LIEČIVÁ SILA CHRÁMOVÉHO ZVONU

06.09.2012 10:28

Človek, ako súčasť tohto pozemského sveta, žije v systéme biosféry. Tak to určili vedci, ktorí taktiež určili rozpätie hraníc tejto sféry života, čiže biosféry. Rozprestiera sa 15 – 18 km nad zemou a 3 km pod zemou. Pod jej úrovňou je pevný obal zeme (litosféra) a nad ňou je noosféra (od gr. sl. rozum, čiže sféra rozumu).

V časti biosféry, v ktorej žije človek, existuje Bohom stvorená sféra zvuku. Lenže okrem zvuku existuje aj šum. Súčasné vedecké bádania len potvrdzujú staré známe, že zvuk sám o sebe pôsobí blahodárne, ozdravujúco, na každú živú bunku, zatiaľ, čo šum pôsobí ničivo. Je na zamyslenie, že dnešné ľudstvo tak nadšene mení zvukosféru na „šumosféru“ (pr. rock, techno a ďalšie podoby modernej hudby).

V posledných rokoch sa medzi iným robili výskumy pôsobenia zvuku chrámového zvonu. Vedci totiž zistili, že zvony pravoslávnych chrámov vydávajú vysokú ultrazvukovú rezonanciu, ktorá na báze ultrazvuku očisťuje okolitý priestor. Keď by sa znásobila intenzita tejto sily, dávalo by to možnosť pre vytvorenie pozitívnych podmienok pre život., poeticky povedané vytváranie Harmónie v prírode.

Do 30-tych rokov 20 stor. bolo v bývalom Sovietskom zväze vyše 1270 monastierov., do boľševickej revolúcie bolo na teritóriu cárskeho Ruska, Ukrajiny a Bieloruska vyše 80 tis. pravoslávnych chrámov. Fakticky sa celá krajina nachádzala pod zvukovým ochranným krytom chrámových zvonov. Po revolúcii to bolo všetko zruinované.

Z bádaní prof. O. Čiževského sa dozvedáme, že miesta, kde bolo mnoho pravoslávnych chrámov so zvonmi, nikdy neboli nepostihnuté žiadnymi epidémiami. Vírusy, ako molekulárne štruktúry, pôsobením ultrazvuku, ktorý vzniká pri zvonení, jednoducho hynú. To sa vzťahuje na všetky vírusy chrípky, moru, cholery, týfusu, šarlachu a iných chorôb. Bolo dokázané, že vírus moru pri pôsobení 12 oktánového zvona hynie do vzdialenosti 7 km. Pôsobením zvona hynie tyčinka týfusu za niekoľko sekúnd, dokonca praská jej obal. Bádania takisto dokázali, že stačí v miestnosti rozzvoniť 6 malých zvončekov a dochádza k sterilizácii ovzdušia.

Ruskí vedci na podstate meraní špeciálnymi prístrojmi v okolí svätých miest zistili, že tieto miesta vyžarujú ohromnú duchovnú energiu, nenahraditeľnú pre život človeka.

Člen Ruskej akadémie vied, F. Šatunov, píše – v Novovolžskom sobore odmeriavali duchovnú energiu kríža počas paschálneho bohosluženia. Výsledok bol ohromujúci – každý centimeter vyžaroval niekoľko kilowattov za sekundu. Ďalej meranie ukázalo, že vertikálna os kríža prijíma duchovnú energiu z noosféry (sféry rozumu), zatiaľ, čo horizontálna os ju vyžaruje do okolia. Epicentrom tohto duchovného toku je kupola chrámu, a hlavne kríž na kupole. K najväčšiemu vyžarovaniu tejto Božskej energie cez kríž dochádza počas bohoslužieb, v čase veľkých sviatkov, a hlavne v čase konania Eucharistie.

Kandidátka prírodných vied T. Rešetniková niekoľko rokov viedla výskumy v peščerach Kyjevo-pečerskej Lavry, kde sú uložené mošči svätých. Práve tu dala po černobiľskej havárii naklíčiť pšenicu zo zamorenej oblasti, ktorá bola zasiata a podrobená výskumu. Zrno z tejto pšenice, ktorá klíčila blízko ostatkov svätých, ako sa ukázalo, neobsahovalo žiadne rádionuklidy.

V 80-tych rokoch vedci Kaznačejev i Sočevanov rozpracovali teóriu mikroleptonu -  mikročastíc, na podstate ktorých, ľudovo povedané, fungujú magnetické polia zeme, kozmu, človeka. Tieto častice sú vyjadrením sily, ktorá pôsobí aj na fungovanie buniek živých organizmov. Podarilo sa im dokonca vyčísliť aj rezonanciu pozitívneho pôsobenia mikroleptonov na človeka a to v rozpätí 0,2 – 1,2 Hz (hertz), ktorú už vtedy, v čase vedeckého ateizmu, títo dvaja vedci označili ako REZONANCIU BOŽEJ LÁSKY, ktorá na nás pôsobí a spôsobuje to, že sa cítime šťastní a spokojní.

Na podstate Božej lásky funguje Božia Cirkev. Skrze Cirkev, sv. Tajiny, Boh napĺňa Svojimi milosťami skutočne veriacich, ktorí sa snažia žiť podľa Božích prikázaní., ktorí neprichádzajú len občas do chrámu, ale žijú s chrámom, žijú bohoslužobným a sviatostným životom. A keď hovoríme o chrámovom zvone, aj podľa výskumu - práve ľudia, ktorí sú často v jeho blízkosti, ktorých v chráme oslovuje jeho hlas, práve tých obchádzajú choroby dnešnej doby (onkologické choroby, alergie atď.) a dožívajú sa krásneho veku, odchádzajúc z tohto sveta pokojne, prirodzenou smrťou. Tieto skutočnosti ešte v 80-tych rokoch 20 stor. potvrdili moskovskí a krymskí fyzici.

Veda nevyvracia vieru. Práve naopak, potvrdzuje veľkosť Premúdreho Hospodina Boha, Ktorý stvoril a riadi svet. O tom svedčia aj výskumy, či už o sile chrámového zvonu, posvätných miest, modlitby, ikon ... Veda je ohraničená meraniami prístrojov a výpočtami spísanými do vzorcov a tabuliek, lenže viera nám odkrýva nekonečné hranice Božieho sveta. Viera v Hospodina Isusa Christa, ... viera, ktorá uzdravovala chorých, vyháňala besov, kriesila mŕtvych. Táto viera má aj dnes silu liečiť choroby nášho tela i našich duší, ... možno aj hlaholom zvonu, ktorý sa práve rozoznel na našom chráme a všetkých nás volá poďakovať Stvoriteľovi za všetky Jeho milosti a prosiť Ho o požehnanie.

Kým hlas zvonu nášho chrámu bude znieť v našich srdciach, dovtedy bude mocný pravoslávny národ!

pripravil jerej Dušan N. Tomko

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode