Narodenie Tvoje, Bohorodice Devo, prinieslo radosť celému svetu...

06.09.2012 19:01

otec Nikodim

„Narodila sa nám dcérka!“ … nádherná fráza z ľudského života. Ale, aké slabé, nevýstižné sú tieto slová, ak nimi chceme vyjadriť udalosť, ktorá sa udiala pred 2-tisíc rokmi v bohabojnej rodine Joakima a Anny, keď sa im narodila dlhoočakávaná, v slzách vymodlená Dcérka.

Teraz sa k Nej obraciame slovami – Presvätá Bohorodice, Deva Mária, Matka Božia... Ale vtedy, v kolíske, to bolo malé, obyčajné Dieťa, ktoré čistým, úprimným pohľadom pozeralo na svet, do ktorého prišlo. Staručkí rodičia s radosťou pozerali na Ňu a ďakovali Bohu za radosť, ktorú im daroval v ich starobe. V tropáre Narodenia Bohorodičky spievame: „Narodenie Tvoje, Bohorodice Devo, prinieslo radosť celému svetu“. A skutočne, narodenie tohto Dievčatka nielenže prinieslo radosť svetu, ale učí nás mnohému, ... skromnosti, tichosti duše.

V dobe, kedy sa vytrácajú príklady nasledovania, kde niet učiteľov, ktorí by dokázali potiahnuť národ za sebou, naučiť ich dobru, utvrdiť vieru v srdciach, je nám ešte viac potrebné obrátiť svoj zrak k tejto Dcére Zeme, ktorá sa stala Matkou nášho Spasiteľa, od ktorej sa môžeme naučiť naslúchať Božiemu hlasu a v pokore plniť Božiu vôľu. Ale aj v Jej rodičoch, sv. spravodlivých Joakimovi a Anne máme nádherný príklad k nasledovaniu, a to hlavne v rodinnom živote. Veď každý ich krok nám môže byť lekciou – lekciou pokory, lásky, nádeje a viery. Keď ich podceňovali, že sú bezdetní, oni to s pokorou znášali. Nazývali ich spravodlivými, ale oni sami sa považovali „za najhriešnejších na svete“. Ich vlasy sa už beleli starobou, ale oni nestrácali vieru a nádej. Pokorné srdce darovali Hospodinovi a On, Milostivý Boh, ich obdaroval darom, ktorý priniesol radosť nielen im, ale celému svetu – tým, že im požehnal Dcéru, ktorá sa z Blahodate Božej stala Matkou Mesiáša Isusa Christa.

Máme tak krásne vzory pre rodinný život, ktoré môžeme nasledovať., máme tak veľkých orodovníkov pred trónom Hospodina Boha a my, ktorí žijeme v dobe, keď tradičná, Bohom blahoslovená rodina, je utláčaná na periférium spoločnosti, keď sa na ňu z každej strany valia búrky novopohanského spôsobu života, ... sa tak málo obraciame s prosbou o pomoc k týmto veľkým príkladom manželského, rodinného života. Prečo sa toľké manželstvá rozpadávajú? Prečo prechádzajú toľkými skúškami? Lebo svoje manželstvo, svoju rodinu, nezverujeme pod omofor Presvätej Božej Matky, neprosíme Ju o pomoc v modlitbách, keď sa vkrádajú problémy. Prečo nenačrieme z bohatstva, ktoré nám ukazuje rodinný život sv. rodičov Božej Matky Joakima a Anny, nekľakneme pred ich ikonu a neprosíme, aby nám pomohli a ukázali cestu? Presvätá Božia Matka, spravodlíví Joakim a Anna i ďalší svätí, by sa nám ponáhľali s pomocou, keby sme ich s vierou o to prosili a v ich živote by sme našli odpovede na otázky, ktoré hľadáme u psychológov, v súčasných učebniciach pedagogiky, či seminároch o rodine, manželstve, výchove...

Narodenie Presvätej Bohorodičky lúčom blahodate Božej osvietilo tento svet. Svet, ktorý očakával milosť spasenia. Jej narodenie sa stalo vyplnením rajského prisľúbenia, že príde Dcéra z Evinho pokolenia, ktorej potomstvo pošliape hadovu hlavu. Dnes prišla do sveta naša nádej a viera, že máme pred Bohom mocnú Zástankyňu, lebo toto malé Dievčatko, ktoré dnes Joakim a Anna zložili do kolísky, sa stalo Matkou nášho Boha a Spasiteľa.

Narodenie Presvätej Devy Márie bolo aj vyplnením horlivej modlitby Joakima a Anny, ktorí roky na kolenách so slzami prosili Hospodina Boha, aby im daroval potomka., ... v slzách, na kolenách, celých dlhých pädesiat rokov. Pädesiat rokov sa s pokorou modlili a vtedy Boh vypočul ich modlitbu. A čo my? Ako rýchlo ustávame na modlitbe? Chceme všetko hneď, teraz. A keď to neprichádza, hneď Bohu vyčítame, koľko sme Mu žertvovali, koľko sviec sme spálili, koľké hodiny sme strávili na kolenách...

„Uponáhľaní, netrpezliví, maloverní, o čo prosíte, akých darov žiadate Boha?“ – hovorí Hospodin. „Hľadajte najprv Cárstvo nebeské a ostatné vám bude dané. Hľadajte najprv spásu svojej duše“.

Príklad Presvätej Bohorodičky, sv. Joakima a Anny, nás práve učí ako uveriť Bohu, ako sa oddať do Jeho náručia, ako načúvať Jeho hlasu a hlavne, ako odpovedať na Jeho volanie – na kolenách, v pokore, so slovami: „Hľa, služobnica Hospodinova. Nech sa mi stane podľa Tvojho slova“.

Prosme Presvätú Božiu Matku, sv.spravodlivých Joakima a Annu, aby oni viedli naše rodiny, naše manželstvá, aby učili našu mládež, aby ochraňovali naše dietky a pred trónom Milostivého Hospodina Boha vyprosili nám, našej zemi, hojnosť Jeho blahodate.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode