KLIATBA, PREKLIATIE, POROBENIE – ČO NA TO BIBLIA?

19.12.2014 18:12

 

 

Neraz prichádzajú ľudia s prosbou o pomoc vidiac príčinu svojho problému v nejakej kliatbe, prekliatí, porobení... "Otče, od toho a toho času sa nám prestalo dariť, všetko sa sype – niekto nám porobil!"; "ten nás preklial a vtedy začali naše problémy!"; "akoby nad našou rodinou, ... nado mnou visela nejaká kliatba! Čo robiť?" Takéto a podobné výkriky o pomoc dnes prichádza počuť často. Existuje niečo také ako kliatba, prekliatie? A ak áno, má sa ich človek báť? Môžu mi nejako uškodiť?

 

* * * * * * * * 

Slovo Božie, Biblia, a nakoniec aj každodenná skúsenosť života Cirkvi, nám potvrdzuje existenciu tohoto negatívneho duchovného fenoménu. Prekliatie, alebo zlorečenie znamená želanie, alebo privolávanie zla inému človeku, alebo samému sebe. Z latinčiny by sme ho mohli prekladať ako "darovanie zla slovom". Prekliatie je cielené, úmyselné želanie zla s cieľom poškodiť inému. Kliatba je opakom požehnania, ktoré má za cieľ pravý opak – želať, priať druhému človeku len to najlepšie. Boh našu orientáciu však smeruje, ako to vidíme z Božieho slova, k dobru; kladie dôraz viac na požehnanie, ako na kliatbu. Faktom je, že Biblia hovorí o požehnaní 410 krát, o kliatbe polovicu toho, 230 krát.

So samotnou praktikou požehnávania a preklínania sa stretávame vo všetkých starých národoch. Nositeľom požehnania, či kliatby bolo a je slovo. V starovekých kultúrach, a sme toho svedkami fakticky donedávna. Slovo malo veľkú hodnotu - na čestné slovo sa uzatvárali dohody a obchody. Slovo nebolo iba zvukom nejakých vyslovených hlások, ale bolo posolstvom nesúcim informáciu. Za daným slovom stál konkrétny živý človek, ktorého slovo bolo nositeľom duchovnej moci, presahujúcej ohraničené ľudské možnosti, smerujúce k dobru alebo zlu. Za každou kliatbou stojí hriech. Žiadna kliatba nemá nad nami moci, pokiaľ my sami nie sme na ňu disponovaní. Kniha Prísloví nám o tom svedčí "Nerozvážna kliatba, nepostihne nikoho; je ako vrabec, ktorý lieta tu i tam" (Prisl 26, 2). Kliatba na svoje uchytenie potrebuje žírnu pôdu a tým je život mimo Boha, čiže život v hriechu. Tu je aj bezprostredná príčina prekliatia, a to, že sám seba svojím životom mimo Božiu milosť otváram na pôsobenie zla a práve skrze hriech som disponovaný na pôsobenie prekliatia preneseného aj od iného človeka. Preto aj kliatba vyslovená proti hriešnikovi má oveľa mocnejšie následky.

 

Kedy hovoriť o kliatbe či prekliatí v našom živote?

Stránky Starého Zákona nám na mnohých miestach poukazujú na isté znaky a príčiny prekliatia, ktoré nemusia byť v každom prípade potvrdením, že ide v našom živote o kliatbu, ale skúsenosť Cirkvi hovorí, že vo väčšine prípadov to tak je. Za základ si vezmeme 28. kapitolu 5. knihy Mojžišovej o požehnaní a kliatbe.

 

I. PROBLÉMY CITOVO – PSYCHICKÉ

Tu patria rôzne dlhodobé depresívne stavy, melanchólia, strata zmyslu života atď., všetko to, čo na úrovni citov, psychiky človeka znemožňuje jeho normálne fungovanie.

"Hospodin zošle na teba kliatbu, zmätok a hrôzu na všetky práce, ktoré budeš konať, kým ťa neumorí a rýchle nevyhubí pre tvoje ohavné skutky, ktorými si sa mu spreneveril" (Deuteronomium 28, 20).

"...od stáleho žiaľu budeš hynúť, ale nič proti tomu nezmôžeš. ... budeš bez vedomia od hrôzy z toho, čo uvidia tvoje oči" (Deut 28, 32 - 34).

"...nebudeš mať pokoja a tvoja noha nebude mať odpočinku, lebo Hospodin ti dá srdce prestrašené, oko vycivené a dušu utrápenú žiaľom" (Deut 28, 65).

 

II. CHOROBYďalším znakom bývajú chronické alebo dedičné choroby. Znova odkazy nachádzame v starozákonnej knihe Druhozákona, v 28 hlave.

"Hospodin dopustí na teba mor, kým ťa celkom nevyhubí z krajiny, do ktorej sa uberáš, aby si ju vlastnil" (verš 21); "...bude (ťa) biť suchotami, horúčkou, zimnicou, zápalmi, páľavou, nakazeným povetrím a hrdzou a bude ťa prenasledovať, kým nezahynieš" (22); "...raní jedovatými vredmi na kolenách a stehnách, takže od päty až po temä neostane na tebe nič zdravého" (35); "... zraní (ťa) egyptskými vredmi a morovými hľuzami, prašinou a svrabom tak, že sa z toho nevyliečiš" (27); "... zraní (ťa) bláznovstvom, slepotou a šialenstvom" (28); "... rozmnoží tvoje rany a rany tvojho potomstva, rany veľké a ustavičné, choroby strašné a trvalé. Dopustí na teba všetky egyptské pohromy, ktorých si sa bál, a budú visieť na tebe. K tomu ešte privedie na teba všetky choroby a rany, ktoré nie sú napísané v tejto knihe, kým ťa nezničí" (59 – 61).

 

III. Ďalším znakom sa javí NEPLODNOSŤ, NÁKLONNOSŤ K POTRATOM, A VÔBEC, PROBLÉMY SPOJENÉ S PRIVÁDZANÍM POTOMSTVA NA SVET

"Prekliaty bude plod tvojho života a plod tvojej zeme, stáda tvojho dobytka a kŕdle tvojich oviec" (Deut 28, 18).

 

IV. ZNIČENÉ MANŽELSTVO, ODCUDZENIE SA RODINE výrazným znakom prekliatia sú mnohogeneračné problémy v rodinách ako rozvody, nevera, neustále hádky, odcudzenie sa rodičov a detí, súrodencov navzájom atď.

"Splodíš synov a dcéry, ale nebudeš sa z nich tešiť, lebo ich odvedú do zajatia" (Deut 28, 41). Či toto prorocké slovo nie je obrazom dnešnej doby? Kto má naše deti, ktoré sme splodili? Koľko krát patria každému – ich kamarátom s ich predstavami šťastného života pri alkohole, drogách, neviazaných vzťahoch., otrokárom, na ktorých pracujú ďaleko v zahraničí, neraz hlboko pod ľudskú úroveň ako prostitútky, zlodeji, alebo aspoň využívaní na špinavé ťažké práce... Kto má naše deti? Všetko a všetci, len nie my... To je zajatie dnešnej doby, o ktorom hovoril tiež prorok.

 

V. NEÚSPECH – jedným z výrazných znakov sú neustále neúspechy vlečúce sa za človekom ako tieň; nedostatok peňazí, napriek celkom pozitívnym možnostiam zárobku atď.

"Prekliate budú tvoje humná a tvoje sýpky" (Deut 28, 17).

"Budeš za jasného dňa matať, ako mace slepý vo svojej tme, ale svoju cestu nenájdeš. ... zasnúbiš sa so ženou, ale iný bude s ňou spávať. Vystavíš si dom, lež iný bude v ňom bývať. Vysadíš si vinicu, a nebudeš ju oberať. Tvojho býka pred tebou zabijú, ale jesť z neho nebudeš. Osla ti ukradnú pred tvojimi očami, a nevrátia ti ho. Tvoje ovce dostanú tvoji nepriatelia a nebudeš mať (človeka), ktorý by ti pomoc poskytol" (Deut 28, 29; 30 - 31).

"Pretože si neslúžil Hospodinovi, svojmu Bohu, s radosťou a veselým srdcom za všetku jeho štedrosť. Preto o hlade, smäde, nahote a vo všetkom nedostatku budeš slúžiť svojmu nepriateľovi, ktorého na teba pošle Hospodin" (Deut 28, 47 – 48).

 

VI. ĎALŠÍM VÝRAZNÝM ZNAKOM PRÍTOMNOSTI PREKLIATIA SÚ SAMOVRAŽDY V RODINE, ČI NEPRIRODZENÉ A PREDČASNÉ ÚMRTIA

 

Dali by sa opisovať nespočetné príklady z každodenného života. A keby sme hľadali podklad v Písme Sv. ohľadne duchovného fenoménu prekliatia, celá 28 hlava piatej knihy Mojžišovej je toho výstižným, ale aj vystríhajúcim svedectvom. Prečo vystríhajúcim? Lebo napriek tomu, že potvrdzuje kliatbu ako reálny fakt, tento fakt vychádza z veľmi závažnej podmienky. TOTIŽ, KLIATBA JE SPÔSOBENÁ VLASTNOU VINOU !!! JE DÔSLEDKOM VZDIALENIA SA OD BOHA, NEOCHOTY NAČÚVAŤ JEHO HLASU A KONAŤ PODĽA JEHO VÔLE. Znova nám to potvrdzujú slová Písma: "AK NEBUDEŠ POČÚVAŤ HLAS HOSPODINA, SVOJHO BOHA, ABY SI ZACHOVÁVAL A USKUTOČŇOVAL VŠETKY JEHO PRÍKAZY A USTANOVENIA, KTORÉ TI JA DNES UKLADÁM, DOĽAHNÚ NA TEBA TIETO KLIATBY A DOCHYTIA ŤA!" (Deuteronomium 28, 15).

 

Aké konkrétne kliatby sa môžu objaviť v našom živote, čo môže byť ich príčinou a ako sa od nich s Božou milosťou oslobodiť, si priblížime v ďalšom pokračovaní nášho článku.

 

Od milostivej ikony klokočovskej Bohorodičky,

pripravil otec Dušan Nikodím Tomko

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode