť o tom dorazila aj k efezskym mágom. Táto skutočnosť ich utvrdila, že pohanstvo je márnosťou, prijali Pavlovo kázanie a uverili v Christa. Na znak toho poznášali svoje drahocenné čarodejnícke knihy a spálili ich pred očami všetkých. Ich cena bola 50-tis. strieborných. Tak sa šírilo mocne Hospodinovo slovo (por. Sk 19, 19). Táto hranica bola pre pohanských efezanov najlepšou kázňou o sile Christovej. (Барсов М. В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний святых апостолов., Москва 1903).

PREPODOBNÝ GRIGORIJ NISSKÝ - „U každého a zvlášť u toho, ktorý je otrokom svojho tela je túžba vidieť budúcnosť, aby sa mohol vyhnúť nešťastiam, ktoré by ho mohli postihnúť. Kvôli tomu, aby ľudia neobracali svoj zrak k Bohu, démoni preplnení klamstvom a ilúziou vymysleli mnohé spôsoby, ako poznať budúcnosť – veštenie, vykladanie znamení, snov, proroctvá, vyvolávanie mŕtvych, vyhľadávanie božstiev, vykladanie kariet a mnohé iné. Ak aj niektoré z týchto klamstiev občas predpovie pravdu, démon túto pravdu využíva na nasmerovanie človeka na falošnú cestu. Konečným výsledkom potom všetkej démonskej ilúzie je odchod človeka, ktorý sa obrátil s prosbou o pomoc k démonom, od Boha“. (ТВОРЕНИЯ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ГРИГОРИЯ НИССКОГО, ЕПИСКОПА. Москва 1862).

SV. JÁN ZLATOÚSTY - „Nikdy dobrovoľne nechoďte k vykladačom, a keby vás násilím privliekli k ním iní, nikdy im neuverte... Človek má v sebe stále túžbu poznať nepoznané, zvlášť túži predvídať nešťastia, ktoré by ho mohli postihnúť, aby ho neprekvapili nepripraveného. No ak začnete prijímať čarodejnícke veštenia, zatvoríte si dvere milosti Božej, a tým sami sebe pripravíte nespočetné biedy a nešťastia“. (ТВОРЕНИЯ ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ИОАННА ЗЛАТОУСТА, АРХИЕПИСКОПА КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО. СПб. 1900).

AFONSKÝ PATERIK - „Istý mních náhodou našiel vešteckú knihu i zo samej zvedavosti začal čítať, skúmať tajomstvá veštenia, čo ho úplne vtiahlo. V jednu noc sa pred ním zjavil čierny človek obrieho vzrastu i povedal: „Zavolal si ma, tak som tu. Čo potrebuješ, všetko ti splním, len sa mi pokloň“. - „Hospodinovi Bohu môjmu sa pokloním a iba Jemu Jedinému slúžim!“, - odpovedal mních. - „Prečo si ma potom volal, skúmajúc moje tajomstvá?“ S týmito slovami démon silno uderil mnícha po tvári a zmizol. Od strachu a bolesti sa mních hneď prebudil. Tvár mal spuchnutú a sčernetú, až bolo ťažko pozerať. Každým dňom sa bolesť neznesiteľne stupňovala, opuch sa menil na nádor a úplne znetvoril tvár mnícha. Dozvedel sa o tom prep. Dionýzij i navštívil nešťastníka. Keď sa pomodlili k Hospodinovi a Presvätej Božej Matke, sv. Dionýzij pomazal mnícha olejom. Ten sa uzdravil a oslavoval Boha“. (АФОНСКИЙ ПАТЕРИК, ИЛИ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ СВЯТЫХ, НА СВЯТОЙ АФОНСКОЙ ГОРЕ ПРОСИЯВШИХ. СПб., 1867).

Vo sv. Tajine Krstu sme sa zriekli raz a navždy satana, všetkých jeho skutkov, jeho anjelov i jeho služby a jeho hroznej pýchy, nezabúdajme na to. Započúvajme sa do príbehov a varovaní svätých, ktorí nám pripomínajú, aké nebezpečné je na to zabudnúť, a prosme Hospoda Boha a Presvätú Božiu Matku o silu do konca života pripomínať si tento mocný spasiteľný moment začiatku nášho života s Bohom a v Bohu., každým dňom si obnovujme svoj sľub Bohu – Zriekam sa zlého ducha, … zjednocujem sa s Christom, … lebo Mu verím, ako Kráľovi a svojmu Bohu. A On, Boh verný Svojím zasľúbeniam, nikdy neopustí tých, ktorí sa k Nemu utiekajú.

Pripravil o. Nikodim

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode