VITAJTE NA WEBE PRAVOSLÁVNEHO NOVÉHO KLOKOČOVA

 

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28 – 30)

 

Toto Hospodinovo slovo aj dnes chce dotrieť do naších sŕdc a podať nám mocnú Božiu ruku, ktorá nás túži požehnať, posilniť a uzdraviť.

Slovo Božie...

Dnes mnohí hľadajú rôzne nové spôsoby, ako toto Božie slovo priniesť hľadajúcim, a internet sa javí novou nivou, kde Hospodin chce zasiať Svoje slovo, ktoré má moc zachrániť človeka, ľudstvo, uzdraviť doráňanú dušu a dať životu nový zmysel. Nech aj táto stránka našej farnosti poslúži k šíreniu práve Jeho blahodátneho slova.

Pravoslávny chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky je pútnickym miestom Michalovsko - košickej pravoslávnej eparchie, kde sa už niekoľko rokov obnovuje a šíri úcta k Presvätej Bohorodičke, ktorá nás - ľud Zemplína pod Vihorlatom, pred viac než 300 rokmi požehnala Svojou prítomnosťou cez Svoju milostivú klokočovskú ikonu. Zhodou okolností historického vývinu konfesionálno-kultúrneho prostredia, pravoslávni veriaci dnes nemajú možnosť osláviť Matku Božiu svojimi bohoslužbami, obradmi vo svojej viere v historickom Klokočove, ... čo však nezabránilo vzplanutiu túžby, z ktorej sa zrodila idea NOVÉHO KLOKOČOVA.

V našom chráme sa uchováva kópia divotvornej klokočovskej ikony Bohorodičky, ktorá bola s požehnaním Vysokopreosvieteného vladyku Juraja prinesená z cyrilometodskeho Solúna, a takisto ostatky sv. veľkomučenice Kataríny Alexandrijskej, pred ktorými sa počas celého roka prinášajú modlitby poďakovania za preukázané Božie milosti, ako i prosby pri všetkých našich potrebách tela i duše.

Ešte raz Vám všetkým návštevníkom a sympatizantom našej webovej stránky želáme veľa Božích milostí, pomoc a ochranu Matky Božej na každom kroku života.

 

NOVINKY NA NAŠEJ STRÁNKE

 

 

POOHLIADNUTIE

ZA CELOEPARCHIÁLNYMI SLÁVNOSŤAMI 

V NIŽNEJ RYBNICI

17. - 18. august 2019

 

 

 

 

4. ročník pešej púte "ZO STARÉHO DO NOVÉHO KLOKOČOVA"

Účastníci pešej púte spolu s vladykom Jurajom sa už 4-tý rok vydali z historického miesta zázraku sĺzenia ikony Bohorodičky, z Klokočova, do duchovného pravoslávneho Nového Klokočova - pútnického chrámu Zosnutia Presv. Bohorodičky v Nižnej Rybnici.

* * * * * * * 

Celoeparchiálne slávnosti v Nižnej Rybnici - VSENOČNÉ BDENIE

Prvý deň Celoeparchiálnych slávnosti pri kópii divotvornej ikony Matky Božej Klokočovskej v nižno-rybnickom pútnickom chráme - Vsenočné bdenie,  slúžil s duchovnými a veriacimi eparchie vladyka Juraj, arcibiskup michalovsko-košický.

* * * * * * * 

Celoeparchiálne slávnosti - Archijerejská sv. liturgia

Archijerejská sv. liturgia v pútnickom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnej Rybnici s obchodom okolo chrámu, modlitbami za živých i zosnulých našej eparchie i už tradičným posvätením koliva a lámaním slávskeho koláča.

 

 

 

 

 

 

Novinky

15.11.2012 10:27

Natoľko sme v Cirkvi, nakoľko v nás prúdi Christova Krv II.

V predchádzajúcom čísle PRAMEŇA sme v článku „Natoľko sme v Cirkvi, nakoľko v nás prúdi Christova Krv“, začali tému venujúcu sa návratu cirkevného spoločenstva k Eucharistii a neustálemu prijímaniu. Z vlastnej skúsenosti po katechézach na farnosti môžem potvrdiť, že je...
15.10.2012 22:19

Natoľko sme v Cirkvi, nakoľko v nás prúdi Christova Krv

V súčasnej dobe, kvôli našej ľahostajnosti voči  sv. viere v Hospodina nášho Isusa Christa, kvôli našej nespôsobnosti vnímať pôsobenie Jeho Božskej prozreteľnosti v našom živote, sme došli do toho, že môžeme povedať, že sme sa takmer úplne vzdialili od skutočného...
12.10.2012 17:31

Nadprirodzené schopnosti, ich pôvod a podstata vo svetle pravoslávneho učenia

Keď dnes otvoríte noviny, sadnete k televízii, internetu, či len nahliadnete do vlastnej mailovej schránky, z každej strany vás zasypú ponukami, ako urobiť váš život šťastným, úspešným, plným zdravia, lásky a bohatstva, len malá podmienka – navštívte toho či onoho „majstra“, ktorý...
10.10.2012 22:09

... a budete ako Boh

O nebezpečenstve zahrávania sa s neznámymi duchovnými sférami Svojho času prišiel za mnou elegantne oblečený pán. Už krátky rozhovor ukázal, že ide o vzdelaného a rozhľadeného človeka. Prišiel s prosbou o posvätenie domu. Čo sa týka jeho náboženskej...
09.10.2012 17:22

Pri peci sa dá zohriať, ale aj popáliť

Keď začneme hovoriť o bosorkách zlietajúcich sa na metlách na sabath pri splne mesiaca, o čarodejníkoch, kdesi v jaskyni miešajúcich svoje elixíry, mnohí sa nad týmito postavičkami, ktoré, zdá sa, do moderného sveta nepatria, len pousmejú, alebo iní sa prenesú do detských...
01.10.2012 18:32

Prioritou Cirkvi je obnova eucharistického vedomia

Začiatkom septembra /r. 2011/ zaznela v patriaršom centre pre deti a mládež pri Danilovskom monastieri v Moskve prednáška metropolitu Ilarijona (Alfejeva), predsedu Oddelenia zahraničných vzťahov Moskovského Patriarchátu, pod názvom  – Eucharistia ako srdce kresťanského...
28.09.2012 18:36

NÁVRAT K EUCHARISTII - INEJ CESTY NIET

Na základe interview s o. Jerzym Tofilukom, Nie ma inej drogi..., Cerkiew.pl., spracoval jerej Dušan N. Tomko publikované v Prameni - Mesačníku Michalovsko-košickej Pravoslávnej Eparchie Nedávno poľská pravoslávna internetová stránka CERKIEW.PL priniesla interview...
30.07.2012 11:21

Z PATRISTICKEJ LITERATÚRY - LIST DIOGNETOVI

Na počiatku bolo Slovo., a hoci prastaré, no zjavilo sa ako nové a v srdciach svätých je stále novým... Nádherné apologetické starokresťanské dielo anonymného autora z 2. – 3. stor. (Mnohí považujú za autora sv. Justína Filozofa, alebo  sv. Klementa Alexandrijského). Svojím...

 

 

 

 

Kontakt

Pravoslávna cirkevná obec NIŽNÁ RYBNICA

nikodim@centrum.sk

o. ekonóm Dušan Nikodim Tomko,
správca farnosti
Nižná Rybnica 159
073 01

mob.: 0907 207 718

Vyhľadávanie

Kresťanstvo nie sú mohutné katedrály., kresťanstvo nie sú ani nádherné a pompézne obrady., tobôž, kresťanstvo nie je sila a moc v rukách, hoc s Bohom na perách, ... kresťanstvo je každodenný život s Bohom a v Bohu.

 

 

Stály bohoslužobný program 

počas roka pred čudotvornou ikonou Matky Božej v pútnickom chráme v Nižnej Rybnici

 

- každá prvá sobota v mesiaci

od 7: 30 hod. možnosť pristúpiť k sv. tajine Pokánia, 

8: 30 hod. sv. liturgia, následne uz- dravujúce a oslobodzujúce modlitby pred milostivou ikonou Klokočovskej Bohorodičky. 

Po bohoslužbách možnosť indivi- duálneho stretnutia s kňazom.

Stretnutie je potrebné vopred do- hodnúť (číslo tel. v kontaktoch) 

* * * * * * *

- každý pondelok (okrem Veľkopôst- ného obdobia a sviatkov) sa o 18: 00 hod. (let. času) a o 17: 00 hod. (zim. času) - Akafist sv. veľkomučenici Kataríne., resp. Akafist sv. Zosimovi a Jakubovi, tumanským divotvorcom.

- každá streda (okrem Veľkopôst- ného obdobia a sviatkov) sa o 18: 00 hod. (let. času) a o 17: 00 hod. (zim. času) koná Moleben s prosbami a poďakovaniami pred ikonou kloko- čovskej Matky Božej.

* * * * * * *

K farnosti Nižná Rybnica patrí sta- roštýlna farnosť Koňuš, preto v čase sviatkov podľa juliánskeho kalendára, večerné bohoslužby v predvečer sviatku o 18: 00 hod., ako aj liturgia sviatku o 8: 30 hod., sa slúžia v chráme Sv. žien My- ronosic v Koňuši. 

Takisto, každý štvrtok  (okrem sviat- kov a veľkopôstneho času), je slúže- ný v zimnom čase o 17: 00 hod a v letnom čase o 18: 00 hod. -  Akafist k sv. Nikolajovi, divotvorcovi.

 

 

Slovo života

Neboj sa, lebo Ja som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom, môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu budem s tebou, keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo Ja Hospodin, som tvoj Boh /Izaiáš 43, 1-2/

 

 

 

 

 

 

Do Raja prichádza ten, kto po každom páde dokáže vstať a ísť ďalej.

Sv. Ján Zlatoústy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode